ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 915 ΕΞ / 17.04.2023 Υπολογισμός ΕΜΕ για τη διανομή κερδών ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. στους υπάλληλους της

Αθήνα, 14.04.2023
Αριθμ. Πρωτ.:915 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ) 


 

ΣΛΟΤ 915/2023
ΘΕΜΑ : Υπολογισμός ΕΜΕ για τη διανομή κερδών ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. στους υπάλληλους της

► ΕΡΩΤΗΜΑ

Στον Νόμο 4430/2016 άρθρο 21 παρ. 2. αναφέρονται τα εξής:

2. Τα κέρδη διατίθενται ετησίως ως εξής:

α. κατά ποσοστό 5% για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού,

β. κατά ποσοστό 35% διανέμονται στους εργαζομένους της επιχείρησης, εκτός αν τα 2/3 των μελών της Γενικής Συνέλευσης του Φορέα αποφασίσουν αιτιολογημένα τη διάθεση μέρους ή όλου του ποσοστού αυτού σε δραστηριότητες του στοιχείου γ’ ,

γ. το υπόλοιπο διατίθεται για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη γενικότερη διεύρυνση της παραγωγικής του δραστηριότητας.

Όσον αφορά την διανομή των κερδών στους εργαζόμενους της Κοιν.Σ.Επ. κατά ποσοστό 35%, η διανομή θα γίνει με βάση τις Ε.Μ.Ε. τις οποίες έχει η εταιρεία όταν λάβει την απόφαση να διανείμει τα κέρδη της;

Θα διανείμει τα κέρδη της στους εργαζομένους που απασχολούνται την δεδομένη στιγμή ή και σε όσους είχαν απασχοληθεί κατά το έτος για το οποίο προέκυψαν τα κέρδη, από τους οποίους  κάποιοι μπορεί να έχουν διακόψει την εργασιακή τους σχέση;

Η διανομή θα γίνει αναλογικά με βάση τον μισθό που λαμβάνει ο κάθε εργαζόμενος;

 


► ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Δεν αποτελεί αρμοδιότητα του Σ.ΛΟ.Τ. η ερμηνεία του Ν. 4430/2016 αλλά και η παροχή καθοδήγησης για τον υπολογισμό των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ).

Αρμοδιότητα του Σ.ΛΟ.Τ. αποτελεί η παροχή ερμηνευτικής καθοδήγησης για τον υπολογισμό του μέσου όρου προσωπικού, ο οποίος αποτελεί ένα εκ των τριών κριτηρίων για τον καθορισμό του μεγέθους των οντοτήτων.

 

 


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
Αλέξανδρος Σικαλίδης
ΤΑ ΜΕΛΗ
Χαράλαμπος Συρούνης
Διονύσιος Παπαγεωργακόπουλος
Κωνσταντίνος Χαλέβας
Γεώργιος Παπαναστασόπουλος

 

 

Ευρετήριο τουριστικής νομοθεσίας

Δείτε αναλυτικά τον οδηγό τουριστικής νομοθεσίας ανά κλάδο

Κλίμακες φορολογίας εισοδήματος 2021

Δείτε αναλυτικά όλες τις κλίμακες φορολογίας εισοδήματος που ισχύουν για το φορολογικό έτος 2021