Αριθμ.2241.2/29164/18.04.2023 Καθορισμός της οργανικής σύνθεσης πληρώματος επαγγελματικών πλοίων αναψυχής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

Αριθμ. 2241.2/29164/2023
(ΦΕΚ Β' 2645/21-4-2023)
ΘΕΜΑ: Καθορισμός της οργανικής σύνθεσης πληρώματος επαγγελματικών πλοίων αναψυχής

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 4926/2022 «Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τη δραστηριοποίηση των πλοίων αναψυχής και των τουριστικών ημερόπλοιων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και άλλες διατάξεις» (Α' 82), και ειδικότερα: (i) της περ. (α) της παρ. 9 του άρθρου 21 σε συνδυασμό με την περ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 11, και (ii) της περ. (β) της παρ. 9 του άρθρου 21 σε συνδυασμό με την περ. (α) της παρ. 5 του άρθρου 11,
β. της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2743/1999 «Πλοία αναψυχής και άλλες διατάξεις» (Α' 211) σε συνδυασμό με την περ. (β) της παρ. 9 του άρθρου 22 του ν. 4926/2022(Α' 82),
γ. των άρθρων 1,4 και 5 του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α' 102),
δ. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»(Α' 133),
ε. των άρθρων 1 και 2 του Κώδικα νομοθεσίας θαλάσσιων ενδομεταφορών και δικαιωμάτων επιβατών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4948/2022 (Α' 125),
στ. του π.δ. 12/1993 «Περί προσβάσεως σε θέσεις εργασίας επί Ελληνικών Εμπορικών πλοίων ναυτικών,υπηκόων Κρατών-Μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και αναγνωρίσεως θαλάσσιας υπηρεσίας που διανύεται από Έλληνες ναυτικούς σε πλοία που φέρουν σημαία Κράτους-Μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, προς απόκτηση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας» (Α' 5),
ζ. της παρ. 2 του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, Α' 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133),
η. του π.δ. 141/2014 «Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιώματα υπηρεσίας στα πλοία και άλλες διατάξεις - Αντικατάσταση π.δ. 243/1998» (Α' 232),
θ. του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α' 114),
ι. του άρθρου 23 του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α' 26),
ια. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121).
2. Την ανάγκη για ασφαλή και αποτελεσματική στελέχωση των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, τόσο κατά την εκτέλεση συμβάσεων ολικής ναύλωσης για την οποία υφίσταται υποχρέωση τήρησης οργανικής σύνθεσης πληρώματος, όσο και κατά την εκτέλεση πλόων κενά επιβατών εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με το υπ' αρ. 2811.8/28484/2023/12-04-2023 εισηγητικό σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,

αποφασίζουμε

 

Άρθρο 1
Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής

1. Σκοπός της απόφασης είναι ο καθορισμός της οργανικής σύνθεσης πληρώματος για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής της περ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4926/2022 (Α' 82):
α. ολικού μήκους άνω των είκοσι τεσσάρων (24) μέτρων, ανεξαρτήτως διάρκειας σύμβασης ολικής ναύλωσης και υπό την επιφύλαξη της περ. (α) της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4926/2022,
β. ολικού μήκους έως και είκοσι τεσσάρων (24) μέτρων, μεταφορικής ικανότητας άνω των δεκατεσσάρων (14)έως και σαράντα εννέα (49) επιβατών και όταν εκτελούν σύμβαση ολικής ναύλωσης διάρκειας άνω των δώδεκα(12) ωρών,
γ. (i) ολικού μήκους άνω των είκοσι τεσσάρων (24) μέτρων και (ii) ολικού μήκους έως και είκοσι τεσσάρων (24) μέτρων, μεταφορικής ικανότητας άνω των είκοσι πέντε (25) έως και σαράντα εννιά (49) επιβατών, όταν εκτελούν πλόες κενά επιβατών εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
2. Η παρούσα εφαρμόζεται: (i) στα πλοία υπό ελληνική σημαία και ανεξαρτήτως ολικής χωρητικότητας, (ii) στα πλοία ολικής χωρητικότητας έως 650 gt υπό σημαία κράτους - μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και πλην της ελληνικής, και (iii) στα πλοία ολικής χωρητικότητας έως 650 gt υπό σημαία κράτους εκτός της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., μόνο ως προς τον αριθμό και την ειδικότητα.

 

Άρθρο 2
Καθορισμός οργανικής σύνθεσης

1. Ως προς το προσωπικό καταστρώματος, ισχύουν τα εξής:

 

Ολική χωρητικότητα (ο.χ.-g.t.) Πλοίαρχος Α' Πλοίαρχος Β' Πλοίαρχος Γ' Κυβερνήτης Β' Κυβερνήτης Γ' Ναύκληρος Ναύτης
Μέχρι 200         1    
201-400       1     1
401-600     1       2
601-1200     1   1   2
1201-3000   1     1 1 1
001-5000 1 1     1 1 1

 

α. Επί πλοίων έως 400 ο.χ. δύναται να ναυτολογείται στη θέση του Κυβερνήτη ένας (01) κάτοχος πτυχίου Κυβερνήτη Τουριστικών Θαλαμηγών Πλοίων.
β. Επί πλοίων από 401 έως 500 ο.χ. δύναται να ναυτολογείται στη θέση του Πλοιάρχου Γ' ένας (01) Κυβερνήτης Α'.
γ. Επί πλοίων από 1201 έως 1500 ο.χ. δύναται να ναυτολογείται στη θέση του Πλοιάρχου Β' ένας (01) Πλοίαρχος Γ'
δ. Επί πλοίων από 1201 έως 5000 ο.χ., όταν εκτελούν πλόες κενά επιβατών εντός της ελληνικής επικράτειας,αφαιρείται ο Ναυτόπαις.
ε. Για το προσωπικό ραδιοεπικοινωνιών έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του π.δ. 362/1984 «Θέση σ' εφαρμογή Κανονισμού τηλεπικοινωνιών των Ελληνικών Εμπορικών Πλοίων» (Α' 124), όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Ως προς το προσωπικό μηχανής, ισχύουν τα εξής:

 

Συνολική ιπποδύναμη σε BHP  Μηχανικός Α' Μηχανικός Β' Μηχανικός Γ' Μηχανοδηγός Α' Μηχανοδηγός Β' Σύνολο
Μέχρι 737,55         1 1
737,56-2.000     1     1
2.000,01-3.017,25     1   1 2
3.017,26-4.693,5   1     1 2
4.693,51-10.000 1     1   2
10.000,01-20.000 1   1   1 3

 

α. Επί πλοίων με συνολική ιπποδύναμη μηχανών από 737,56 έως 1.005,45 ΒΗΡ δύναται να ναυτολογείται στην θέση του Μηχανικού Γ' ένας (01) Μηχανοδηγός Α'.
β. Επί πλοίων με συνολική ιπποδύναμη μηχανών από 4.693,51 έως 5.364 ΒΗΡ που εκτελούν παράκτιους πλόες δύναται να ναυτολογείται στην θέση του Μηχανικού Α' ένας (01) Μηχανικός Β'.
γ. Πλοία εφοδιασμένα με μηχανές συνολικής ιπποδύναμης έως 1.500 BHP, χαρακτηρισμένα ως τηλεχειριζόμενα ή τα οποία δύναται να χαρακτηρισθούν ως πλοία με μηχανές «κλειστού τύπου» με αυτόματο χειρισμό αυτών απότο χώρο διακυβέρνησης, εξαιρούνται από την υποχρέωση για την πρόσληψη προσωπικού μηχανής.
δ. Πλοία έως 150 ο.χ. εφοδιασμένα με μηχανές συνολικής ιπποδύναμης μέχρι 2.000 ΒΗΡ, χαρακτηρισμένα ως τηλεχειριζόμενα ή τα οποία δύναται να χαρακτηρισθούν ως πλοία με μηχανές «κλειστού τύπου» με αυτόματο χειρισμό αυτών από το χώρο διακυβέρνησης, εξαιρούνται από την υποχρέωση για την πρόσληψη προσωπικού μηχανής.
ε. Πλοία εφοδιασμένα με μηχανές συνολικής ιπποδύναμης από 2.000,01 μέχρι 10.000 BHP, χαρακτηρισμένα ως τηλεχειριζόμενα ή τα οποία δύναται να χαρακτηρισθούν ως πλοία με μηχανές «κλειστού τύπου» με αυτόματο χειρισμό αυτών από το χώρο διακυβέρνησης, υποχρεούνται μόνο στην πρόσληψη του προβλεπόμενου από την οργανική τους σύνθεση προϊσταμένου μηχανοστασίου.
στ. Πλοία εφοδιασμένα με μηχανές συνολικής ιπποδύναμης από 10.000,01 μέχρι 20.000 BHP, χαρακτηρισμένα ως τηλεχειριζόμενα ή τα οποία δύναται να χαρακτηρισθούν ως πλοία με μηχανές «κλειστού τύπου» με αυτόματο χειρισμό αυτών από το χώρο διακυβέρνησης, δεν υποχρεούνται στην πρόσληψη του προβλεπόμενου από την οργανική τους σύνθεση Μηχανοδηγού Β'.
3. Οι ναυτολογούμενοι προς άσκηση καθηκόντων διακυβέρνησης πλοίου ή διεύθυνσης μηχανοστασίου πλοίου οφείλουν να κατέχουν Αποδεικτικό Ναυτικής Ικανότητας (Α.Ν.Ι.) που τους παρέχει το δικαίωμα αυτό σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία.
4. Η οργανική σύνθεση μπορεί να συμπληρώνεται, κατά κρίση του πλοιοκτήτη, με προσωπικό καταστρώματος,μηχανής και γενικών υπηρεσιών, λαμβάνοντας, ιδίως, υπόψη τον αριθμό επιβαινόντων, τον εξοπλισμό επί του πλοίου,τις μεθόδους εργασιών που εφαρμόζονται και των μέσων που παρέχονται.
5. Η τήρηση της οργανικής σύνθεσης πληρώματος των πλοίων δεν θίγει την τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων που προκύπτουν από τα πιστοποιητικά ασφαλείας αυτών, συμπεριλαμβανομένου του ελάχιστου αριθμού ειδικευμένων ατόμων που απαιτείται για το χειρισμό και τη στελέχωση των σωστικών μέσων, καθώς και των λοιπών όρων περί προσωπικού πλοίων, οργάνωσης του χρόνου εργασίας, διατροφής και τροφοδοσίας, επαγγελματικής ασφάλειας και υγιεινής των ναυτικών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
6. α. Ανεξάρτητα από το πιο πάνω προσωπικό, το οποίο αποτελεί την οργανική σύνθεση πληρώματος του πλοίου,ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής ή ο πλοίαρχος, λαμβάνοντας υπόψη ειδικά χαρακτηριστικά του πλοίου, όπως χώρους ενδιαίτησης, εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένου αυτού για την παρασκευή τροφής, τις μεθόδους εργασίας που εφαρμόζονται, καθώς και τις ιδιαίτερες ανάγκες των επιβατών επί των πλοίων της κατηγορίας αυτής, προσλαμβάνει το κατά την κρίση του αναγκαίο λοιπό προσωπικό της περ. (κγ) της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4926/2022.
β. Αλλοδαποί μπορούν να εργασθούν ως λοιπό προσωπικό, εφόσον κατέχουν άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα ή εφόσον μετακληθούν από το εξωτερικό σύμφωνα με τις διαδικασίες της υπ' αρ. 4803/13/10η/5.5.2000 (Β' 629) κοινής υπουργικής απόφασης. Οι κατά τα πιο πάνω προσλαμβανόμενοι δεν θεωρούνται επιβάτες και καταχωρούνται τα στοιχεία τους στις σελίδες των παρατηρήσεων του ναυτολογίου.

 

Άρθρο 3
Αρμόδιες Αρχές Ελέγχου

Η συνδρομή των προϋποθέσεων της απόφασης ελέγχεται από τις κατά τόπο αρμόδιες Λιμενικές Αρχές.

 

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

1. Η υπ' αρ. 3511.1/17/13.11.2014 (Β' 3088) απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, όπως τροποποιήθηκε, καταργείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 


Πειραιάς,
18 Απριλίου 2023
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

 

 

Ευρετήριο τουριστικής νομοθεσίας

Δείτε αναλυτικά τον οδηγό τουριστικής νομοθεσίας ανά κλάδο

Κλίμακες φορολογίας εισοδήματος 2021

Δείτε αναλυτικά όλες τις κλίμακες φορολογίας εισοδήματος που ισχύουν για το φορολογικό έτος 2021