ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4484/2017 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις.

 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 110
01 Αυγούστου 2017
ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4484
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Με τον παρόντα νόµο εναρµονίζεται η ελληνική νοµοθεσία µε τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 του Συµβουλίου της 25ης Μαΐου 2016 (ΕΕ L 146 της 3.6.2016) για την τροποποίηση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ (ΕΕ L 64 της 11.3.2011), όπως αυτή τροποποιήθηκε µε τις Οδηγίες 2014/107/ΕΕ του Συµβουλίου της 9ης Δεκεµβρίου 2014 (ΕΕ L 359 της 16.12.2014) και (ΕΕ) 2015/2376 του Συµβουλίου της 8ης Δεκεµβρίου 2015 (ΕΕ L 332 της 18.12.2015), όσον αφορά στην υποχρεωτική αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών στον τοµέα της φορολογίας. Η αρχική Οδηγία 2011/16/ΕΕ έχει ενσωµατωθεί στην ελληνική νοµοθεσία µε τα άρθρα 1 έως 25 του ν. 4170/2013 (Α΄ 163) και οι τροποποιητικές αυτής Οδηγίες 2014/107/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/2376, µε τα άρθρα 1 έως 4 του ν. 4378/2016 (Α΄ 55) και µε τα άρθρα 1 έως 6 του ν. 4474/2017 (Α΄ 80), αντίστοιχα.

Η παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 4170/2013, όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4378/2016 και µε την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4474/2017, αντικαθίσταται ως εξής:
«9. «αυτόµατη ανταλλαγή»:
α) για τους σκοπούς της περίπτωσης α΄της παραγράφου 1 του άρθρου 9 και των άρθρων 9Α και 9ΑΑ, η συστηµατική κοινοποίηση σε άλλο κράτος µέλος, χωρίς προηγούµενο αίτηµα, προκαθορισµένων πληροφοριών ανά καθορισµένα εκ των προτέρων τακτά διαστήµατα. Για τους σκοπούς της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 9, ως διαθέσιµες πληροφορίες νοούνται οι πληροφορίες των φορολογικών αρχείων του κράτους -µέλους που κοινοποιεί τις πληροφορίες, οι οποίες µπορούν να ανακτηθούν σύµφωνα µε τις διαδικασίες συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών του εν λόγω κράτους µέλους·
β) για τους σκοπούς της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 9, η συστηµατική κοινοποίηση προκαθορισµένων πληροφοριών σχετικά µε φορολογικούς κατοίκους άλλων κρατών µελών στο οικείο κράτος µέλος φορολογικής κατοικίας, χωρίς προηγούµενο αίτηµα και ανά καθορισµένα εκ των προτέρων τακτά διαστήµατα·
γ) για τους σκοπούς του παρόντος, πλην των διατάξεων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 9 και των άρθρων 9Α και 9ΑΑ, η συστηµατική κοινοποίηση προκαθορισµένων πληροφοριών που προβλέπεται στις περιπτώσεις α΄και β΄.
Στο πλαίσιο της περίπτωσης β΄της παραγράφου 1 του άρθρου 9, της παραγράφου 5 του άρθρου 9, της παραγράφου 2 του άρθρου 21 και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 24, κάθε όρος γραµµένος µε κεφαλαία αρχικά έχει την έννοια που του αποδίδεται στους αντίστοιχους ορισµούς που καθορίζονται στο Παράρτηµα Ι. Στο πλαίσιο του άρθρου 9ΑΑ και του Παραρτήµατος ΙΙΙ, κάθε όρος γραµµένος µε κεφαλαία αρχικά έχει την έννοια που του αποδίδεται στους αντίστοιχους ορισµούς που καθορίζονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ.»

Μετά το άρθρο 9Α του ν. 4170/2013, που προστέθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 4474/2017, προστίθεται άρθρο 9ΑΑ, ως εξής:
«Άρθρο 9ΑΑ
Πεδίο εφαρµογής και προϋποθέσεις της υποχρεωτικής αυτόµατης ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά στην Έκθεση ανά Χώρα
1. Η Τελική Μητρική Οντότητα ενός Οµίλου Πολυεθνικής Επιχείρησης (Οµίλου ΠΕ) που έχει τη φορολογική της κατοικία στην Ελλάδα ή οποιαδήποτε άλλη Αναφέρουσα Οντότητα, σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙΙ Τµήµα ΙΙ, υποβάλλει την Έκθεση ανά Χώρα όσον αφορά το οικείο Φορολογικό Έτος Υποβολής Εκθέσεων εντός δώδεκα (12) µηνών από την τελευταία ηµέρα του Φορολογικού Έτους Υποβολής Εκθέσεων του Οµίλου ΠΕ, σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙΙ Τµήµα ΙΙ.
2. Η αρµόδια κατ΄ ανάθεση αρχή της παραγράφου 1 του άρθρου 4, που παραλαµβάνει την Έκθεση ανά Χώρα σύµφωνα µε την παράγραφο 1, κοινοποιεί, µέσω αυτόµατης ανταλλαγής και εντός της προθεσµίας που ορίζεται στην παράγραφο 4, την Έκθεση ανά Χώρα σε οποιοδήποτε κράτος µέλος στο οποίο, µε βάση τις πληροφορίες της Έκθεσης ανά Χώρα, µία ή περισσότερες Συνιστώσες Οντότητες του Οµίλου ΠΕ της Αναφέρουσας Οντότητας είτε έχουν τη φορολογική κατοικία τους ή υπόκεινται σε φόρο όσον αφορά στις επιχειρηµατικές δραστηριότητες που ασκούνται µέσω µόνιµης εγκατάστασης.
3. Η Έκθεση ανά Χώρα περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά µε τον Όµιλο ΠΕ:
α) συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά µε το ποσό των εσόδων, τα κέρδη (ζηµίες) προ φόρου εισοδήµατος, τον καταβληθέντα φόρο εισοδήµατος, τον οφειλόµενο φόρο εισοδήµατος, το µετοχικό κεφάλαιο, τα συσσωρευµένα κέρδη, τον αριθµό των εργαζοµένων και τα ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία εκτός των ταµειακών διαθεσίµων ή ταµειακών ισοδυνάµων, όσον αφορά σε κάθε περιοχή Δικαιοδοσίας στην οποία δραστηριοποιείται ο Όµιλος ΠΕ,
β) έγγραφο ταυτοποίησης κάθε Συνιστώσας Οντότητας του Οµίλου ΠΕ, µε το οποίο καθορίζεται η περιοχή Δικαιοδοσίας, στην οποία έχει τη φορολογική της κατοικία η εν λόγω Συνιστώσα Οντότητα και, σε περίπτωση που διαφέρει από αυτήν την περιοχή Δικαιοδοσίας της φορολογικής κατοικίας, η περιοχή Δικαιοδοσίας δυνάµει της νοµοθεσίας της οποίας οργανώνεται η εν λόγω Συνιστώσα Οντότητα, καθώς και η φύση της κύριας επιχειρηµατικής δραστηριότητας ή επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων της εν λόγω Συνιστώσας Οντότητας.
4. Η κοινοποίηση πραγµατοποιείται εντός δεκαπέντε (15) µηνών από την τελευταία ηµέρα του φορολογικού έτους του Οµίλου ΠΕ στον οποίο αναφέρεται η Έκθεση ανά Χώρα. Η πρώτη Έκθεση ανά Χώρα κοινοποιείται για το φορολογικό έτος του Οµίλου ΠΕ που αρχίζει την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016, και πραγµατοποιείται εντός δεκαοχτώ (18) µηνών από την τελευταία ηµέρα του εν λόγω φορολογικού έτους.
5. Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) µπορεί να εξειδικεύονται και να συµπληρώνονται οι διαδικασίες και υποχρεώσεις που αφορούν στην υποβολή των Εκθέσεων ανά Χώρα σχετικά µε Οµίλους ΠΕ και κάθε άλλο συναφές θέµα σχετικά µε τη διαδικασία αυτόµατης ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά στην Έκθεση ανά Χώρα.»

Μετά την παρ. 7 του άρθρου 16 του ν. 4170/2013 προστίθεται παράγραφος 8, ως εξής:
«8. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 έως 6, οι πληροφορίες που κοινοποιούνται µεταξύ κρατών µελών, σύµφωνα µε το άρθρο 9ΑΑ, χρησιµοποιούνται για τους σκοπούς της αξιολόγησης υψηλών κινδύνων σε σχέση µε τις τιµές ενδοοµιλικών συναλλαγών και άλλων κινδύνων σε σχέση µε τη διάβρωση της φορολογικής βάσης και τη µεταφορά κερδών, συµπεριλαµβανοµένης της αξιολόγησης του κινδύνου µη συµµόρφωσης µελών του Οµίλου ΠΕ µε τους εφαρµοστέους κανόνες για τις τιµές ενδοοµιλικών συναλλαγών, και κατά περίπτωση για σκοπούς οικονοµικής και στατιστικής ανάλυσης. Οι διορθώσεις των τιµών ενδοοµιλικών συναλλαγών από τις ελληνικές φορολογικές αρχές δεν βασίζονται στις πληροφορίες που ανταλλάσσονται σύµφωνα µε το άρθρο 9ΑΑ. Παρά τα ανωτέρω, δεν υπάρχει καµία απαγόρευση ως προς τη χρησιµοποίηση των ως άνω πληροφοριών ως βάση για την πραγµατοποίηση περαιτέρω ερευνών όσον αφορά στις ρυθµίσεις του Οµίλου ΠΕ για τις τιµές ενδοοµιλικών συναλλαγών ή όσον αφορά σε άλλα φορολογικά θέµατα στο πλαίσιο του φορολογικού ελέγχου και, ως εκ τούτου, ενδέχεται να γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις στο φορολογητέο εισόδηµα µιας Συνιστώσας Οντότητας.»

1. Μετά την παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 4170/2013, που προστέθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4474/2017, προστίθεται παράγραφος 7, ως εξής:
«7. Η αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε την Έκθεση ανά Χώρα, σύµφωνα µε το άρθρο 9ΑΑ, πραγµατοποιείται µέσω του τυποποιηµένου εντύπου που προβλέπεται στο Παράρτηµα ΙΙΙ Τµήµα ΙΙΙ Πίνακες 1, 2 και 3, συµπεριλαµβανοµένων των γλωσσικών ρυθµίσεων, που εγκρίνονται από την Επιτροπή. Με βάση τις ως άνω γλωσσικές ρυθµίσεις, οι πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 9ΑΑ µπορεί να κοινοποιούνται στην ελληνική γλώσσα ή και σε οποιαδήποτε άλλη από τις επίσηµες γλώσσες και γλώσσες εργασίας της Ένωσης, µε την πρόβλεψη ότι τα βασικά στοιχεία των εν λόγω πληροφοριών αποστέλλονται επίσης και σε κάποια άλλη επίσηµη γλώσσα της Ένωσης.»

2. Μετά την παρ. 6 του άρθρου 21 του ν. 4170/2013, που προστέθηκε µε την παρ.3 του άρθρου 4 του ν. 4474/ 2017, προστίθεται παράγραφος 7, ως εξής:
«7. Πληροφορίες που κοινοποιούνται σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 9ΑΑ παρέχονται µε ηλεκτρονικά µέσα µε τη χρήση του δικτύου CCN.»

Η παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 4170/2013, όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν. 4474/ 2017, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η αρµόδια κατ’ ανάθεση αρχή της παραγράφου 1 του άρθρου 4, µέσω της αρµόδιας αρχής της παραγράφου 1 του άρθρου 5, κοινοποιεί στην Επιτροπή ετήσια αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας της αυτόµατης ανταλλαγής πληροφοριών που αναφέρεται στα άρθρα 9, 9Α και 9ΑΑ, καθώς και των πρακτικών αποτελεσµάτων τα οποία επιτεύχθηκαν.»

Μετά το άρθρο 24 του ν. 4170/2013, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 4378/2016, προστίθεται άρθρο 24Α, ως εξής:
«Άρθρο 24Α
Κυρώσεις
1. Σε περίπτωση µη υποβολής Έκθεσης ανά Χώρα, στους υπόχρεους της παραγράφου 1 του άρθρου 9ΑΑ επιβάλλεται πρόστιµο είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, ενώ σε περίπτωση εκπρόθεσµης υποβολής ή υποβολής ανακριβούς Έκθεσης ανά Χώρα επιβάλλεται πρόστιµο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.
2. Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ είναι αρµόδιος για την έκδοση των πράξεων επιβολής των προστίµων της προηγούµενης παραγράφου. Οι διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α΄170) και ιδίως, αυτές που αφορούν το φορολογικό έλεγχο, την επιβολή του προστίµου και την είσπραξη, εφαρµόζονται αναλόγως και για τις πράξεις της παραγράφου 1.»

Στο Κεφαλαίο Η΄ του Μέρους Πρώτου του ν. 4170/ 2013, που προστέθηκε µε το άρθρο 4 του ν. 4378/2016, προσαρτάται Παράρτηµα ΙΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος των διατάξεων του παρόντος, ως εξής:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΟΜΙΛΟΥΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι
ΟΡΙΣΜΟΙ

1. «Όμιλος»: σύνολο επιχειρήσεων που σχετίζονται μέσω ιδιοκτησίας ή ελέγχου τέτοιου είδους που είτε απαιτείται να συντάσσουν Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για σκοπούς χρηματοοικονομικής πληροφόρησης βάσει των εφαρμοζόμενων αρχών λογιστικής είτε θα υπήρχε αυτή η απαίτηση εάν το Μετοχικό Κεφάλαιο οποιασδήποτε από τις επιχειρήσεις αποτελούσε αντικείμενο συναλλαγής σε χρηματιστήριο.

2. «Επιχείρηση»: οποιαδήποτε μορφή άσκησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων από οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτ. β’, γ’ και δ’ της παρ. 11 του άρθρου 4 του ν. 4170/2013.

3. «Όμιλος ΠΕ»: οποιοσδήποτε Όμιλος που περιλαμβάνει δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις, η φορολογική κατοικία των οποίων βρίσκεται σε διαφορετικές περιοχές Δικαιοδοσίας ή περιλαμβάνει επιχείρηση η φορολογική κατοικία της οποίας βρίσκεται σε μια περιοχή Δικαιοδοσίας και υπόκειται σε φορολόγηση όσον αφορά στις επιχειρηματικές δραστηριότητες που ασκούνται μέσω μόνιμης εγκατάστασης σε άλλη περιοχή Δικαιοδοσίας, και δεν είναι Εξαιρούμενος Όμιλος ΠΕ.

4. «Εξαιρούμενος Όμιλος ΠΕ»: όσον αφορά σε οποιοδήποτε Φορολογικό Έτος του Ομίλου, Όμιλος με συνολικά ενοποιημένα έσοδα κάτω των 750.000.000 ευρώ ή κατά προσέγγιση ισοδύναμου ποσού σε τοπικό νόμισμα, τον Ιανουάριο του 2015, κατά το Φορολογικό Έτος το αμέσως προηγούμενο από το Φορολογικό Έτος Υποβολής Εκθέσεων, όπως αποτυπώνεται στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του για το εν λόγω προηγούμενο Φορολογικό Έτος.

5. «Συνιστώσα Οντότητα»: οποιαδήποτε από τις ακόλουθες:
α) οποιαδήποτε χωριστή επιχειρηματική μονάδα Ομίλου ΠΕ που συμπεριλαμβάνεται στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου ΠΕ για σκοπούς χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, ή θα συμπεριλαμβανόταν σε αυτές εάν το Μετοχικό Κεφάλαιο της εν λόγω επιχειρηματικής μονάδας Ομίλου ΠΕ αποτελούσε αντικείμενο συναλλαγής σε χρηματιστήριο·
β) οποιαδήποτε χωριστή επιχειρηματική μονάδα που εξαιρείται από τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου ΠΕ αποκλειστικά για λόγους μεγέθους ή ουσίας·
γ) οποιαδήποτε μόνιμη εγκατάσταση οποιασδήποτε χωριστής επιχειρηματικής μονάδας του Ομίλου ΠΕ που περιλαμβάνεται στις περιπτώσεις α’ή β’, με την προϋπόθεση ότι η επιχειρηματική μονάδα συντάσσει ξεχωριστή οικονομική κατάσταση για την εν λόγω μόνιμη εγκατάσταση για σκοπούς χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, κανονιστικής ρύθμισης, υποβολής φορολογικής δήλωσης ή ελέγχου εσωτερικής διαχείρισης.

6.«Αναφέρουσα Οντότητα»: η Συνιστώσα Οντότητα που υποχρεούται να υποβάλλει την Έκθεση ανά Χώρα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρ. 3 του άρθρου 9ΑΑ στην περιοχή Δικαιοδοσίας της φορολογικής κατοικίας της εκ μέρους του Ομίλου ΠΕ. Η Αναφέρουσα Οντότητα μπορεί να είναι η Τελική Μητρική Οντότητα ή Παρένθετη Μητρική Οντότητα ή οποιαδήποτε οντότητα περιγράφεται στην παρ. 1 του Τμήματος II.

7. «Τελική Μητρική Οντότητα»: Συνιστώσα Οντότητα του Ομίλου ΠΕ, η οποία πληροί τά ακόλουθα κριτήρια:
α) κατέχει άμεσα ή έμμεσα επαρκές Μετοχικό Κεφάλαιο σε μία ή περισσότερες άλλες Συνιστώσες Οντότητες του εν λόγω Ομίλου ΠΕ, ώστε να απαιτείται να συντάσσει Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις αρχές λογιστικής που εφαρμόζονται γενικά στη Δικαιοδοσία της φορολογικής κατοικίας της, ή θα υπήρχε αυτή η απαίτηση εάν το Μετοχικό Κεφάλαιο της αποτελούσε αντικείμενο συναλλαγής σε χρηματιστήριο στη Δικαιοδοσία της φορολογικής
κατοικίας της·
β) δεν υπάρχει άλλη Συνιστώσα Οντότητα του εν λόγω Ομίλου ΠΕ που να κατέχει άμεσα ή έμμεσα Μετοχικό Κεφάλαιο, όπως περιγράφεται στην περιπτ. α’, στην πρώτη Συνιστώσα Οντότητα.

8. «Παρένθετη Μητρική Οντότητα»: Συνιστώσα Οντότητα του Ομίλου ΠΕ στην οποία έχει ανατεθεί από τον εν λόγω Όμιλο ΠΕ, ως μοναδική αντικαταστάτρια της Τελικής Μητρικής Οντότητας, να υποβάλλει την Έκθεση ανά Χώρα στην περιοχή Δικαιοδοσίας της φορολογικής κατοικίας αυτής της Συνιστώσας Οντότητας, εκ μέρους του εν λόγω Ομίλου ΠΕ, όταν ισχύουν μία ή περισσότερες από τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην περιπτ. β’ της παρ. 1 του Τμήματος II.

9. «Φορολογικό Έτος»: ετήσια λογιστική περίοδος για την οποία η Τελική Μητρική Οντότητα του Ομίλου ΠΕ συντάσσει τις οικονομικές καταστάσεις της.

10. «Φορολογικό Έτος Υποβολής Εκθέσεων» εκείνο το Φορολογικό Έτος του οποίου τα οικονομικά και επιχειρησιακά αποτελέσματα αντικατοπτρίζονται στην Έκθεση ανά Χώρα, που αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρου 9ΑΑ.

11. «Ειδική Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών»: συμφωνία μεταξύ εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων ενός κράτους μέλους της ΕΕ και μιας Δικαιοδοσίας εκτός Ένωσης που είναι συμβαλλόμενα μέρη σε Διεθνή συμφωνία, με την οποία απαιτείται η αυτόματη ανταλλαγή των Εκθέσεων ανά Χώρα μεταξύ των Δικαιοδοσιών των Συμβαλλόμενων Μερών.

12. «Διεθνής Συμφωνία»: η Πολυμερής Σύμβαση σχετικά με την Αμοιβαία Διοικητική Συνδρομή σε Φορολογικά Θέματα, οποιαδήποτε διμερής ή πολυμερής φορολογική σύμβαση ή οποιαδήποτε συμφωνία ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών στην οποία είναι Συμβαλλόμενο Μέρος το κράτος μέλος και με τους όρους της παρέχει κατά νόμο εξουσία για την ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών μεταξύ των διάφορων Δικαιοδοσιών, συμπεριλαμβανομένης της αυτόματης ανταλλαγής αυτών των πληροφοριών.

13. «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις»: οι οικονομικές καταστάσεις ενός Ομίλου ΠΕ, στις οποίες τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, τα έσοδα, τα έξοδα και οι ταμειακές ροές της Τελικής Μητρικής Οντότητας και των Συνιστωσών Οντοτήτων εμφανίζονται ως εάν να επρόκειτο για ενιαία οικονομική οντότητα.

14. Ο όρος «Συστημική Αδυναμία» όσον αφορά σε Δικαιοδοσία σημαίνει είτε ότι μια Δικαιοδοσία διαθέτει εν ισχύ Ειδική Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών με κράτος μέλος, αλλά έχει αναστείλει την αυτόματη ανταλλαγή (για λόγους άλλους από αυτούς που προβλέπονται σύμφωνα με τους όρους της εν λόγω συμφωνίας) ή ότι μια δικαιοδοσία κατ’εξακολούθηση παρέλειψε άλλως να παράσχει αυτόματα σε κράτος μέλος τις Εκθέσεις ανά Χώρα που βρίσκονται στην κατοχή της για Ομίλους ΠΕ που έχουν Συνιστώσες Οντότητες στο εν λόγω κράτος μέλος.

ΤΜΗΜΑ ΙΙ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

1. Συνιστώσα Οντότητα με κατοικία στην Ελλάδα, η οποία δεν είναι η Τελική Μητρική Οντότητα του Ομίλου ΠΕ, υποβάλλει την Έκθεση ανά Χώρα για το Φορολογικό Έτος Υποβολής Εκθέσεων του Ομίλου ΠΕ του οποίου αποτελεί Συνιστώσα Οντότητα, εφόσον πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια:
α) η οντότητα έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα και
β) ισχύει μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
βα) η Τελική Μητρική Οντότητα του Ομίλου ΠΕ δεν υποχρεούται να υποβάλλει την Έκθεση ανά Χώρα στην οικεία Δικαιοδοσία φορολογικής κατοικίας·
ββ) η Δικαιοδοσία στην οποία έχει τη φορολογική κατοικία της η Τελική Μητρική Οντότητα έχει συνάψει ισχύουσα Διεθνή συμφωνία, στην οποία η Ελλάδα είναι Συμβαλλόμενο Μέρος, αλλά δεν έχει συνάψει ισχύουσα Ειδική Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών στην οποία η Ελλάδα να είναι Συμβαλλόμενο Μέρος κατά τη χρονική στιγμή που προσδιορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 9ΑΑ για την υποβολή της Έκθεσης ανά Χώρα για το Φορολογικό Έτος Υποβολής Εκθέσεων·
βγ) έχει σημειωθεί Συστημική Αδυναμία της Δικαιοδοσίας της φορολογικής κατοικίας της Τελικής Μητρικής Οντότητας, η οποία έχει κοινοποιηθεί από την Ελλάδα στη Συνιστώσα Οντότητα που έχει τη φορολογική κατοικία της σε αυτήν.
Συνιστώσα Οντότητα με κατοικία στην Ελλάδα,όπως ορίζεται στο πρώτο εδάφιο, ζητεί από την Τελική Μητρική Οντότητα να της παράσχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις υποβολής της Έκθεσης ανά Χώρα, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9ΑΑ. Εάν, παρά ταύτα, η εν λόγω Συνιστώσα Οντότητα δεν έλαβε ή δεν απέκτησε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για να υποβάλει την Έκθεση για τον Όμιλο ΠΕ, η Συνιστώσα αυτή Οντότητα υποβάλλει την Έκθεση ανά Χώρα που περιέχει όλες τις πληροφορίες που έχει στην κατοχή της, τις οποίες έλαβε ή απέκτησε, και ανακοινώνει στις ελληνικές φορολογικές αρχές ότι η Τελική Μητρική Οντότητα αρνήθηκε να διαθέσει τις αναγκαίες πληροφορίες. Αυτό δε θίγει το δικαίωμα των ελληνικών φορολογικών αρχών να επιβάλλουν τις προβλεπόμενες από την ελληνική νομοθεσία κυρώσεις, και να ενημερώνουν όλα τα κράτη μέλη για την άρνηση αυτή.
Όταν υπάρχουν περισσότερες από μία Συνιστώσες Οντότητες του ίδιου Ομίλου ΠΕ, που έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ένωση και ισχύουν μία ή περισσότερες από τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην περιπτ. β’, ο Όμιλος ΠΕ μπορεί να αναθέσει σε μία από αυτές τις Συνιστώσες Οντότητες να υποβάλλει την Έκθεση ανά Χώρα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρ. 3 του άρθρου 9ΑΑ για οποιοδήποτε Φορολογικό Έτος Υποβολής Εκθέσεων εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 9ΑΑ και να γνωστοποιήσει στις ελληνικές φορολογικές αρχές ότι η υποβολή αποσκοπεί στην πλήρωση της απαίτησης υποβολής για όλες τις Συνιστώσες Οντότητες του εν λόγω Ομίλου ΠΕ που έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ένωση. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9ΑΑ, οι ελληνικές φορολογικές αρχές κοινοποιούν τη ληφθείσα Έκθεση ανά Χώρα σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος στο οποίο, με βάση τις πληροφορίες που περιέχονται στην Έκθεση ανά Χώρα, μία ή περισσότερες Συνιστώσες Οντότητες του Ομίλου ΠΕ της Αναφέρουσας Οντότητας είτε έχουν τη φορολογική κατοικία τους ή υπόκεινται σε φόρο όσον αφορά τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που ασκούνται μέσω μόνιμης εγκατάστασης.
Όταν Συνιστώσα Οντότητα δεν μπορεί να λάβει ή να αποκτήσει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την υποβολή της Έκθεσης ανά Χώρα, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9ΑΑ, τότε αυτή η Συνιστώσα Οντότητα δεν είναι επιλέξιμη για να οριστεί ως η Αναφέρουσα Οντότητα για τον Όμιλο ΠΕ, σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της παρούσας υποπερίπτωσης. Ο κανόνας αυτός δε θίγει την υποχρέωση της Συνιστώσας Οντότητας να ανακοινώσει στις ελληνικές φορολογικές αρχές ότι η Τελική Μητρική Οντότητα αρνήθηκε να διαθέσει τις αναγκαίες πληροφορίες.

2. Κατά παρέκκλιση από την παρ. 1, όταν ισχύουν μία ή περισσότερες από τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην περιπτ. β΄ της παρ. 1, οντότητα που περιγράφεται στην παρ. 1 δεν απαιτείται να Χώρα για κάθε Φορολογικό Έτος Υποβολής Εκθέσεων, εάν ο Όμιλος ΠΕ του οποίου αποτελεί Συνιστώσα Οντότητα,. έχει καταστήσει διαθέσιμη την Έκθεση ανά Χώρα σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9ΑΑ όσον αφορά στο εν λόγω Φορολογικό Έτος μέσω Παρένθετης Μητρικής Οντότητας, η οποία υποβάλλει την εν λόγω Έκθεση ανά Χώρα στη φορολογική αρχή της Δικαιοδοσίας της φορολογικής κατοικίας της. κατά την ημερομηνία που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 9ΑΑ ή πριν από αυτή και, σε περίπτωση που η Παρένθετη Μητρική Οντότητα έχει φορολογική κατοικία σε περιοχή Δικαιοδοσίας εκτός της Ένωσης, πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) ή Δικαιοδοσία της φορολογικής κατοικίας της Παρένθετης Μητρικής Οντότητας απαιτεί την υποβολή των Εκθέσεων ανά Χώρα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρ.
3 του άρθρου 9ΑΑ·
β) η Δικαιοδοσία της φορολογικής κατοικίας της Παρένθετης Μητρικής Οντότητας διαθέτει σε ισχύ Ειδική Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών στην οποία η Ελλάδα είναι Συμβαλλόμενο Μέρος κατά τη χρονική στιγμή που προσδιορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 9ΑΑ για την υποβολή της Έκθεσης ανά Χώρα για το Φορολογικό Έτος Υποβολής Εκθέσεων·
γ) η Δικαιοδοσία της φορολογικής κατοικίας της Παρένθετης Μητρικής Οντότητας δεν έχει κοινοποιήσει περίπτωση Συστημικής Αδυναμίας στην Ελλάδα·
δ) η Δικαιοδοσία της φορολογικής κατοικίας της Παρένθετης Μητρικής Οντότητας έχει ενημερωθεί, το αργότερο έως την τελευταία ημέρα του Φορολογικού Έτους Υποβολής Εκθέσεων του εν λόγω Ομίλου ΠΕ, από τη Συνιστώσα Οντότητα με φορολογική κατοικία στη Δικαιοδοσία του ότι αυτή αποτελεί την Παρένθετη Μητρική Οντότητα·
ε) έχει παρασχεθεί κοινοποίηση στην Ελλάδα, σύμφωνα με την παρ. 4.

3. Οποιαδήποτε Συνιστώσα Οντότητα του Ομίλου ΠΕ, η οποία έχει τη φορολογική κατοικία της στην Ελλάδα ενημερώνει τις ελληνικές φορολογικές αρχές εάν αποτελεί την Τελική Μητρική Οντότητα, την Παρένθετη Μητρική Οντότητα ή τη Συνιστώσα Οντότητα που αναφέρεται στην παρ. 1 το αργότερο την τελευταία ημέρα του Φορολογικού Έτους Υποβολής Εκθέσεων του εν λόγω Ομίλου ΠΕ. Ειδικά για το πρώτο έτος εφαρμογής, η προθεσμία αυτή παρατείνεται έως την τελευταία ημέρα υποβολής των Εκθέσεων ανά Χώρα.

4. Σε περίπτωση που Συνιστώσα Οντότητα του Ομίλου ΠΕ, η οποία έχει τη φορολογική κατοικία της στην Ελλάδα, δεν αποτελεί ούτε την Τελική Μητρική Οντότητα ούτε την Παρένθετη Μητρική Οντότητα ούτε τη Συνιστώσα Οντότητα που αναφέρεται στην παρ. 1, κοινοποιεί αυτή στις ελληνικές φορολογικές αρχές την ταυτότητα και τη φορολογική κατοικία της Αναφέρουσας Οντότητας το αργότερο την τελευταία ημέρα του Φορολογικού Έτους Υποβολής Εκθέσεων του εν λόγω Ομίλου ΠΕ. Ειδικά για το πρώτο έτος εφαρμογής, η προθεσμία αυτή παρατείνεται έως την τελευταία ημέρα υποβολής των Εκθέσεων ανά Χώρα.

5. Η Έκθεση ανά Χώρα διευκρινίζει το νόμισμα των ποσών που αναφέρει.

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ
ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑ ΧΩΡΑ
Α. Υπόδειγμα για την Έκθεση ανά Χώρα.
 

Πίνακας 1 Επισκόπηση της κατανομής εισοδήματος, φόρων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ανά περιοχή φομολογις δικαιοδοσίας


Ονομασία του ομίλου ΠΕ:
Φορολογικό έτος:
Χρησιμοποιηθέν νόμισμα:

Περιοχή φορολογικής δικαιοδοσίας

Έσοδα

Κέρδη (ζημίες) προ φόρου εισοδήματος

Καταβληθείς φάρος εισοδήματος (σε ταμειακή βάση)

Οφειλόμενος φόρος εισοδήματος — Τρέχον έτος
 

Μετοχικό κεφάλαιο

Συσσω-ρευμένα κέρδη

Αριθμός εργαζομένων

Ενσώματα περιρυσιακά στοιχεία εκτός από ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα
 

Μη συνδεδεμένα μέρη

Συνδεδεμένα μέρη

Σύνολο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 2 Κατάλογος με όλεςτις Συνιστώσες Οvrότητες του ομίλου ΠΕ που περιλαμβάνονται σε κάθε συγκεντρωτική κατάσταση ανά περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας


Ονομασία του ομίλου ΠΕ:
Φορολογικό έτος:

Περιοχή φορολογικής δικαιο-δοσίας

Συνιοτώσες Οντότητες με κατοικία στην περιοχή φορολογικής δικαιο-δοσίας

Περιοχή φορο-λογικής δικαιο-δοσίας της οργάνωσης ή σύστασης / αν διαφέρει από την περιοχή φορολογικής δικαιο-δοσίας της κατοικίας

Κύρια(-ες) επιχειρηματική(-ές) δραστηριότητα(-ες)


Έρευνα και ανάπτυξη

Κατοχή ή διαχεί-ριση πνευ-ματικής ιδιο-κτησίας
 

Αγορές ή προμήθειες

Κατασκευή ή παραγωγή

Πωλήσεις εμπορία ή διανομή

Διοικητικές διαχεί-ριστικές ή υποστη-ρικτικές υπηρεσίες


 

Παροχή υπηρεσιών σε μη συνδε-δεμένα μέρη

Εσωτερική χρηματο-δότηση ομίλου

Ρυθμι-ζόμενες χρήματο-οικο-νομικές υπηρεσίες
 

Ασφά-λιση

Κατοχή συμμε-τοχών ή άλλοι συμμε-τοχικοί τίτλοι
 

Σε αδρά-νεια

Άλλο

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Διευκρινίστε τη φύση της δραστηριότητας της Συνιστώσας Οντότητας στον πίνακα "Συμπληρωματικές πληροφορίες".

 

Πίνακας 3 Συμπληρωματικές πληροφορίες


Ονομασία του ομίλου ΠΕ:
Φορολογικό έτος;
Να περιληφθούν τυχόν περαιτέρω σύντομες πληροφορίες ή διευκρινίσεις που θεωρείτε ότι είναι αναγκαίες ή θα διευκολύνουν την κατανόηση των
υποχρεωτικών πληροφοριών που παρέχονται στην Έκθεση ανά Χώρα

Β. Γενικές οδηγίες για τη συμπλήρωση της Έκθεσης ανά Χώρα

1. Σκοπός
Το υπόδειγμα χρησιμοποιείται για την υποβολή στοιχείων σχετικά με την κατανομή εισοδήματος, φόρων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ενός Ομίλου Πολυεθνικών Επιχειρήσεων (ΠΕ) ανά περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας.

2. Αντιμετώπιση υποκαταστημάτων και μόνιμων εγκαταστάσεων
Τα στοιχεία της μόνιμης εγκατάστασης υποβάλλονται σε σχέση με την περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας, όπου αυτή βρίσκεται και όχι σε σχέση με την περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας της κατοικίας της επιχειρηματικής μονάδας της οποίας αποτελεί μέρος η μόνιμη εγκατάσταση. Η υποβολή στοιχείων στη φορολογική Δικαιοδοσία κατοικίας, για την επιχειρηματική μονάδα της οποίας αποτελεί μέρος η μόνιμη εγκατάσταση, δεν περιλαμβάνει τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που σχετίζονται με τη μόνιμη εγκατάσταση.

3. Περίοδος που καλύπτεται από το ετήσιο υπόδειγμα
Το υπόδειγμα καλύπτει το φορολογικό έτος της Αναφέρουσας Οντότητας Ομίλου ΠΕ. Για τις Συνιστώσες Οντότητες, κατά την κρίση της Αναφέρουσας Οντότητας Ομίλου ΠΕ, το υπόδειγμα αντανακλά με τρόπο συνεκτικό μία από τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) πληροφορίες για το φορολογικό έτος των σχετικών Συνιστωσών Οντοτήτων που λήγει την ίδια ημερομηνία με το φορολογικό έτος της Αναφέρουσας Οντότητας Ομίλου ΠΕ ή λήγει εντός της δωδεκάμηνης περιόδου που προηγείται της εν λόγω ημερομηνίας-
β) πληροφορίες για όλες τις σχετικές Συνιστώσες Οντότητες που αναφέρθηκαν για το φορολογικό έτος της Αναφέρουσας Οντότητας Ομίλου ΠΕ.

4. Πηγές δεδομένων
Κατά τη συμπλήρωση του υποδείγματος, η Αναφέρουσα Οντότητα του Ομίλου ΠΕ χρησιμοποιεί με τρόπο συνεκτικό τις ίδιες πηγές δεδομένων από έτος σε έτος. Η Αναφέρουσα Οντότητα του Ομίλου ΠΕ μπορεί να επιλέξει να χρησιμοποιήσει δεδομένα από τις ενοποιημένες δέσμες υποβαλλόμενων στοιχείων, τις χωριστές υποχρεωτικές οικονομικές καταστάσεις ανά οντότητα, τις κανονιστικές οικονομικές καταστάσεις ή τους λογαριασμούς εσωτερικής διαχείρισης. Δεν είναι αναγκαίο να συμφωνεί η αναφορά των εσόδων, των κερδών και του φόρου στο υπόδειγμα με τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. Εάν χρησιμοποιούνται υποχρεωτικές οικονομικές καταστάσεις ως βάση για την υποβολή στοιχείων, όλα τα ποσά μετατρέπονται στο δηλωθέν νόμισμα λειτουργίας της Αναφέρουσας Οντότητας Ομίλου ΠΕ, σύμφωνα με τη μέση συναλλαγματική ισοτιμία για το έτος που δηλώνεται στο τμήμα «Συμπληρωματικές πληροφορίες» του υποδείγματος. Δεν-,χρειάζεται ωστόσο να γίνονται προσαρμογές για διαφορές στις αρχές λογιστικής που εφαρμόζονται στη μια ή στην άλλη περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας.

Η Αναφέρουσα Οντότητα του Ομίλου ΠΕ παρέχει σύντομη περιγραφή των πηγών δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτιση του υποδείγματος στο τμήμα «Συμπληρωματικές πληροφορίες» του υποδείγματος. Εάν υπάρχει μεταβολή στην πηγή δεδομένων που χρησιμοποιείται από έτος σε έτος, η Αναφέρουσα Οντότητα του Ομίλου ΠΕ εξηγεί τους λόγους για τη μεταβολή και τις συνέπειες της, στο τμήμα «Συμπληρωματικές πληροφορίες» του υποδείγματος.

Γ. Ειδικές οδηγίες για τη συμπλήρωση της Έκθεσης ανά Χώρα

1. Επισκόπηση της κατανομής εισοδήματος, φόρων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ανά περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας (Πίνακας 1)

1.1. Περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας
Στην πρώτη στήλη του υποδείγματος, η Αναφέρουσα Οντότητα του Ομίλου ΠΕ απαριθμεί όλες τις περιοχές φορολογικής Δικαιοδοσίας, στις οποίες έχουν τη φορολογική κατοικία τους Συνιστώσες Οντότητες του Ομίλου ΠΕ. Η περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας ορίζεται ως κρατική ή μη κρατική περιοχή Δικαιοδοσίας που έχει δημοσιονομική αυτονομία. Περιλαμβάνεται χωριστή γραμμή για όλες τις Συνιστώσες Οντότητες του Ομίλου ΠΕ, που η Αναφέρουσα Οντότητα του Ομίλου ΠΕ θεωρεί ότι δεν έχουν τη φορολογική κατοικία τους σε καμία περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας. Όταν Συνιστώσα Οντότητα έχει την κατοικία της σε περισσότερες από μία περιοχές φορολογικής Δικαιοδοσίας, εφαρμόζεται ο κανόνας διευθέτησης διαφορών της εφαρμοστέας φορολογικής σύμβασης για να προσδιοριστεί η περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας της κατοικίας. Όταν δεν υπάρχει ισχύουσα φορολογική σύμβαση, η αναφορά της Συνιστώσας Οντότητας γίνεται στην περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας του τόπου άσκησης της πραγματικής διοίκησης της Συνιστώσας Οντότητας. Ο τόπος άσκησης της πραγματικής διοίκησης προσδιορίζεται με βάση τα διεθνώς συμφωνημένα πρότυπα.

1.2. Έσοδα
Στις τρεις στήλες του υποδείγματος υπό τον τίτλο
«Έσοδα» η Αναφέρουσα Οντότητα του Ομίλου ΠΕ αναφέρει τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) το άθροισμα των εσόδων από όλες τις Συνιστώσες Οντότητες Ομίλου ΠΕ στην οικεία περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας που προκύπτουν από συναλλαγές με συνδεδεμένες επιχειρήσεις·
β) το άθροισμα των εσόδων από όλες τις Συνιστώσες Οντότητες Ομίλου ΠΕ στην οικεία περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας που προκύπτουν από συναλλαγές με ανεξάρτητα μέρη·
γ) το συνολικό άθροισμα των ποσών που αναφέρονται στις περιπτ. α’ και β’.
Τα έσοδα περιλαμβάνουν έσοδα από πωλήσεις αποθεμάτων και περιουσιακών στοιχείων, υπηρεσίες, δικαιώματα εκμετάλλευσης, τόκους, ασφάλιστρα και οποιαδήποτε άλλα ποσά. Τα έσοδα δεν περιλαμβάνουν πληρωμές που λαμβάνονται από άλλες Συνιστώσες Οντότητες και οι οποίες αντιμετωπίζονται ως μερίσματα στην περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας του πληρωτή.

1.3. Κέρδη (ζημίες) προ φόρου εισοδήματος
Στην πέμπτη στήλη του υποδείγματος η Αναφέρουσα Οντότητα του Ομίλου ΠΕ αναφέρει το άθροισμα των κερδών (ζημιών) προ φόρου εισοδήματος για όλες τις Συνιστώσες Οντότητες με φορολογική κατοικία στην εκάστοτε περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας. Τα κέρδη (ζημίες) προ φόρου εισοδήματος περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία έκτακτων εσόδων και εξόδων.

1.4. Καταβληθείς φόρος εισοδήματος (σε ταμειακή βάση)
Στην έκτη στήλη του υποδείγματος η Αναφέρουσα Οντότητα του Ομίλου ΠΕ αναφέρει το συνολικό ποσό του φόρου εισοδήματος που πράγματι καταβλήθηκε κατά το αντίστοιχο φορολογικό έτος από όλες τις Συνιστώσες Οντότητες με φορολογική κατοικία στην εκάστοτε περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας. Οι καταβληθέντες φόροι περιλαμβάνουν φόρους που καταβάλλονται σε ταμειακή βάση από τη Συνιστώσα Οντότητα στην περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας της κατοικίας και σε όλεςτις άλλες περιοχέςφορσλογικής-Δικαιοδοσίας. Περιλαμβάνουν επίσης τους παρακρατούμενους φόρους στην πηγή που καταβάλλονται από άλλες οντότητες (συνδεδεμένες επιχειρήσεις και ανεξάρτητες επιχειρήσεις) για πληρωμές στη Συνιστώσα Οντότητα. Ως εκ τούτου, εάν η εταιρεία Α με κατοικία στην περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας Α εισπράττει τόκους στην περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας Β, ο φόρος που παρακρατείται στην πηγή στην περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας Β αναφέρεται από την εταιρεία Α.

1.5. Οφειλόμενος φόρος εισοδήματος (τρέχον έτος)
Στην έβδομη στήλη του υποδείγματος η Αναφέρουσα Οντότητα του Ομίλου ΠΕ αναφέρει το σύνολο των οφειλόμενων τρεχόντων φορολογικών εξόδων που καταχωρίζεται για φορολογούμενα κέρδη ή ζημίες του έτους υποβολής εκθέσεων για όλες τις Συνιστώσες Οντότητες με φορολογική κατοικία στην εκάστοτε περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας. Τα τρέχοντα φορολογικά έξοδα αντικατοπτρίζουν μόνο πράξεις του τρέχοντος έτους και δεν περιλαμβάνουν αναβαλλόμενους φόρους ή προβλέψεις για αβέβαιες φορολογικές υποχρεώσεις.

1.6. Μετοχικό Κεφάλαιο
Στην όγδοη στήλη του υποδείγματος η Αναφέρουσα Οντότητα του Ομίλου ΠΕ αναφέρει το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου όλων των Συνιστωσών Οντοτήτων με φορολογική κατοικία στην εκάστοτε περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας. Όσον αφορά στις μόνιμες εγκαταστάσεις, το μετοχικό κεφαλαίο αναφέρεται από τη νομική οντότητα της οποίας αποτελεί μόνιμη εγκατάσταση, εκτός αν υπάρχει καθορισμένη κεφαλαιακή απαίτηση στην περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας της μόνιμης εγκατάστασης για κανονιστικούς σκοπούς.

1.7. Συσσωρευμένα κέρδη
Στην ένατη στήλη του υποδείγματος η Αναφέρουσα Οντότητα του Ομίλου ΠΕ αναφέρει το άθροισμα των συνολικών συσσωρευμένων κερδών όλων των Συνιστωσών Οντοτήτων με φορολογική κατοικία στην εκάστοτε περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας κατά το τέλος του έτους. Όσον αφορά σης μόνιμες εγκαταστάσεις, τα συσσωρευμένα κέρδη αναφέρονται από τη νομική οντότητα της οποίας αποτελούν μόνιμη εγκατάσταση.

1.8. Αριθμός εργαζομένων
Στη δέκατη στήλη του υποδείγματος η Αναφέρουσα Οντότητα του Ομίλου ΠΕ αναφέρει τον συνολικό αριθμό εργαζομένων σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης (ΙΠΑ) όλων των Συνιστωσών Οντοτήτων με φορολογική κατοικία στην εκάστοτε περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας. Ο αριθμός των εργαζομένων μπορεί να αναφερθεί ως έχει κατά το τέλος του έτους, βάσει των μέσων επιπέδων απασχόλησης για το έτος, ή σε οποιαδήποτε άλλη βάση με συνεκτική εφαρμογή στις διάφορες περιοχές φορολογικής Δικαιοδοσίας και από έτος σε έτος. Για τον σκοπό αυτό, οι ανεξάρτητοι εργολήπτες που συμμετέχουν στις συνήθεις δραστηριότητες λειτουργίας της Συνιστώσας Οντότητας μπορούν να αναφέρονται ως εργαζόμενοι. Επιτρέπεται η εύλογη στρογγυλοποίηση ή κατά προσέγγιση αναφορά του αριθμού των εργαζομένων, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω στρογγυλοποίηση ή κατά προσέγγιση αναφορά δεν στρεβλώνει ουσιαστικά τη σχετική κατανομή των εργαζομένων στις διάφορες περιοχές φορολογικής Δικαιοδοσίας. Εφαρμόζονται συνεκτικές. προσεγγίσεις από έτος σε έτος και για τις διάφορες οντότητες.

1.9. Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία εκτός από ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα
Στην ενδέκατη στήλη του υποδείγματος η Αναφέρουσα Οντότητα του Ομίλου ΠΕ αναφέρει το σύνολο της καθαρής λογιστικής αξίας των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων όλων των Συνιστωσών Οντοτήτων με φορολογική κατοικία στην εκάστοτε περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας. Όσον αφορά στις μόνιμες εγκαταστάσεις, τα περιουσιακά στοιχεία αναφέρονται σε σχέση με την περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας στην οποία βρίσκεται η μόνιμη εγκατάσταση. Για τον σκοπό αυτό, τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία δεν περιλαμβάνουν ταμειακά διαθέσιμα ή ταμειακά ισοδύναμα ούτε άυλα ή χρηματοπιστωτικά περιουσιακά στοιχεία.

2. Κατάλογος με όλες τις Συνιστώσες Οντότητες του Ομίλου ΠΕ που περιλαμβάνονται σε κάθε συγκεντρωτική κατάσταση ανά περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας (πίνακας 2)

2.1. Συνιστώσες Οντότητες με κατοικία στην περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας
Η Αναφέρουσα Οντότητατου Ομίλου ΠΕ απαριθμεί, ανά περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας και ονομασία νομικής οντότητας, όλες τις Συνιστώσες Οντότητες του Ομίλου ΠΕ που έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην εκάστοτε περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας.
Ωστόσο, όπως αναφέρεται στην παρ. 2 των γενικών οδηγιών όσον αφορά στις μόνιμες εγκαταστάσεις, η μόνιμη εγκατάσταση αναφέρεται σε σχέση με την περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας στην οποία βρίσκεται. Σημειώνεται η νομική οντότητα της οποίας αποτελεί μόνιμη εγκατάσταση.

2.2. Περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας της οργάνωσης ή σύστασης, αν διαφέρει από την περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας της κατοικίας
Η Αναφέρουσα Οντότητα του Ομίλου ΠΕ αναφέρει το όνομα της περιοχής φορολογικής Δικαιοδοσίας βάσει του δικαίου της οποίας έχει οργανωθεί ή συσταθεί η Συνιστώσα Οντότητα του Ομίλου ΠΕ, εάν είναι διαφορετική από την περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας της κατοικίας.

2.3. Κύριες επιχειρηματικές δραστηριότητες
Η Αναφέρουσα Οντότητα του Ομίλου ΠΕ προσδιορίζει τη φύση της (των) κύριας (-ων) επιχειρηματικής (-ών) δραστηριότητας (-ων) που ασκείται (-ούνται) από τη Συνιστώσα Οντότητα στην αντίστοιχη περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας, επιλέγοντας ένα ή περισσότερα από τα κατάλληλα τετραγωνίδια.».

Η ισχύς των άρθρων 1 έως 8 αρχίζει από την 5η Ιουνίου 2017.

1. Μετά την παράγραφο 7 του Κεφαλαίου Α΄ «ΑΓΑΘΑ» του Παραρτήµατος ΙΙΙ του ν. 2859/2000 (Α΄ 248), προστίθεται νέα παράγραφος 7α ως εξής:
«7α. Άνθη και µπουµπούκια ανθέων, κοµµένα, για ανθοδέσµες ή διακοσµήσεις, νωπά. Φυλλώµατα, φύλλα, κλαδιά και άλλα µέρη φυτών, χωρίς άνθη ούτε µπουµπούκια ανθέων, και πρασινάδες, βρύα και λειχήνες, για ανθοδέσµες ή διακοσµήσεις, νωπά. (Δ.Κ. ΕΧ 0603 και ΕΧ 0604).»

2. Η παράγραφος 12 του Κεφαλαίου Α΄ «ΑΓΑΘΑ» του Παραρτήµατος ΙΙΙ του ν. 2859/2000 αντικαθίσταται ως εξής:
«12. Σπέρµατα και σπόροι που προορίζονται για σπορά (Δ.Κ. ΕΧ 1201, ΕΧ 1202, ΕΧ 1204, ΕΧ 1205, ΕΧ 1206, ΕΧ 1207 και ΕΧ 1209).»

3. Η παρ. 17 του Κεφαλαίου Α΄ «ΑΓΑΘΑ» του Παραρτήµατος ΙΙΙ του ν. 2859/2000 αντικαθίσταται ως εξής:
«17. Υπολείµµατα και απορρίµµατα των βιοµηχανιών ειδών διατροφής. Τροφές παρασκευασµένες για ζώα, εξαιρουµένων των προς λιανική πώληση συσκευασµένων τροφών για σκύλους ή γάτες (Δ.Κ. 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308 και ΕΧ 2309).»

4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από 1.7.2017.

1. Στο άρθρο 30Α του ν.δ. 356/1974 (A΄ 90), µετά το δεύτερο εδάφιο, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ο πίνακας χρεών µπορεί να αντικαθίσταται από την ταυτότητα οφειλής του κατασχετηρίου, η οποία συνιστά το µοναδικό κωδικό αριθµό ανά κατασχετήριο αίτηµα και συνδέεται µονοσήµαντα µε τον πίνακα.»

2 .α) Στο τέλος του άρθρου 30Α του ν.δ. 356/1974 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι διατάξεις του παρόντα Κώδικα περί κατάσχεσης στα χέρια πιστωτικών ιδρυµάτων εφαρµόζονται αναλογικά και στα εγκαταστηµένα στη χώρα λοιπά υπόχρεα πρόσωπα του άρθρου 62 του ν. 4170/2013 (Α΄ 163).»
β) Για την εφαρµογή των διατάξεων της περίπτωσης α΄ της παρούσας παραγράφου, το άρθρο 62 του ν. 4170/ 2013 (Α΄163) λαµβάνεται υπόψη όπως ισχύει κατά το χρόνο δηµοσίευσης του παρόντος νόµου.

3. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 30Β του ν.δ. 356/1974 µετά τις λέξεις «Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών» προστίθενται οι λέξεις «ή άλλα πρόσωπα».

4. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 30Β του ν.δ. 356/1974 αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων καθορίζονται οι ανωτέρω, κατά περίπτωση, µοναδικοί διαµετακοµιστικοί κόµβοι και η διαδικασία της γνωστοποίησής τους από τα µέρη, το υποχρεωτικό περιεχόµενο των κοινοποιούµενων κατασχετηρίων, της άρσης και του περιορισµού αυτών και των υποβαλλόµενων δηλώσεων, ως και οι όροι ταυτοποίησής τους, τα χρονικά περιθώρια αποστολής και παραλαβής τους, οι όροι και προϋποθέσεις ασφαλείας και κάθε άλλη απαραίτητη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.»

5. Η παρ. 4 του άρθρου 30Β του ν.δ. 356/1974 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η διαδικασία των προηγούµενων παραγράφων του παρόντος άρθρου τίθεται σε πλήρη λειτουργία εξήντα (60) ηµέρες από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, οπότε, εφόσον επιβάλλεται κατάσχεση στα χέρια πιστωτικών ιδρυµάτων ή ιδρυµάτων ηλεκτρονικού χρήµατος ή ιδρυµάτων πληρωµών καθίσταται υποχρεωτική για τους φορείς του Δηµοσίου, οι οποίοι µπορεί να εφαρµόζουν τη διαδικασία του άρθρου 30Α µόνο σε περιπτώσεις που αποκλείεται η ηλεκτρονική επικοινωνία της παραγράφου 1 του παρόντος.»

6. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν.δ. 356/1974 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύµατα σε ατοµικό ή κοινό λογαριασµό ή τοποθετήσεις σε λογαριασµό πληρωµών στα εγκαταστηµένα στη χώρα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος και ιδρύµατα πληρωµών είναι ακατάσχετες µέχρι του ποσού των χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) ευρώ µηνιαίως για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε ένα µόνο ίδρυµα.»

1. Μετά το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης δ΄της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Ως υποκατάστηµα, για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, νοείται κάθε επαγγελµατική εγκατάσταση του επιτηδευµατία στην ηµεδαπή, εκτός της έδρας της επιχείρησης, στην οποία ενεργείται παραγωγική ή συναλλακτική δραστηριότητα. Δεν λογίζονται ως υποκαταστήµατα, για την επιβολή του τέλους επιτηδεύµατος, οι προσωρινοί εκθεσιακοί χώροι και οι πρόσκαιρες επαγγελµατικές εγκαταστάσεις, που λειτουργούν για χρονικό διάστηµα µέχρι τριάντα (30) ηµέρες, οι επαγγελµατικές εγκαταστάσεις που στεγάζονται σε διαφορετικούς ορόφους, συνεχόµενους ή µη, του ίδιου κτιριακού συγκροτήµατος, οι εγκαταστάσεις τουριστικών καταλυµάτων εντός παραδοσιακών κτισµάτων, σύµφωνα µε το π.δ. 33/1979 (Α΄ 10), που λειτουργούν σε ξεχωριστά κτίρια, αλλά µε ενιαία άδεια λειτουργίας, η οποία εντάσσεται ως ενιαία εγκατάσταση στην ίδια τουριστική µονάδα, καθώς και οι αγροτικές εκµεταλλεύσεις της περίπτωσης δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3874/2010 (Α΄151), όπως ισχύει.»

2. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου ισχύουν για δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος φορολογικού έτους 2017 και επόµενων.

1. Μετά το τέταρτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Κτίσµατα µετά του αναλογούντος σε αυτά οικοπέδου, τα οποία βρίσκονται στις δηµοτικές ενότητες του Δήµου Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και στη νήσο Κω και έχουν αποδεδειγµένα υποστεί ζηµιές από το σεισµό της 12ης Ιουνίου 2017 και το σεισµό της 21ης Ιουλίου 2017, αντίστοιχα, απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα έτη 2017 και 2018.»

2. Μετά την παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4223/2013 προστίθεται νέα παράγραφος 4 ως εξής και οι επόµενες παράγραφοι 4 και 5 αναριθµούνται σε 5 και 6 αντίστοιχα:
«4. Ειδικά, για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2017, οι εκπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, που χορηγήθηκαν µε πράξη διοικητικού προσδιορισµού ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2017, επανεξετάζονται µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2018 µε βάση τις εµπρόθεσµες δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος φορολογικού έτους 2016 και, σε περίπτωση µεταβολών, εκδίδεται νέα πράξη διοικητικού προσδιορισµού φόρου για το έτος αυτό.»

1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η καταβολή του φόρου γίνεται σε έξι (6), κατ΄ ανώτατο όριο, ισόποσες µηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του επόµενου µήνα από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής της δήλωσης και οι υπόλοιπες πέντε (5) µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα των πέντε (5) επόµενων µηνών, η οποία δεν µπορεί να εκτείνεται πέραν του ίδιου φορολογικού έτους.»

2. Στο τέλος του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέα παράγραφος 41 ως εξής:
«41. Για τα νοµικά πρόσωπα και τις νοµικές οντότητες µε φορολογικό έτος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2016 και λήγει την 31η Δεκεµβρίου του ίδιου έτους, η καταβολή του φόρου σύµφωνα µε το άρθρο 68 γίνεται σε έξι (6) ισόποσες µηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του µηνός Ιουλίου 2017 και η καθεµία από τις επόµενες µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα των πέντε επόµενων µηνών.»

3. Η παράγραφος 1 έχει εφαρµογή για τα εισοδήµατα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2017 και µετά.

Η περίπτωση β΄ της παρ. 3 του άρθρου 25 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονοµιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 2961/2001 (Α΄ 266) αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Τα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νοµικά πρόσωπα, τα οποία υπάρχουν ή συνιστώνται νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, καθώς και τα λοιπά αντίστοιχα αλλοδαπά µε τον όρο της αµοιβαιότητας και οι περιουσίες του άρθρου 50 του ν. 4182/2013 (Α΄ 185), εφόσον επιδιώκουν αποδεδειγµένα σκοπούς εθνικούς ή θρησκευτικούς ή φιλανθρωπικούς ή εκπαιδευτικούς ή πολιτιστικούς ή γενικά επωφελείς για την κοινωνία εν όλω ή εν µέρει, κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4182/2013.»

1. Το εδάφιο που προστέθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 4370/2016 (Α΄ 37), µετά την περίπτωση στ΄ της παρ. 4 του άρθρου πρώτου της ΠΝΠ της 28ης Ιουνίου 2015 (Α΄ 65), όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την ΠΝΠ της 14ης Ιουλίου (Α΄ 79) και κυρώθηκε µε το ν. 4350/2015 (Α΄161), αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι αρχές και οι φορείς των στοιχείων γ΄, δ΄, ε΄ και στ΄ µπορούν να ορίζουν µέχρι δύο (2) αναπληρωτές για τον εκπρόσωπό τους στην ανωτέρω Επιτροπή.»

2. Μετά την παρ. 13 του άρθρου πρώτου της ΠΝΠ της 18ης Ιουλίου 2015 (Α΄84), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 4 του ν. 4350/2015, προστίθεται παράγραφος 13α, ως εξής:
«13.α. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πραγµατοποιεί δειγµατοληπτικούς ελέγχους για τη συµµόρφωση των εποπτευόµενων από αυτή ιδρυµάτων και φορέων, σύµφωνα µε τις διατάξεις των κατ΄ εξουσιοδότηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 10 εκδοθεισών αποφάσεων του Υπουργού Οικονοµικών και καθίσταται αρµόδια για την επιβολή των προβλεποµένων κυρώσεων.»

3. Η παρ. 14 του άρθρου πρώτου της ΠΝΠ της 18ης Ιουλίου 2015 (Α΄ 84), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 4 του ν. 4350/2015, αντικαθίσταται ως εξής:
«14. Κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου και των πράξεων που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) µηνών και χρηµατική ποινή έως το ένα δέκατο (1/10) του ποσού της αντίστοιχης συναλλαγής. Επιπλέον, το πιστωτικό ίδρυµα ή, κατά περίπτωση, ο εποπτευόµενος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς φορέας ή ίδρυµα υποχρεούται να καταγγείλει τη σύµβαση εργασίας ή έργου του προσώπου που ευθύνεται για την παράβαση.»

1. Η περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3691/2008 (Α΄ 166), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 57 του ν. 4370/2016 (Α΄ 37), αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Υπουργείο Οικονοµικών (Γενική Διεύθυνση Οικονοµικής Πολιτικής και Σώµα Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος).»

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3691/2008 προστίθεται νέα περίπτωση ιβ΄, ως εξής:
«ιβ) Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).»

1. Η περίπτωση ιδ΄ της παρ. 1 του άρθρου 59 του ν. 4261/2014 (Α΄107) αντικαθίσταται ως εξής:
«ιδ) προβαίνει σε πληρωµές σε κατόχους µέσων που περιλαµβάνονται στα ίδια κεφάλαια του ιδρύµατος, κατά παράβαση του άρθρου 131 του παρόντος νόµου ή σε περιπτώσεις κατά τις οποίες τα άρθρα 28, 52 ή 63 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013 απαγορεύουν τις εν λόγω πληρωµές σε κατόχους µέσων που περιλαµβάνονται στα ίδια κεφάλαια,».

2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 4 του άρθρου 163 του ν. 4261/2014 αντικαθίσταται ως εξής :
«α) Στις περιπτώσεις που δεν εφαρµόζεται το άρθρο 109, η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενεργώντας ως αρµόδια αρχή για την εποπτεία ιδρύµατος µε σηµαντικά υποκαταστήµατα σε άλλα κράτη-µέλη συστήνει σώµα εποπτών υπό την προεδρία της, προκειµένου να διευκολύνει τη λήψη κοινής απόφασης για το χαρακτηρισµό ενός υποκαταστήµατος ως σηµαντικού που προβλέπεται στις περιπτώσεις β΄, γ΄, δ΄, ε΄και στ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και την ανταλλαγή πληροφοριών που προβλέπεται στο άρθρο 51.»

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 70 του ν. 4387/2016 (Α΄85), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η µεταβίβαση αυτή, εφόσον περιλαµβάνει κινητές αξίες µε δικαιώµατα ψήφου, δεν υπάγεται στις διατάξεις του ν. 3461/2006.»

2. Η παράγραφος 1 ισχύει από τότε που ίσχυσε ο ν. 4387/2016.

1. Αρµόδια αρχή υπεύθυνη για την, δυνάµει του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/1011 (EEL 171/29.6.2016), εκπλήρωση των καθηκόντων των διαχειριστών των δεικτών αναφοράς του Κανονισµού και των εποπτευόµενων οντοτήτων είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι επιφορτισµένη µε την ανταλλαγή πληροφοριών µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΑΚΑΑ (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), άλλες ευρωπαϊκές αρχές και τις αρµόδιες αρχές άλλων κρατών µελών.

1. Προκειµένου να εκπληρώσει τα καθήκοντά της δυνάµει του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/1011, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει τις ακόλουθες εξουσίες εποπτείας και έρευνας:
α) διαθέτει πρόσβαση σε οποιοδήποτε έγγραφο και σε άλλα δεδοµένα υπό οποιαδήποτε µορφή και λαµβάνει έγγραφα ή αντίγραφά τους,
β) απαιτεί ή ζητά πληροφορίες από οποιοδήποτε πρόσωπο εµπλέκεται στην παροχή δείκτη αναφοράς και στη συνεισφορά σε αυτόν, συµπεριλαµβανοµένων των παρόχων υπηρεσιών στους οποίους έχουν ανατεθεί εξωτερικά λειτουργίες, υπηρεσίες ή δραστηριότητες σχετικές µε την παροχή ενός δείκτη αναφοράς, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/1011, καθώς επίσης των εντολέων τους, και, εάν είναι αναγκαίο, καλεί και θέτει ερωτήµατα σε οποιοδήποτε τέτοιο πρόσωπο µε στόχο τη λήψη πληροφοριών,
γ) ζητά πληροφορίες, όσον αφορά τους δείκτες αναφοράς βασικών προϊόντων, από συνεισφέροντες σε σχετικές αγορές άµεσης παράδοσης µέσω, κατά περίπτωση, τυποποιηµένων µορφότυπων και εκθέσεων σχετικά µε συναλλαγές και άµεση πρόσβαση στα συστήµατα των διαπραγµατευτών,
δ) διενεργεί επιτόπιους ελέγχους ή έρευνες σε χώρους εκτός των ιδιωτικών κατοικιών φυσικών προσώπων,
ε) εισέρχεται σε εγκαταστάσεις νοµικών προσώπων, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του Κανονισµού (ΕΕ) 596/2014, για να κατάσχει έγγραφα και λοιπά δεδοµένα υπό οποιαδήποτε µορφή, στην περίπτωση που υφίστανται εύλογες υπόνοιες ότι τα έγγραφα και τα λοιπά δεδοµένα σχετικά µε το αντικείµενο της επιθεώρησης ή της έρευνας µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να αποδειχθεί παράβαση του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/1011. Στην περίπτωση που απαιτείται προηγούµενη έγκριση της δικαστικής αρχής, η εξουσία αυτή ασκείται µόνον µετά την εξασφάλιση της εν λόγω έγκρισης,
στ) απαιτεί να λάβει υφιστάµενες καταγεγραµµένες τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, ηλεκτρονικές επικοινωνίες ή άλλα αρχεία κίνησης δεδοµένων που τηρούν εποπτευόµενες οντότητες,
ζ) ζητεί τη δέσµευση ή την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων ή και τα δύο,
η) απαιτεί την προσωρινή παύση κάθε πρακτικής που κατά τη γνώµη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αντιβαίνει στον Κανονισµό (ΕΕ) 2016/1011,
θ) επιβάλλει προσωρινή απαγόρευση της άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας,
ι) λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για να διασφαλίσει τη σωστή ενηµέρωση του κοινού σχετικά µε την παροχή ενός δείκτη αναφοράς, µεταξύ άλλων απαιτώντας από τον οικείο διαχειριστή ή το πρόσωπο που δηµοσίευσε ή διέδωσε τον εν λόγω δείκτη αναφοράς ή από αµφότερους, να δηµοσιεύσουν διορθωτική δήλωση σχετικά µε τις προγενέστερες συνεισφορές ή προγενέστερα αριθµητικά στοιχεία για το δείκτη αναφοράς.

2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ασκεί τα καθήκοντα και τις εξουσίες της, που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο, καθώς και την εξουσία να επιβάλει κυρώσεις, όπως ορίζονται στο άρθρο 22, µε οποιονδήποτε από τους εξής τρόπους:
α) άµεσα,
β) σε συνεργασία µε άλλες αρχές ή µε διαχειριστές της αγοράς,
γ) υπό την ευθύνη τους µε µεταβίβαση εξουσιών στις αρχές αυτές ή στους διαχειριστές των αγορών,
δ) κατόπιν αιτήσεως προς τις αρµόδιες δικαστικές αρχές.

3. Διαχειριστής ή άλλη εποπτευόµενη οντότητα που διαθέτει πληροφορίες σε αρµόδια αρχή σύµφωνα µε την παράγραφο 1 δεν θεωρείται ότι διαπράττει παράβαση τυχόν περιορισµού κοινοποίησης πληροφοριών που επιβάλλεται από οποιαδήποτε συµβατική, νοµοθετική, κανονιστική ή διοικητική διάταξη.

1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει την εξουσία να επιβάλει κατάλληλες διοικητικές κυρώσεις και άλλα διοικητικά µέτρα όσον αφορά τουλάχιστον τις εξής παραβάσεις:
α) τις παραβάσεις των άρθρων 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 και 34 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/1011, όπου έχουν εφαρµογή και β) µη συνεργασία ή µη συµµόρφωση µε έρευνα, επιθεώρηση ή αίτηµα που καλύπτεται από το άρθρο 21.
Οι εν λόγω διοικητικές κυρώσεις και άλλα διοικητικά µέτρα έχουν αποτελεσµατικό, αναλογικό και αποτρεπτικό χαρακτήρα.

2. Σε περίπτωση παράβασης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιβάλλει τις εξής διοικητικές κυρώσεις και άλλα διοικητικά µέτρα:
α) έκδοση εντολής που υποχρεώνει τον διαχειριστή ή την εποπτευόµενη οντότητα που ευθύνεται για την παράβαση να διακόψει τη συµπεριφορά του και να µην την επαναλάβει,
β) αποστέρηση των αποκτηθέντων κερδών ή αποφευχθεισών ζηµιών λόγω της παράβασης, στην περίπτωση που το ύψος τους δύναται να προσδιοριστεί, τα οποία βεβαιώνονται και εισπράττονται υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου σύµφωνα µε τον Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων όπως κάθε φορά ισχύει,
γ) δηµόσια προειδοποίηση που κατονοµάζει τον διαχειριστή ή την εποπτευόµενη οντότητα που ευθύνεται και προσδιορίζει τη φύση της παράβασης,
δ) ανάκληση ή αναστολή της άδειας ή της εγγραφής στο µητρώο, ενός διαχειριστή,
ε) προσωρινή απαγόρευση άσκησης καθηκόντων διαχείρισης στον διαχειριστή ή στον εποπτευόµενο συνεισφέροντα ή σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, που θεωρείται υπεύθυνο για τέτοια παράβαση,
στ) επιβολή µέγιστων διοικητικών χρηµατικών κυρώσεων που ανέρχονται τουλάχιστον στο τριπλάσιο του ποσού των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζηµιών που αποφεύχθηκαν λόγω της παράβασης, εάν το εν λόγω ποσό µπορεί να προσδιοριστεί,
ζ) σε περίπτωση φυσικού προσώπου, επιβολή µέγιστων διοικητικών χρηµατικών κυρώσεων που ανέρχονται τουλάχιστον:
αα) για τις παραβάσεις των άρθρων 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10, του άρθρου 11 παράγραφος 1 στοιχεία α΄, β΄, γ΄ και ε΄, του άρθρου 11 παράγραφοι 2 και 3 και των άρθρων 12, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 και 34 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/1011, σε πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ ή
ββ) για τις παραβάσεις του άρθρου 11 παράγραφος 1 στοιχείο δ΄ ή του άρθρου 11 παράγραφος 4 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/1011, στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ,
η) σε περίπτωση νοµικού προσώπου, επιβολή µέγιστων διοικητικών χρηµατικών κυρώσεων που ανέρχονται τουλάχιστον σε:
αα) για τις παραβάσεις των άρθρων 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10, του άρθρου 11 παράγραφος 1 στοιχεία α΄, β΄, γ΄ και ε΄, του άρθρου 11 παράγραφοι 2 και 3 και των άρθρων 12, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 και 34 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/1011, σε ένα εκατοµµύριο (1.000.000) ευρώ ή στο 10 % του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών του σύµφωνα µε τους πιο πρόσφατους διαθέσιµους λογαριασµούς που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό του όργανο, ανάλογα µε το ποιο από τα ποσά είναι υψηλότερο,
ββ) για τις παραβάσεις του άρθρου 11 παράγραφος 1 στοιχείο δ΄ ή του άρθρου 11 παράγραφος 4 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/1011, σε ποσό διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ ή στο 2 % του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών του σύµφωνα µε τους πιο πρόσφατους διαθέσιµους λογαριασµούς που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό του όργανο, ανάλογα µε το ποιο από τα ποσά είναι υψηλότερο.
Για τους σκοπούς της περίπτωσης η΄ υποπεριπτώσεις αα΄ και ββ΄, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι µητρική επιχείρηση ή θυγατρική µητρικής επιχείρησης που οφείλει να καταρτίζει ενοποιηµένους οικονοµικούς λογαριασµούς σύµφωνα µε το κ.ν. 2190/1920, ο σχετικός συνολικός κύκλος εργασιών είναι ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών ή το αντίστοιχο είδος εισοδήµατος του πιστωτικού ιδρύµατος ή της ασφαλιστικής εταιρείας, σύµφωνα µε τους πιο πρόσφατους διαθέσιµους ενοποιηµένους λογαριασµούς που έχει εγκρίνει το διοικητικό όργανο της µητρικής επιχείρησης που είναι επικεφαλής ή εάν πρόκειται για ένωση, το 10 % του συνόλου των κύκλων εργασιών των µελών της.

1. Για τον καθορισµό του είδους και του επιπέδου των διοικητικών κυρώσεων και άλλων διοικητικών µέτρων, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαµβάνει υπόψη της όλες τις σχετικές περιστάσεις, στις οποίες περιλαµβάνονται, κατά περίπτωση:
α) η σοβαρότητα και η διάρκεια της παράβασης,
β) η κρίσιµη σηµασία του δείκτη αναφοράς για τη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα και την πραγµατική οικονοµία,
γ) ο βαθµός ευθύνης του υπαίτιου προσώπου,
δ) η οικονοµική ισχύς του υπαίτιου προσώπου, όπως προκύπτει ιδιαίτερα από τον συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών του υπαίτιου νοµικού προσώπου ή από το ετήσιο εισόδηµα του υπαίτιου φυσικού προσώπου,
ε) το µέγεθος των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζηµιών που αποφεύχθηκαν από το υπαίτιο πρόσωπο, στο βαθµό που µπορούν να συγκεκριµενοποιηθούν,
στ) ο βαθµός συνεργασίας του υπαίτιου προσώπου µε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τις άλλες αρµόδιες αρχές, µε την επιφύλαξη της ανάγκης για εξασφάλιση της παράδοσης των κερδών που αποκοµίσθηκαν ή των ζηµιών που αποφεύχθηκαν από το πρόσωπο αυτό,
ζ) προηγούµενες παραβάσεις εκ µέρους του συγκεκριµένου προσώπου,
η) τα µέτρα που ελήφθησαν µετά την παράβαση από τον υπαίτιο για την αποφυγή της επανάληψής της.

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δηµοσιεύει στον επίσηµο δικτυακό τόπο της κάθε απόφαση επιβολής διοικητικών κυρώσεων ή άλλων διοικητικών µέτρων που λαµβάνονται σε περιπτώσεις παραβάσεων του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/1011, αµέσως µετά την κοινοποίηση της εν λόγω απόφασης στο πρόσωπο στο οποίο επιβάλλεται η κύρωση ή το µέτρο. Η δηµοσίευση αυτή περιλαµβάνει τουλάχιστον πληροφορίες για το είδος και τη φύση της παράβασης και την ταυτότητα του προσώπου στο οποίο επιβάλλεται η κύρωση ή το µέτρο.
Τα ανωτέρω δεν εφαρµόζονται για αποφάσεις επιβολής µέτρων διερευνητικού χαρακτήρα.

2. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κρίνει ότι η δηµοσίευση της ταυτότητας των νοµικών προσώπων ή των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων θα ήταν δυσανάλογη, κατόπιν κατά περίπτωση αξιολόγησης που διενεργείται σχετικά µε την αναλογικότητα της δηµοσίευσης των δεδοµένων αυτών ή σε περίπτωση που η δηµοσίευση θα έθετε σε κίνδυνο τη σταθερότητα των χρηµατοπιστωτικών αγορών ή µια διεξαγόµενη έρευνα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πράττει ένα από τα ακόλουθα:
α) αναβάλλει τη δηµοσίευση της απόφασης για την επιβολή κύρωσης ή µέτρου µέχρις ότου παύσουν να ισχύουν οι λόγοι για την εν λόγω αναβολή,
β) δηµοσιεύει την απόφαση σε ανώνυµη βάση, εφόσον αυτή η δηµοσίευση διασφαλίζει την αποτελεσµατική προστασία των σχετικών δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα,
γ) δεν δηµοσιεύει καθόλου την απόφαση, αν θεωρεί ότι η δηµοσίευση σύµφωνα µε τις περιπτώσεις α΄ ή β΄ δεν επαρκεί για να εξασφαλιστεί:
αα) ότι δεν θα τεθεί σε κίνδυνο η σταθερότητα των χρηµατοπιστωτικών αγορών ή
ββ) η αναλογικότητα της δηµοσίευσης των αποφάσεων αυτών σε σχέση µε µέτρα που θεωρούνται ήσσονος σηµασίας.
Σε περίπτωση που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφασίσει να δηµοσιεύσει µία απόφαση µε ανώνυµο τρόπο κατά τα διαλαµβανόµενα στην περίπτωση β΄, µπορεί να αναβάλει τη δηµοσίευση των οικείων δεδοµένων για εύλογο χρονικό διάστηµα όταν προβλέπεται ότι οι λόγοι της ανώνυµης δηµοσίευσης θα παύσουν µετά την πάροδο του διαστήµατος αυτού.

3. Εάν η απόφαση υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον δικαστικών, διοικητικών ή άλλων αρχών, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δηµοσιεύει επίσης, αµέσως, στον επίσηµο δικτυακό τόπο της τις πληροφορίες αυτές και κάθε µεταγενέστερη πληροφορία σχετική µε τα αποτελέσµατα της προσφυγής. Επιπλέον, δηµοσιεύεται και κάθε απόφαση περί ακύρωσης προηγούµενης απόφασης επιβολής κύρωσης ή µέτρου.

4. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µεριµνά ώστε κάθε απόφαση που δηµοσιεύεται σύµφωνα µε το παρόν άρθρο να παραµένει προσβάσιµη στον επίσηµο δικτυακό τόπο της για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) ετών µετά τη δηµοσίευσή της. Τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που περιλαµβάνει η δηµοσίευση διατηρούνται στον επίσηµο δικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το απαραίτητο χρονικό διάστηµα σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανόνες περί προστασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.

1. Στο άρθρο 40 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) προστίθεται παράγραφος 8, ως εξής:
«8.α. Η Αρχή δύναται να αναλαµβάνει, ως ανάδοχος ή ως εταίρος αναδόχων, την υλοποίηση έργων παροχής τεχνικής βοήθειας προς τρίτες χώρες (έργα διδυµοποίησης), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1085/2006 του Συµβουλίου και στον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1638/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. Η υλοποίηση των έργων αυτών γίνεται από εν ενεργεία και συνταξιούχους υπαλλήλους της Αρχής, (της πρώην Γ.Γ.Δ.Ε.) οι οποίοι αµείβονται για την εργασία αυτή σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο «Εγχειρίδιο Διδυµοποίησης» (Twinning Manual) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό κάθε φορά ισχύει.
β. Τα ποσά που διατίθενται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την υλοποίηση των έργων παροχής τεχνικής βοήθειας προς άλλες χώρες κατατίθενται σε ειδικό προς τούτο λογαριασµό που συστήνεται στην Τράπεζα της Ελλάδος, από τον οποίο θα αναλαµβάνονται οι δαπάνες για την υλοποίηση των προγραµµάτων της προηγούµενης περίπτωσης.
Η διαχείριση του ειδικού λογαριασµού ανήκει αποκλειστικά στην Αρχή και η λειτουργία του καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, σύµφωνα µε το άρθρο 69Α του ν. 4270/2014 (Α΄143).»

2. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 13 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) µετά τις λέξεις «σε περίπτωση υπέρβασης» προστίθενται οι λέξεις «ή επίτευξης, κατά περίπτωση,».

1. Παραχωρείται χωρίς αντάλλαγµα στο Δήµο Ερµούπολης Σύρου του Νοµού Κυκλάδων η κυριότητα τµηµάτων των δηµοσίων ακινήτων µε ΑΒΚ 78 και ΑΒΚ 17 του Γενικού Βιβλίου Καταγραφής του Αυτοτελούς Γραφείου Δηµόσιας Περιουσίας Σύρου (παλαιές αποθήκες Τελωνείου Σύρου), µε τα συστατικά και Παραρτήµατά τους, όπως αυτά εµφαίνονται στο συνηµµένο στο παρόν τοπογραφικό διάγραµµα (Παράρτηµα I), µε στοιχεία 2-3-8-7 (για το ΑΒΚ 78) και στοιχεία 10-9-3 (για το ΑΒΚ 17), µε σκοπό την εκ µέρους του παραχώρηση αυτών κατά χρήση προς το Πανεπιστήµιο Αιγαίου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Τµήµατος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστηµάτων.

2. Παραχωρείται χωρίς αντάλλαγµα στο Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία «Ενιαίος Αγροτικός Συνεταιρισµός Ιεράπετρας Παραγωγών Κηπευτικών, Ελαιολάδου, Μελιού και λοιπών προϊόντων φυτικής και ζωϊκής παραγωγής «Η ΕΝΩΣΗ»» η κυριότητα του δηµόσιου ακινήτου µε ΑΒΚ 32 του Γενικού Βιβλίου Καταγραφής του Αυτοτελούς Γραφείου Δηµόσιας Περιουσίας (Κτηµατική Υπηρεσία) Λασιθίου, µε τα συστατικά και Παραρτήµατά του, όπως αυτό εµφαίνεται στο συνηµµένο στο παρόν διάγραµµα πράξης εφαρµογής (Παράρτηµα II), για τις ανάγκες του Συνεταιρισµού και ιδίως, της συγκέντρωσης και αποθήκευσης του ελαιόλαδου.

3. Παραχωρείται χωρίς αντάλλαγµα προς τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού του Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού η κυριότητα του δηµοσίου ακινήτου µε ΑΒΚ 1674, µε τα συστατικά και Παραρτήµατά του, του Γενικού Βιβλίου Καταγραφής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δηµόσιας Περιουσίας Αιγαίου (Κτηµατική Υπηρεσία Πειραιά), όπως αυτό εµφαίνεται στο συνηµµένο στο παρόν τοπογραφικό διάγραµµα (Παράρτηµα III), µε στοιχεία 1΄1΄ ΄2΄ ΄3΄ ΄4΄ ΄5΄ ΄6΄ ΄7΄ ΄8΄ ΄9΄ ΄10΄ ΄11΄ ΄12΄ ΄13΄ ΄14΄ ΄15΄ ΄16΄ ΄17΄ ΄18΄ ΄19΄ ΄20΄ ΄21΄ ΄22΄ ΄23΄ ΄24΄ ΄25΄ ΄26΄ ΄27΄ ΄28΄ ΄29΄ ΄30΄ ΄31΄ ΄32΄ ΄33΄ ΄34΄ ΄35΄ ΄36΄ ΄37΄ ΄38΄ ΄39΄ ΄40΄ ΄41΄ ΄42΄ ΄43΄ ΄44΄ ΄45΄ ΄46΄ ΄47΄ ΄48΄ ΄49΄ ΄50΄ ΄51΄ ΄52΄ ΄15΄14΄13΄12΄11΄10΄9΄8΄7΄6΄5΄4΄3΄2΄1΄ (τέσσερις πινακίδες), µε σκοπό την εκ µέρους του παραχώρηση κατά χρήση στο Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία «Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας» (Σ.Ε.Φ.), προκειµένου το τελευταίο να φροντίσει, µε δικές του δαπάνες, για τη διαµόρφωση, διαχείριση, προστασία και γενικά την ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας και για τη συντήρηση και λειτουργία των εντός αυτού αθλητικών εγκαταστάσεων, απαγορευοµένης ρητώς της καθ΄ οιονδήποτε τρόπο µεταβολής της χρήσης αυτού, ως και της υπέρβασης των σκοπών για τους οποίους γίνεται η παραχώρηση.

4. Παραχωρείται χωρίς αντάλλαγµα στον Δήµο Νισύρου του Νοµού Δωδεκανήσου η κυριότητα του δηµοσίου ακινήτου µε ΑΒΚ 8 του Γενικού Βιβλίου Καταγραφής του Αυτοτελούς Γραφείου Δηµόσιας Περιουσίας του Νοµού Δωδεκανήσου (νησίδα Γυαλί, ανατολικό τµήµα, µε στοιχείο α΄), µε τα συστατικά και τα Παραρτήµατά του, όπως αυτό εµφαίνεται στο συνηµµένο στο παρόν τοπογραφικό διάγραµµα (Παράρτηµα IV), για την ενίσχυση της οικονοµικής ζωής και την ανάπτυξη του ακριτικού Δήµου.

5. Παραχωρείται χωρίς αντάλλαγµα στο Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία «Ταµείο Χρηµατοδότησης Δικαστικών Κτηρίων» (ΤΑΧΔΙΚ) το εκ ποσοστού 50% δικαίωµα του Δηµοσίου επί της κυριότητας ακινήτου µε ΑΒΚ 656 του Γενικού Βιβλίου Καταγραφής του Αυτοτελούς Γραφείου Δηµόσιας Περιουσίας Έδεσσας, µε τα συστατικά και παραρτήµατά του, όπως αυτό εµφαίνεται στο συνηµµένο στο παρόν διάγραµµα πράξης εφαρµογής (Παράρτηµα V), για την ανέγερση του νέου Δικαστικού Μεγάρου Έδεσσας.

6. Παραχωρείται χωρίς αντάλλαγµα στο Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία «Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» η κυριότητα του δηµοσίου ακινήτου µε ΑΒΚ 285 του Γενικού Βιβλίου Καταγραφής, µε ΚΑΕΚ 240541970004/0/0 του Κτηµατολογικού Γραφείου Κέρκυρας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δηµόσιας Περιουσίας Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, µε τα συστατικά και Παραρτήµατά του, όπως αυτό εµφαίνεται στο συνηµµένο στο παρόν απόσπασµα κτηµατολογικού διαγράµµατος Παλαιάς Πόλεως Κέρκυρας-Πινακίδα 18 (Παράρτηµα VI), και απόσπασµα κτηµατολογικού διαγράµµατος του Κτηµατολογικού Γραφείου Κέρκυρας (Παράρτηµα VIα), για τη στέγαση των Υπηρεσιών του. Η υπ’ αριθµ. Δ10Α 00066/ 5554πε ΕΞ2014/12.6.2014 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών (ΑΔΑ Ω55ΝΗ-Ζ2Υ) καταργείται.

7. Παραχωρείται χωρίς αντάλλαγµα στο Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού η κυριότητα του δηµοσίου ακινήτου µε ΑΒΚ 418 του Γενικού Βιβλίου Καταγραφής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δηµόσιας Περιουσίας Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, µε τα συστατικά και τα Παραρτήµατά του, όπως αυτό εµφαίνεται στο συνηµµένο στο παρόν τοπογραφικό διάγραµµα (Παράρτηµα VII), για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Περιφερειακής Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού.

8. Το Διοικητικό Συµβούλιο του οικείου νοµικού προσώπου ή ο αρµόδιος, κατά περίπτωση, Υπουργός, αποφασίζει την καταχώριση της αποδοχής της παραχώρησης του ακινήτου, στο αρµόδιο κτηµατολόγιο ή υποθηκοφυλακείο. Το απόσπασµα της απόφασης του Δ.Σ. ή η απόφαση του αρµόδιου Υπουργού, στα οποία περιγράφονται τα µεταβιβασθέντα ακίνητα και το δικαίωµα επ΄ αυτών, καθώς και όλα τα άλλα απαιτούµενα εκ της ισχύουσας νοµοθεσίας στοιχεία, αποτελούν τον τίτλο για την καταχώριση της µεταβίβασης των ακινήτων στο αρµόδιο κτηµατολόγιο ή υποθηκοφυλακείο.

9. Η παραχώρηση της κυριότητας των δηµοσίων ακινήτων του παρόντος άρθρου αίρεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, η οποία αποτελεί τίτλο µεταγραφής και εγγραφής στο αρµόδιο υποθηκοφυλακείο και κτηµατολόγιο, αντίστοιχα, εάν αυτά δεν χρησιµοποιηθούν εντός πενταετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος για τους σκοπούς, για τους οποίους παραχωρήθηκαν.

10. Με αιτιολογηµένη απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, η οποία αποτελεί τίτλο µεταγραφής και εγγραφής στο αρµόδιο υποθηκοφυλακείο και κτηµατολόγιο, αντίστοιχα, αίρεται η παραχώρηση της κυριότητας, ιδίως για καθυστέρηση, µαταίωση ή πληµµελή εκπλήρωση του σκοπού της παραχώρησης, αλλαγή της προβλεπόµενης χρήσης, καθώς και για λόγους ανωτέρας βίας ή για σπουδαίο λόγο.

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 2971/2001 (Α΄285) η φράση «έναν υπάλληλο της Κτηµατικής Υπηρεσίας» αντικαθίσταται από τη φράση «έναν υπάλληλο του Υπουργείου Οικονοµικών που υπηρετεί σε Υπηρεσία της Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας».

Στην παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 (Α΄ 185) προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Ειδικά δωρεές εν ζωή κινητών, καθώς και δωρεές συνιστάµενες σε παροχή υπηρεσιών, υπέρ του Δηµοσίου, γίνονται αποδεκτές µε απόφαση του καθ΄ ύλη αρµόδιου Υπουργού, εφόσον προορίζονται για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών υπηρεσιών που ανήκουν στην οργανωτική δοµή του αντίστοιχου Υπουργείου και η αξία τους εκτιµάται σε ποσό που δεν υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ. Σε κάθε Υπουργείο συγκροτείται Μητρώο Δωρεών, στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά οι δωρεές του προηγούµενου εδαφίου. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται ο τρόπος τήρησης του Μητρώου Δωρεών, τα στοιχεία και οι πράξεις που καταχωρίζονται σε αυτό και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την τήρησή του.»

1. α) Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3086/2002 (Α΄324), όπως αντικαταστάθηκε µε την περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 60 του ν. 4370/2016 (Α΄ 37), αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση, οι Τριµελείς Επιτροπές αποφαίνονται µε σχετική πράξη, που χρονολογείται και υπογράφεται από τα µέλη που τις συγκροτούν, χωρίς να ακολουθείται η διαδικασία εισήγησης και πρακτικού, στις εξής περιπτώσεις: αα) Για την αποδοχή δικαστικών αποφάσεων, κατά των οποίων δεν µπορεί να ασκηθεί παραδεκτά, λόγω ποσού της διαφοράς, έφεση ή αίτηση αναίρεσης και δεν συντρέχουν στην περίπτωση αυτή λόγοι για την κατ΄ εξαίρεση άσκηση αίτησης αναίρεσης, ββ) για τη µη άσκηση ενδίκων µέσων επί φορολογικών και τελωνειακών υποθέσεων και υποθέσεων εκτελέσεως (κοινής και διοικητικής), γγ) για τη µη άσκηση ενδίκου βοηθήµατος κατά δηλώσεων τρίτων, οι οποίες υποβάλλονται συνεπεία κατασχέσεων, που επιβάλλονται στα χέρια τους εκ µέρους των φορολογικών και τελωνειακών αρχών, και δδ) για την εισαγωγή ή µη στο ακροατήριο των πάσης φύσεως υποθέσεων επί των οποίων έχουν εκδοθεί αποφάσεις σε συµβούλιο κατά τη διαδικασία των άρθρων 34Α και 34Β του π.δ. 18/1989 (Α΄8) και του άρθρου 126Α του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας (ν. 2717/1999, Α΄97). Στις περιπτώσεις αυτές η πράξη συντάσσεται ύστερα από προφορική εισήγηση του εισηγητή της υπόθεσης και περιέχει συνοπτική αιτιολογία.»
β) Το άρθρο 65 του ν. 4055/2012 (Α΄51) και η κατ’ εξουσιοδότησή του εκδοθείσα υπ’ αριθ. 178/2012 απόφαση του Προέδρου του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους (Β΄2026) καταργούνται.

2. Η παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 3086/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Δικηγόροι του Δηµοσίου ορίζονται:
α) Σε έδρες πρωτοδικείων στις οποίες δεν λειτουργεί Δικαστικό Γραφείο. Στην περίπτωση αυτή στους οριζόµενους δικηγόρους ανατίθεται η δικαστική εκπροσώπηση και η υπεράσπιση εν γένει των υποθέσεων του Δηµοσίου, ενώπιον των Δικαστηρίων ή Αρχών στις έδρες των πρωτοδικείων που ορίζονται, καθώς και η διεκπεραίωση κάθε εξώδικης νοµικής υπόθεσης αυτού, συµπεριλαµβανοµένης της υποχρέωσης παροχής νοµικών συµβουλών και σύµπραξης µε τις Αρχές της έδρας τους, σε κάθε νόµιµη ενέργεια που διασφαλίζει τα συµφέροντα του Δηµοσίου.
β) Σε έδρες πρωτοδικείων στις οποίες λειτουργεί Γραφείο Νοµικού Συµβούλου ή Δικαστικό Γραφείο, εφόσον συντρέχουν έκτακτες περιστάσεις, εξ αιτίας των οποίων οι υπηρετούντες σε αυτά δεν µπορούν, για δικαιολογηµένη αιτία, να ανταπεξέλθουν στον ιδιαιτέρως αυξηµένο φόρτο εργασίας που οφείλεται στις περιστάσεις αυτές. Στην περίπτωση αυτή οι Δικηγόροι του Δηµοσίου ορίζονται ειδικά, µε απόφαση του Προέδρου του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, χωρίς να ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 2 και αµείβονται καθ΄ υπόθεση, έχοντας την υποχρέωση να συνεργάζονται µε τους λειτουργούς του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους.
γ) Σε έδρες ειρηνοδικείων, στις οποίες είναι δυσχερής η πρόσβαση από την έδρα του πρωτοδικείου. Η ανάθεση µπορεί να γίνεται είτε καθ΄ υπόθεση, εφαρµοζοµένου του δευτέρου εδαφίου της προηγούµενης περίπτωσης, είτε για µια διετία, εφαρµοζοµένων των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3.»

3 .α) Η παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 3086/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Ως µέλη του κύριου προσωπικού του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους διορίζονται, κατόπιν διαγωνισµού, όσοι είναι δικηγόροι ή δικαστικοί λειτουργοί, έχουν συµπληρώσει το 26ο έτος και δεν έχουν υπερβεί το 40ό έτος της ηλικίας τους. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται, ως τυπικό προσόν, η άριστη γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής ή της γερµανικής γλώσσας, που αποδεικνύεται σύµφωνα µε το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39).»
β) Το άρθρο 18 του π.δ. 238/2003 (Α΄214), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4002/2011 (Α΄180), καταργείται.

1. Στο άρθρο 30 του ν. 3016/2002 (Α΄110) οι λέξεις «Οικονοµίας και Οικονοµικών» αντικαθίστανται µε τη λέξη «Οικονοµικών».

2. Όπου στην από 31.7.1995 Σύµβαση Ανάπτυξης Αεροδροµίου (Σ.Α.Α.), που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 2338/1995 (Α΄202), αναφέρεται ο Υπουργός Εθνικής Οικονοµίας, νοείται ο Υπουργός Οικονοµικών.

1. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 5α του π.δ. 237/1986 (Α΄ 110), που προστέθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 4141/2013 (Α΄81), αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την έκδοση του ασφαλιστηρίου συµβολαίου στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόµιση στην ασφαλιστική επιχείρηση της ειδοποιητήριας επιστολής και παραβόλου υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου, το ύψος του οποίου ορίζεται κατά κατηγορία οχήµατος ως εξής:
Εκατό (100) ευρώ για δίκυκλα οχήµατα έως 250 cc.
Εκατόν πενήντα (150) ευρώ για δίκυκλα οχήµατα από 251 cc και άνω.
Διακόσια (200) ευρώ για αυτοκίνητα έως 1000 cc.
Διακόσια πενήντα (250) ευρώ για αυτοκίνητα από 1001 cc και άνω.»

2. Στο άρθρο 5α του π.δ. 237/1986 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, κατόπιν σύµφωνης γνώµης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), µπορεί να προβλέπεται, υπό προϋποθέσεις, εξαίρεση από την εφαρµογή του παρόντος άρθρου σε περιπτώσεις κήρυξης περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.»

3. Όπου στο άρθρο 5α του π.δ. 237/1986 αναφέρεται ως αρµόδια υπηρεσία η «Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων (Γ.Γ.Π.Σ.)» του Υπουργείου Οικονοµικών νοείται η «Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.)» της Α.Α.Δ.Ε..

4. Το άρθρο αυτό ισχύει από την κατάθεση του παρόντος νόµου στη Βουλή.

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως η από 28 Ιουνίου 2017 Πρόσθετη Πράξη στο από 18.7.2013 Συνυποσχετικό µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας, όπως ισχύει µετά την από 31.7.2014 Πρόσθετη Πράξη αυτού, που κυρώθηκαν µε το άρθρο 42 του ν. 4301/2014 (Α΄ 223), της οποίας το κείµενο έχει ως εξής:

Στο άρθρο 14Α του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 25 ως εξής:
«25.α. Οι ειδικές εκκαθαρίσεις των δηµόσιων επιχειρήσεων του παρόντος άρθρου τίθενται υπό τον έλεγχο και υπάγονται στην αρµοδιότητα του Υπουργού Οικονοµικών. Ειδικότερα, ο Υπουργός Οικονοµικών προτείνει τους εκκαθαριστές, οι επιµέρους αρµοδιότητες και υποχρεώσεις των οποίων καθορίζονται µε τις συµβάσεις που συνάπτονται µεταξύ του Υπουργού και των εκκαθαριστών.
β. Οι δαπάνες των ειδικών εκκαθαρίσεων των ως άνω δηµοσίων επιχειρήσεων, σε περίπτωση µη επάρκειας των ταµειακών διαθεσίµων τους, καλύπτονται από πιστώσεις που εγγράφονται στον ειδικό φορέα των Γενικών Κρατικών Δαπανών του προϋπολογισµού του Υπουργείου Οικονοµικών. Η αδυναµία κάλυψης των δαπανών της ειδικής εκκαθάρισης τεκµηριώνεται µε αιτιολογηµένη έκθεση του ειδικού εκκαθαριστή που υποβάλλεται στον Υπουργό Οικονοµικών.
γ. Δαπάνες της ειδικής εκκαθάρισης, κατά τα ανωτέρω, θεωρούνται οι αµοιβές των ειδικών εκκαθαριστών, οι αµοιβές των απασχολούµενων για τις ανάγκες της εκκαθάρισης, οι λειτουργικές δαπάνες και κάθε άλλου είδους δαπάνη που κρίνεται αναγκαία για την υποστήριξη και επίτευξη του σκοπού της ειδικής εκκαθάρισης, εξαιρουµένων των προς τρίτους οφειλών και υποχρεώσεων των ως άνω επιχειρήσεων.
δ. Μπορεί να ορίζεται αµοιβή επιτυχίας για το έργο του ειδικού εκκαθαριστή, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό που συµφωνείται ανά περίπτωση επί του τελικού τιµήµατος της πώλησης, πλέον Φ.Π.Α., εάν επιτευχθεί πώληση του υπό ειδική εκκαθάριση φορέα ως σύνολο ή τµηµατικά και θα καταβάλλεται εκ του πλειστηριάσµατος, µετά την ικανοποίηση των πιστωτών.
ε. Το τελικό προϊόν της ειδικής εκκαθάρισης των ως άνω επιχειρήσεων, µετά την ολοκλήρωση του σκοπού της ειδικής εκκαθάρισης αυτών, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, αποτελεί έσοδο που θα αποδίδεται στο Ελληνικό Δηµόσιο και θα εγγράφεται στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Οικονοµικών.
στ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια, διαδικασία και τυχόν άλλο ζήτηµα που ανακύπτει κατά την διαδικασία της εφαρµογής των ανωτέρω.
ζ. Η ισχύς της παρούσας παραγράφου αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός της ειδικής εκκαθάρισης της εταιρείας µε την επωνυµία «Μεταλλουργική Βιοµηχανία Ηπείρου Α.Ε.», για την οποία η ισχύς αρχίζει από 1.1.2017.»

1. Η περίπτωση ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) αντικαθίσταται ως εξής:
«ε. Διατυπώνει αιτιολογηµένη εισήγηση για κάθε σχέδιο νόµου, προεδρικού διατάγµατος, υπουργικής απόφασης, πολιτικής, προγράµµατος ή πρότασης αναφορικά µε τη δηµοσιονοµική επίπτωση στο σκέλος των δαπανών του προϋπολογισµού ή του Μ.Π.Δ.Σ. του οικείου φορέα Κεντρικής Διοίκησης ή στα µη φορολογικά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισµού, καθώς και στον προϋπολογισµό ή το Μ.Π.Δ.Σ. των εποπτευόµενων φορέων αυτού. Η εισήγηση του προηγούµενου εδαφίου υποβάλλεται στον Υπουργό και τον Γενικό Γραµµατέα του οικείου Υπουργείου και αποστέλλεται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Σε περίπτωση συναρµοδιότητας περισσότερων Υπουργείων, ο προϊστάµενος οικονοµικών υπηρεσιών του επισπεύδοντος Υπουργείου συγκεντρώνει όλες τις αιτιολογηµένες εισηγήσεις και τις αποστέλλει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Ειδικότερα, για σχέδιο νόµου, προεδρικού διατάγµατος, υπουργικής απόφασης, πολιτικής, προγράµµατος ή πρότασης, εφόσον έχει δηµοσιονοµική επίπτωση για τον ειδικό φορέα «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του τακτικού προϋπολογισµού του Υπουργείου Οικονοµικών, η εισήγηση του πρώτου εδαφίου διατυπώνεται από τη Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισµού και Δηµοσιονοµικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.»

2. Μετά την παρ. 5 του άρθρου 25 του ν. 4270/2014 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Η µετακίνηση του προϊσταµένου οικονοµικών υπηρεσιών, κατά τη διάρκεια της θητείας του, σε άλλη θέση, επιτρέπεται µόνον κατόπιν αίτησής του ή µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού, κατόπιν εισήγησης του οικείου Γενικού Διευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών.»
Το πρώτο εδάφιο δεν ισχύει για τους Ο.Τ.Α..

3. Η παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4270/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το Μ.Π.Δ.Σ. περιλαµβάνει:
α. Το µεσοπρόθεσµο δηµοσιονοµικό στόχο και την πορεία προσαρµογής προς αυτόν, όπως ορίζεται στα άρθρα 35 και 37, για τα επόµενα τέσσερα (4) χρόνια.
β. Τους ενδεικτικούς ετήσιους στόχους του ελλείµµατος ή του πλεονάσµατος της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και του χρέους της Γενικής Κυβέρνησης για τα επόµενα τέσσερα (4) χρόνια.
γ. Τις ποσοτικές επιπτώσεις των προβλεπόµενων δηµοσιονοµικών και άλλων µέτρων οικονοµικής πολιτικής επί του ισοζυγίου της Γενικής Κυβέρνησης για τα επόµενα τέσσερα (4) χρόνια.
δ. Τα ανώτατα όρια για τις δαπάνες των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης, καθώς και των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών (Α.Δ.Α.) που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση, για κυλιόµενη περίοδο των εποµένων, από τη σύνταξη του Μ.Π.Δ.Σ. τεσσάρων (4) ετών, κάθε φορά, εκ των οποίων τα δύο (2) πρώτα χρόνια είναι δεσµευτικά.
ε. Τα ανώτατα όρια για συγκεκριµένες δαπάνες στον τοµέα της υγειονοµικής περίθαλψης, στην οποία περιλαµβάνεται η φαρµακευτική δαπάνη και τα επιδόµατα ασθένειας για κυλιόµενη περίοδο των επόµενων από τη σύνταξη του Μ.Π.Δ.Σ., τεσσάρων (4) ετών κάθε φορά, εκ των οποίων τα δύο (2) πρώτα χρόνια είναι δεσµευτικά.
στ. Τον ενδεικτικό στόχο ισοζυγίου του ενοποιηµένου κοινωνικού προϋπολογισµού.
ζ. Τους στόχους ισοζυγίου των Α.Δ.Α., των ενοποιηµένων προϋπολογισµών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, για κυλιόµενη περίοδο των εποµένων, από τη σύνταξη του Μ.Π.Δ.Σ. τεσσάρων (4) ετών, κάθε φορά, εκ των οποίων τα δύο (2) πρώτα χρόνια είναι δεσµευτικά, οι οποίοι τίθενται στα πλαίσια της επίτευξης του µεσοπρόθεσµου δηµοσιονοµικού στόχου και της πορείας προσαρµογής προς αυτόν, όπως ορίζεται στα άρθρα 35 και 37 και µε τους οποίους είναι συνεπείς οι επιµέρους προϋπολογισµοί των άρθρων 64 και 63 αντίστοιχα.»

4. Η υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4270/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«αα. Εκτιµήσεις τακτικών και επενδυτικών δαπανών για κάθε φορέα της Κεντρικής Διοίκησης, καθώς και για τις Α.Δ.Α. που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση, για το έτος προϋπολογισµού και τα τρία (3) επόµενα έτη σε συµφωνία µε τα ανώτατα όρια δαπανών ανά φορέα.»

5. Μετά την περίπτωση θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4270/2014 προστίθεται περίπτωση ι΄ ως εξής:
«ι. Τις εκτιµήσεις ακαθάριστων δαπανών, εσόδων και ελλείµµατος ή πλεονάσµατος του προϋπολογισµού των Α.Δ.Α., φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς για το έτος προϋπολογισµού και κατά τα τρία (3) επόµενα έτη.»

6. Η παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 4270/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για τους σκοπούς της κατάρτισης του Μ.Π.Δ.Σ. και της επεξηγηµατικής του έκθεσης, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους εκδίδει οδηγίες σχετικά µε τις διαδικασίες, τις µεθοδολογίες και τους κανόνες για την κατάρτιση προβλέψεων εσόδων, δαπανών και άλλων οικονοµικών δεδοµένων από τα Υπουργεία, τους λοιπούς εποπτευόµενους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και τις Α.Δ.Α.. Η συλλογή και αποστολή στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους των προβλέψεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης γίνεται µέσω των ΓΔΟΥ των εποπτευόντων Υπουργείων, κατά το πρότυπο της κατάρτισης των ετήσιων προϋπολογισµών και ολοκληρώνεται µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους. Για την κατάρτιση του ενοποιηµένου προϋπολογισµού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης λαµβάνονται υπόψη οι προτάσεις του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.. Οι Α.Δ.Α. αποστέλλουν τα στοιχεία για τις προβλέψεις των οικονοµικών µεγεθών τους στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους. Όταν οι προβλέψεις που υποβάλλονται από Α.Δ.Α. στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δεν είναι συµβατές µε τις οδηγίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, κατ΄ αρχήν επιδιώκεται συµφωνία µεταξύ του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και της Α.Δ.Α. και σε περίπτωση µη επίτευξης συµφωνίας µέχρι 15 Μαρτίου, οι προβλέψεις διαµορφώνονται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και χρησιµοποιούνται για την κατάρτιση του Μ.Π.Δ.Σ.. Σε κάθε περίπτωση, δηµοσιοποιούνται, µε ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονοµικών: το επιχειρηµατικό τους σχέδιο αν υφίσταται, η αρχική πρόταση των Α.Δ.Α., σύνοψη των βασικών θέσεων των εµπλεκόµενων µερών κατά τη διάρκεια της προσπάθειας επίτευξης συµφωνίας µεταξύ του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και της Α.Δ.Α. και οι τελικά διαµορφωθείσες προβλέψεις, συνοδευόµενες από έκθεση αιτιολόγησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σε περίπτωση µη επίτευξης συµφωνίας.»

7. Η παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 4270/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι δεσµευτικοί στόχοι και τα ανώτατα όρια που καθορίζονται από το εκάστοτε ισχύον Μ.Π.Δ.Σ. τηρούνται κατά την κατάρτιση των ετήσιων και των συµπληρωµατικών Κρατικών Προϋπολογισµών, περιλαµβανοµένων των ετήσιων προϋπολογισµών των Α.Δ.Α. και των ενοποιηµένων ετήσιων προϋπολογισµών των υποτοµέων που περιλαµβάνονται στην εισηγητική έκθεση των ετήσιων και των συµπληρωµατικών Κρατικών Προϋπολογισµών, καθώς και κατά την κατάρτιση οποιωνδήποτε ετήσιων ή αναθεωρηµένων προϋπολογισµών οποιουδήποτε φορέα που ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση.»

8. Η παρ. 4 του άρθρου 54 του ν. 4270/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, µε ευθύνη του προϊσταµένου οικονοµικών υπηρεσιών, υποβάλλουν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους µέχρι την 31η Ιουλίου κάθε έτους, σχέδιο προϋπολογισµού. Οι Α.Δ.Α. που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση υποβάλλουν το σχέδιο προϋπολογισµού απ΄ ευθείας στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους µέχρι την 31η Ιουλίου κάθε έτους. Το σχέδιο του προϋπολογισµού που υποβάλλεται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, πρέπει να είναι συµβατό µε τα µεγέθη που έχουν περιληφθεί στο εκάστοτε ισχύον Μ.Π.Δ.Σ., όπως διαµορφώθηκαν κατά τη διαδικασία του άρθρου 45 ή µε εγκυκλίους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που εκδόθηκαν σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του παρόντος.»

9. Η παρ. 9 του άρθρου 54 του ν. 4270/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Αν το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους διαπιστώσει ότι τα συνολικά µεγέθη ανά υποτοµέα των εποπτευόµενων φορέων ενός Υπουργείου αποκλίνουν από τους στόχους και τα ανώτατα όρια δαπανών που έχουν τεθεί, επιστρέφει τα σχέδια των συνοπτικών προϋπολογισµών των φορέων στη ΓΔΟΥ του εποπτεύοντος Υπουργείου, για την επανάληψη εντός δέκα (10) ηµερών των διαδικασιών των παραγράφων 6, 7 και 8 του παρόντος, για να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις. Με την εξαίρεση του Ελληνικού Δηµοσιονοµικού Συµβουλίου («Δηµοσιονοµικό Συµβούλιο»), αν το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους διαπιστώσει ότι τα σχέδια των συνοπτικών προϋπολογισµών που υποβάλλονται από τις Α.Δ.Α. στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, σύµφωνα µε την παράγραφο 5, δεν είναι συµβατά µε το δεσµευτικό στόχο ή το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα του εκάστοτε ισχύοντος Μ.Π.Δ.Σ., όπως αυτό διαµορφώθηκε κατά τη διαδικασία του άρθρου 45 ή µε εγκυκλίους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που εκδόθηκαν σύµφωνα µε την παράγραφο 2, κατ΄ αρχήν επιδιώκεται συµφωνία µεταξύ του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και της Α.Δ.Α. και σε περίπτωση µη επίτευξης συµφωνίας µέχρι την 1η Σεπτεµβρίου, ο συνοπτικός προϋπολογισµός διαµορφώνεται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και χρησιµοποιείται, σύµφωνα µε την επόµενη παράγραφο, για την κατάρτιση των ενοποιηµένων προϋπολογισµών, οι οποίοι υποβάλλονται στη Βουλή ως µέρος της εισηγητικής έκθεσης του άρθρου 53.»

10. Το άρθρο 63 του ν. 4270/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«1.α. Οι αναλυτικοί προϋπολογισµοί των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, πλην Ο.Τ.Α. και Α.Δ.Α. που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, υιοθετούνται από το αρµόδιο όργανο διοίκησης του φορέα και εγκρίνονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό έως την 31η Δεκεµβρίου του προηγούµενου από το έτος προϋπολογισµού, µετά από εισήγηση του οικείου Γενικού Διευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών και είναι συνεπείς µε το σχέδιο του συνοπτικού προϋπολογισµού που έχει ήδη υποβληθεί, κατά την ολοκλήρωση των διαδικασιών του άρθρου 54. Ειδικότερα, οι προϋπολογισµοί των φορέων του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), εφόσον υπερβαίνουν το όριο που τίθεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, εγκρίνονται µε κοινή απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών, µετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου, έως και την 31η Δεκεµβρίου του προηγούµενου από το έτος του προϋπολογισµού και είναι συνεπείς µε το σχέδιο του προϋπολογισµού που έχει ήδη υποβληθεί, κατά την ολοκλήρωση των διαδικασιών του άρθρου 54. Μέχρι την έκδοση της απόφασης του προηγούµενου εδαφίου, ισχύει το όριο που έχει καθορισθεί µε την απόφαση που έχει εκδοθεί σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 147. β. Οι αναλυτικοί προϋπολογισµοί των Α.Δ.Α. που είναι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης αλλά δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, υιοθετούνται και εγκρίνονται από το αρµόδιο όργανο διοίκησης του φορέα έως την 31η Δεκεµβρίου του προηγούµενου από το έτος προϋπολογισµού, µετά από εισήγηση του οικείου προϊσταµένου οικονοµικών υπηρεσιών και είναι συνεπείς µε το συνοπτικό προϋπολογισµό, όπως αυτός διαµορφώθηκε κατά την ολοκλήρωση των διαδικασιών του άρθρου 54.
2. Το αρµόδιο όργανο διοίκησης των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης δεν υιοθετεί και το εποπτεύον Υπουργείο δεν εγκρίνει τους προϋπολογισµούς των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, παρά µόνον αν είναι συνεπείς µε τα σχέδια των συνοπτικών προϋπολογισµών που διαµορφώθηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 54 και συµµορφώνονται µε τους δεσµευτικούς στόχους, τα επιδιωκόµενα αποτελέσµατα και τα ανώτατα όρια δαπανών που ορίζονται από το εκάστοτε ισχύον Μ.Π.Δ.Σ., καθώς και µε τις εγκυκλίους που εκδίδονται σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 54.
Ειδικότερα, το αρµόδιο όργανο διοίκησης των Α.Δ.Α. που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς δεν υιοθετεί και δεν εγκρίνει τους προϋπολογισµούς, παρά µόνον αν είναι συνεπείς µε τους συνοπτικούς προϋπολογισµούς όπως αυτοί διαµορφώθηκαν κατά την ολοκλήρωση των διαδικασιών του άρθρου 54 και συµµορφώνονται µε τους δεσµευτικούς στόχους και τα επιδιωκόµενα αποτελέσµατα που ορίζονται από το εκάστοτε ισχύον Μ.Π.Δ.Σ., καθώς και µε τις εγκυκλίους που εκδίδονται σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 54. Σε περίπτωση που ο Υπουργός Οικονοµικών διαπιστώσει την υιοθέτηση ή έγκριση προϋπολογισµού που δεν πληροί τις προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου, µπορεί µε απόφασή του να εκδίδει εντολή µη εκτέλεσης του προϋπολογισµού.
3. Όταν το ποσό των µεταβιβάσεων ή των επιχορηγήσεων από τον Κρατικό Προϋπολογισµό προς φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, που περιγράφεται στο σχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισµού, έχει µεταβληθεί στον τελικά ψηφισθέντα από τη Βουλή Κρατικό Προϋπολογισµό, ο εν λόγω φορέας της Γενικής Κυβέρνησης προχωρεί στην αναγκαία προσαρµογή του προϋπολογισµού του πριν την έγκριση αυτού σύµφωνα µε την παράγραφο 1.
4.α. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών προσδιορίζονται συγκεκριµένοι αντικειµενικοί λόγοι και εξωγενείς παράγοντες για τους οποίους µπορεί να αναθεωρούνται οι ετήσιοι προϋπολογισµοί των φορέων του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), η διαδικασία αναθεώρησής τους, οι περιπτώσεις στις οποίες µπορεί να επιτρέπεται χρήση ταµειακών διαθεσίµων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή της παρούσας περίπτωσης. Στην περίπτωση κατά την οποία η διοίκηση κάποιου από τους φορείς του προηγούµενου εδαφίου διαπιστώσει αδυναµία εκτέλεσης του ετήσιου εγκεκριµένου προϋπολογισµού, που οφείλεται αποκλειστικά σε κάποιον από τους λόγους που αναφέρονται στην απόφαση του προηγούµενου εδαφίου, οφείλει να υποβάλει στη Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου αίτηµα αναθεώρησης αυτού, συνοδευόµενο από σχετική τεκµηριωµένη έκθεση για την αναγκαιότητα και τους λόγους αναθεώρησης. Οι αναθεωρηµένοι προϋπολογισµοί εγκρίνονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό, µετά από εισήγηση του οικείου Γενικού Διευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών και κοινοποιούνται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Ειδικότερα, εφόσον οι αναθεωρηµένοι προϋπολογισµοί υπερβαίνουν το όριο που τίθεται µε την απόφαση της παραγράφου 1, εγκρίνονται µε κοινή υπουργική απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, µετά από εισήγηση του οικείου Γενικού Διευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών, και του Υπουργού Οικονοµικών, εφόσον το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους κρίνει το αίτηµα αναθεώρησης βάσιµο και επαρκώς αιτιολογηµένο, και αφού έχει προηγουµένως ελέγξει ότι, σε επίπεδο συνόλου φορέων του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/ 2005 που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, τηρούνται οι δηµοσιονοµικοί στόχοι του εκάστοτε ισχύοντος Μ.Π.Δ.Σ..
β. Οι εγκεκριµένοι αναλυτικοί προϋπολογισµοί των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, πλην Ο.Τ.Α., συµπεριλαµβανοµένων και των Α.Δ.Α. που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς µπορεί να αναµορφώνονται κατά τη διάρκεια του έτους, εφόσον τηρείται το αρχικά εγκεκριµένο δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα. Οι αναµορφωµένοι προϋπολογισµοί εγκρίνονται από τα αρµόδια όργανα σύµφωνα µε τις διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να προσδιορίζονται οι λόγοι για τους οποίους µπορεί κατ΄ εξαίρεση να αναµορφώνονται οι εγκεκριµένοι ετήσιοι προϋπολογισµοί και να τροποποιείται το αρχικά εγκεκριµένο δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα, οι περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται προηγούµενη έγκριση του Υπουργού Οικονοµικών, καθώς και κάθε σχετική λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας περίπτωσης.
5. Αν ο προϋπολογισµός φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, πλην Ο.Τ.Α., δεν εγκριθεί µέχρι την έναρξη του οικονοµικού έτους, το εποπτεύον Υπουργείο, ή το αρµόδιο όργανο διοίκησης όταν πρόκειται για Α.Δ.Α. που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, γνωστοποιεί τους λόγους στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Μέχρι την έγκριση του προϋπολογισµού από το εποπτεύον Υπουργείο, ή από το αρµόδιο όργανο διοίκησης του φορέα όταν πρόκειται για Α.Δ.Α. που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, ο εν λόγω φορέας της Γενικής Κυβέρνησης µπορεί να προβεί σε δαπάνες που ανέρχονται στο 40% των, ανά Κωδικό Αριθµό Εξόδου (Κ.Α.Ε.) προκειµένου περί Ν.Π.Δ.Δ. ή ανά αναλυτικό λογαριασµό Γενικής Λογιστικής προκειµένου περί Ν.Π.Ι.Δ., πιστώσεων του προϋπολογισµού του προηγούµενου οικονοµικού έτους και µόνο για περίοδο µέχρι τρεις (3) µήνες. Μετά την περίοδο των τριών (3) µηνών, όλες οι δαπάνες πλην των πληρωµών συντάξεων, αποδοχών προσωπικού και απόδοσης των επ’ αυτών κρατήσεων, δεν θεωρούνται νόµιµες.»

11. Στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση για την καταβολή της µισθοδοσίας φορέων της Κεντρικής Διοίκησης και των Συντάξεων του Δηµοσίου που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), οι οποίες διενεργούνται το µήνα Δεκέµβριο και βαρύνουν τις πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισµού του επόµενου οικονοµικού έτους, οι σχετικές αναλήψεις υποχρεώσεων επιτρέπεται να αναλαµβάνονται από την ηµεροµηνία ψήφισής του στη Βουλή των Ελλήνων.»

12. Το άρθρο 67 του ν. 4270/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για την ανάληψη υποχρεώσεων από τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, συµπεριλαµβανοµένων και των Α.Δ.Α. που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς του Τακτικού Προϋπολογισµού, που προβλέπεται να βαρύνουν είτε τµηµατικά είτε εξ ολοκλήρου έτη πέραν του τρέχοντος, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται και οι συµβάσεις µίσθωσης ακινήτων, και υπερβαίνουν ετησίως το ποσό του ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) ευρώ σωρευτικά ανά Κ.Α.Ε. κάθε ειδικού φορέα του Τακτικού Προϋπολογισµού, απαιτείται προηγούµενη απόφαση έγκρισης του Υπουργού Οικονοµικών.
Για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης απαιτείται απόφαση έγκρισης του εποπτεύοντος Υπουργού, εφόσον η αναλαµβανόµενη υποχρέωση υπερβαίνει το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ σωρευτικά ανά Κ.Α.Ε. προκειµένου περί Ν.Π.Δ.Δ. ή σωρευτικά ανά αναλυτικό λογαριασµό Γενικής Λογιστικής προκειµένου περί Ν.Π.Ι.Δ..
2. Για την ανάληψη υποχρεώσεων που προβλέπεται να βαρύνουν είτε τµηµατικά είτε εξ ολοκλήρου έτη πέραν του τρέχοντος και δεν υπερβαίνουν τα ποσά της προηγούµενης παραγράφου, η έγκριση παρέχεται µε απόφαση του αρµόδιου διατάκτη.
Ειδικότερα:
α) για τις Α.Δ.Α. που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς του τακτικού προϋπολογισµού, απαιτείται απόφαση έγκρισης του αρµοδίου οργάνου διοίκησης, ανεξαρτήτως ύψους ποσού και
β) για ανάληψη πολυετών υποχρεώσεων που βαρύνουν τον ειδικό φορέα του προϋπολογισµού του Υπουργείου Οικονοµικών «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» απαιτείται προηγούµενη απόφαση έγκρισης του Υπουργού Οικονοµικών, κατόπιν εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Προϋπολογισµού και Δηµοσιονοµικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ανεξαρτήτως ύψους ποσού.
3. Ειδικά για τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού και τα νοµικά πρόσωπα αυτών που συµπεριλαµβάνονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, η έγκριση παρέχεται µε την απόφαση του από το νόµο οριζόµενου αρµόδιου οργάνου τους, µε την οποία αναλαµβάνεται έκαστη υποχρέωση τέτοιου είδους. Η απόφαση του προηγούµενου εδαφίου κοινοποιείται στην οικεία Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., προκειµένου να λαµβάνεται υπόψη κατά τον έλεγχο νοµιµότητας του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους που αφορά η σχετική δαπάνη.
4. Η προβλεπόµενη στις ανωτέρω παραγράφους απόφαση έγκρισης παρέχεται αφού ο εκάστοτε αρµόδιος προϊστάµενος οικονοµικών υπηρεσιών ελέγξει και βεβαιώσει ότι δεν γίνεται υπέρβαση των ανωτάτων ορίων δαπανών των δεσµευτικών στόχων και των επιδιωκόµενων αποτελεσµάτων του εκάστοτε ισχύοντος Μ.Π.Δ.Σ..
5. Στην απόφαση έγκρισης της παραγράφου 1 αναφέρονται τα εξής:
α. Το συνολικό ποσό της πολυετούς υποχρέωσης.
β. Το ποσό κατ΄ έτος.
γ. Ο Κ.Α.Ε. ή ο αναλυτικός λογαριασµός Γενικής Λογιστικής.
δ. Το τυχόν προηγούµενο ύψος υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί στον ίδιο Κ.Α.Ε. ή στον ίδιο αναλυτικό λογαριασµό Γενικής Λογιστικής.
6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µπορούν να αναπροσαρµόζονται τα όρια της παραγράφου 1 και να καθορίζονται κατηγορίες δαπανών για τις οποίες δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε σχετική λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.
7. Οι διατάξεις του παρόντος δεν έχουν εφαρµογή για τις δαπάνες του Προϋπολογισµού Δηµοσίων Επενδύσεων.»

13. Το πρώτο εδάφιο και η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 69Δ του ν. 4270/2014 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Από την 1.1.2017 οι Υπηρεσίες Δηµοσιονοµικού Ελέγχου (ΥΔΕ) και τα Ειδικά Λογιστήρια µετονοµάζονται σε Δηµοσιονοµικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΥΕΕ) και αναλαµβάνουν τις ακόλουθες γενικές αρµοδιότητες για τους φορείς αρµοδιότητάς τους:
α. Παρέχουν τεχνική υποστήριξη στη ΓΔΟΥ του Υπουργείου που εποπτεύει τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης αρµοδιότητάς τους αναφορικά µε την κατάρτιση του συνοπτικού και του αναλυτικού προϋπολογισµού τους σύµφωνα µε τους δεσµευτικούς στόχους του Μ.Π.Δ.Σ. και του Προϋπολογισµού, βεβαιώνουν τη συνέπεια των προϋπολογισµών και των αναµορφώσεων αυτών και παρακολουθούν την ορθή εκτέλεση του προϋπολογισµού των ανωτέρω φορέων βάσει των προαναφερθέντων. Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζονται αναλογικά και για τους εκτός Γενικής Κυβέρνησης φορείς του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005, καθώς και τους λοιπούς εκτός Γενικής Κυβέρνησης φορείς, στους οποίους µεταβιβάζονται πόροι από τον Κρατικό Προϋπολογισµό.»

14. Το άρθρο 70 του ν. 4270/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Μεταξύ του Υπουργείου Οικονοµικών και της Προεδρίας της Δηµοκρατίας, των Υπουργείων και των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, καθώς και των Α.Δ.Α. που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς του τακτικού προϋπολογισµού και ο προϋπολογισµός τους υπερβαίνει συγκεκριµένο ποσό που καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, συνάπτονται ξεχωριστά µνηµόνια συνεργασίας µέχρι την 15η Ιανουαρίου του έτους αναφοράς του προϋπολογισµού, µε στόχο την οµαλή εκτέλεση του προϋπολογισµού και τη χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση.
Στα µνηµόνια περιλαµβάνονται τουλάχιστον:
α. οι τριµηνιαίοι στόχοι εκτέλεσης του προϋπολογισµού κάθε φορέα,
β. προκαθορισµένες διορθωτικές παρεµβάσεις σε περίπτωση εµφάνισης αποκλίσεων από τους στόχους,
γ. οι επιπτώσεις στην περίπτωση µη υλοποίησης των διορθωτικών παρεµβάσεων,
δ. ο χρόνος και το είδος των δηµοσιονοµικών αναφορών που υποβάλλει ο κάθε φορέας,
ε. δεσµεύσεις ότι υφίστανται και λειτουργούν εσωτερικά συστήµατα, διαδικασίες και µηχανισµοί που να διασφαλίζουν τη χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση ή µέτρα που λαµβάνονται για τη βελτίωσή τους,
στ. ο ρυθµός αποδέσµευσης των εγκεκριµένων πιστώσεων του προϋπολογισµού,
ζ. οι προθεσµίες, εντός των οποίων πρέπει να ανταποκρίνεται το Υπουργείο Οικονοµικών σε ερωτήµατα και διευκρινίσεις,
η. συγκεκριµένοι στόχοι για την τήρηση του λειτουργικού µητρώου δεσµεύσεων,
θ. δράσεις µε πιθανά δηµοσιονοµικά οφέλη.
2. Μέχρι την 31η Δεκεµβρίου κάθε έτους, µε ευθύνη του Γενικού Διευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών ή του προϊσταµένου οικονοµικών υπηρεσιών προκειµένου περί των Α.Δ.Α. της προηγούµενης παραγράφου, οι φορείς της προηγούµενης παραγράφου, µε την εξαίρεση του ειδικού φορέα του προϋπολογισµού του Υπουργείου Οικονοµικών «Γενικές Κρατικές Δαπάνες», υποβάλλουν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους µηνιαίο πρόγραµµα εκτέλεσης του προϋπολογισµού δαπανών τους, στη βάση του οποίου καθορίζονται τριµηνιαίοι στόχοι δαπανών, οι οποίοι µετά τη συµφωνία τους µε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους συµπεριλαµβάνονται στο µνηµόνιο συνεργασίας της παραγράφου 1.
3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να ρυθµίζεται κάθε θέµα σχετικό µε τη διαδικασία παρακολούθησης της εκτέλεσης των εγκεκριµένων προϋπολογισµών, καθώς και τα υποβαλλόµενα, από τους φορείς, στοιχεία.
4. Στο µνηµόνιο συνεργασίας της παραγράφου 1 και το µηνιαίο πρόγραµµα εκτέλεσης της παραγράφου 2 δεν περιλαµβάνεται ο ειδικός φορέας του προϋπολογισµού του Υπουργείου Οικονοµικών «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» για τον οποίο το µηνιαίο πρόγραµµα εκτέλεσης προϋπολογισµού και οι τριµηνιαίοι δηµοσιονοµικοί στόχοι τίθενται από τη Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισµού και Δηµοσιονοµικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.»

15. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 71 του ν. 4270/2014 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικότερα, η ανακατανοµή των πιστώσεων του ειδικού φορέα του προϋπολογισµού του Υπουργείου Οικονοµικών «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» διενεργείται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Προϋπολογισµού και Δηµοσιονοµικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.»

16. Το άρθρο 74 του ν. 4270/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Κατά παρέκκλιση του κανόνα του µη ειδικού προορισµού των εσόδων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 51, ο Υπουργός Οικονοµικών µπορεί, µε αποφάσεις του, να επιτρέπει κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους, αύξηση πιστώσεων του προϋπολογισµού Υπουργείων και Αποκεντρωµένων Διοικήσεων κατά ποσά ίσα µε έσοδα του προϋπολογισµού που δεν είχαν προβλεφθεί και που προκύπτουν από:
α. είσπραξη ποσών από την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών σε ανεξάρτητες δηµόσιες υπηρεσίες ή επιχειρήσεις και οργανισµούς που έχουν δικό τους προϋπολογισµό, νοµικά ή φυσικά πρόσωπα του εσωτερικού ή του εξωτερικού,
β. είσπραξη ποσών που είχαν καταβληθεί αχρεώστητα,
γ. είσπραξη ποσών που προορίζονται βάσει ρητής διάταξης νόµου για την αντιµετώπιση ορισµένης δαπάνης,
δ. είσπραξη ποσών από συµφωνίες ανταλλαγής νοµισµάτων και επιτοκίων, καθώς και στο πλαίσιο διαχείρισης του δηµοσίου χρέους,
ε. είσπραξη ποσών που αφορούν την υλοποίηση προγραµµάτων ή δράσεων ειδικού σκοπού χρηµατοδοτούµενων από τον προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από άλλους ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισµούς.
2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να εγγραφούν και να αναληφθούν πρόσθετες πιστώσεις στον Κρατικό Προϋπολογισµό για την εξυπηρέτηση του δηµοσίου χρέους, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 60.»

17. Το άρθρο 75 του ν. 4270/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 75
Έσοδα και φορολογικές δαπάνες του προϋπολογισµού
1. Έσοδα του ετήσιου Προϋπολογισµού είναι τα ποσά που εισπράττονται κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους στο οποίο αναφέρεται ο Προϋπολογισµός, ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο από την οποία προέρχονται. Οι πληρωµές για την επιστροφή των δηµοσίων εσόδων που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα εµφανίζονται αφαιρετικά των εισπραχθέντων εσόδων.
2. Βεβαιωθέντα έσοδα του ετήσιου Προϋπολογισµού είναι τα ποσά που βεβαιώνονται κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους στο οποίο αναφέρεται ο Προϋπολογισµός, ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο από την οποία προέρχονται, όπως επίσης και τα βεβαιωθέντα έσοδα του προϋπολογισµού του προηγούµενου οικονοµικού έτους που δεν έχουν εισπραχθεί. Τα βεβαιωθέντα έσοδα που δεν έχουν εισπραχθεί µέχρι τη λήξη του οικονοµικού έτους διαγράφονται από το οικονοµικό έτος στο οποίο έχουν βεβαιωθεί και επαναβεβαιώνονται ως έσοδα του προϋπολογισµού του επόµενου οικονοµικού έτους.
3. Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου κάθε έτους συντάσσεται έκθεση από τους Γενικούς Διευθυντές Φορολογικής Διοίκησης και Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., επί της πορείας των δηµοσίων εσόδων, της δραστηριότητας των αρµόδιων υπηρεσιών και των αποτελεσµάτων του ελέγχου για την περιστολή της φοροδιαφυγής και του λαθρεµπορίου κατά το χρόνο που πέρασε, η οποία υποβάλλεται στον Υπουργό Οικονοµικών και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Η έκθεση αυτή περιλαµβάνει το σχετικό νοµοθετικό έργο, επιπλέον δε στατιστικά στοιχεία σχετικά µε την επιβολή προστίµων επί παραβάσεων φορολογικής και τελωνειακής νοµοθεσίας, καθώς και πίνακες παραβατών. Για µεταβατικό διάστηµα δύο (2) ετών έως τις 31.12.2019 η έκθεση θα συνεχίσει να συντάσσεται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται κάθε άλλο σχετικό θέµα.
4. Οι φορολογικές δαπάνες περιλαµβάνουν ρυθµίσεις, από τις οποίες προκαλείται άµεσα ή έµµεσα απώλεια φορολογικών εσόδων.
5. Εντός της προθεσµίας της παραγράφου 3, υποβάλλεται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έκθεση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), η οποία συνοδεύει τον Κρατικό Προϋπολογισµό, επί της πορείας των φορολογικών δαπανών. Ειδικότερα, στην έκθεση περιλαµβάνονται υποχρεωτικά τα εξής:
α. η καταγραφή των φορολογικών δαπανών που έχουν θεσπιστεί µέχρι τέλη Σεπτεµβρίου του εκάστοτε τρέχοντος έτους,
β. η οµαδοποίησή τους ανά κατηγορία φορολογίας και οµάδα δικαιούχων,
γ. η κατανοµή τους σε τοµείς πολιτικής,
δ. η δικαιολογητική τους βάση και η χρονική διάρκεια ισχύος τους,
ε. ο αριθµός των ωφελούµενων,
στ. ο προσδιορισµός του κόστους των φορολογικών δαπανών µε βάση την απώλεια φορολογικών εσόδων που προκύπτει κατά το προηγούµενο έτος.»

18. Το άρθρο 98 του ν. 4270/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 98
Απόδοση εσόδων υπέρ τρίτων
Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται ο χρόνος και η διαδικασία απόδοσης των εσόδων που εισπράττονται υπέρ τρίτων. Με τις αποφάσεις του προηγούµενου εδαφίου ή όµοιες µπορεί να ανατεθεί στις Δηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες η είσπραξη των εσόδων ειδικών δηµόσιων υπηρεσιών και Ειδικών Ταµείων, εφόσον η είσπραξη των εσόδων τους δεν είναι δυνατή µε δικά τους όργανα, καθώς και η είσπραξη εσόδων νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, Α.Δ.Α. και τρίτων. Με τις ίδιες αποφάσεις καθορίζεται και το ποσοστό συµµετοχής των ανωτέρω νοµικών προσώπων δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου, Α.Δ.Α. και τρίτων στη δαπάνη για την είσπραξη των εσόδων που εισπράττονται για λογαριασµό τους, το οποίο δεν µπορεί να είναι µικρότερο από το 20% των εισπραττόµενων εσόδων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.»

19. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 147 του ν. 4270/ 2014 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Μεταξύ του εποπτεύοντος Υπουργείου και των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που εποπτεύονται από αυτό, πλην Ο.Τ.Α., µπορεί να συνάπτονται µνηµόνια συνεργασίας, µέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους, µε την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 70, ως προς το υποχρεωτικό, κατ΄ ελάχιστον, περιεχόµενό τους. Ειδικότερα, οι Α.Δ.Α. που είναι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης αλλά δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, µπορεί να συνάπτουν µνηµόνια συνεργασίας µε το Υπουργείο Οικονοµικών, µέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους, µε την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 70, ως προς το υποχρεωτικό, κατ΄ ελάχιστον, περιεχόµενό τους. Σε κάθε περίπτωση, µνηµόνια συνεργασίας σύµφωνα µε τα προηγούµενα εδάφια συνάπτονται µε όλους τους φορείς των οποίων ο προϋπολογισµός υπερβαίνει το ποσό που καθορίζεται µε την απόφαση της παραγράφου 2. Με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού ή µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών όταν πρόκειται για Α.Δ.Α. που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, µπορεί να ορίζονται και επιπλέον του κατά τα ανωτέρω ελάχιστου περιεχόµενου, στοιχεία τα οποία περιλαµβάνονται στο µνηµόνιο συνεργασίας.
2. Όλοι οι λοιποί φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, µε τους οποίος συνάπτεται µνηµόνιο της παραγράφου 1, συµπεριλαµβανοµένων των φορέων του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005, υποβάλλουν, µέχρι τη 15η Ιανουαρίου κάθε έτους, µηνιαίο πρόγραµµα εκτέλεσης του προϋπολογισµού τους στον προϊστάµενο οικονοµικών υπηρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου και προκειµένου περί Α.Δ.Α., που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Για τους φορείς των οποίων ο προϋπολογισµός υπερβαίνει συγκεκριµένο ποσό που καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και µπορεί να αναπροσαρµόζεται κατ΄ έτος, οι προϊστάµενοι οικονοµικών υπηρεσιών του προηγούµενου εδαφίου διαβιβάζουν τα προγράµµατα εκτέλεσης των προϋπολογισµών στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, κατ’ αντιστοιχία των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 70. Οι διοικήσεις των φορέων πρέπει να διασφαλίζουν ότι δεν υπάρχουν αρνητικές αποκλίσεις και να λαµβάνουν εγκαίρως όλα τα απαραίτητα µέτρα προς το σκοπό αυτό.»

20. Το άρθρο 172 του ν. 4270/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση που από τα µηνιαία στοιχεία εκτέλεσης των προϋπολογισµών των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης, οι οποίοι σύµφωνα µε το άρθρο 70 υποβάλλουν πρόγραµµα µηνιαίας εκτέλεσης του προϋπολογισµού τους στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, διαπιστώνεται αρνητική απόκλιση άνω του 10% από τους τριµηνιαίους δηµοσιονοµικούς στόχους, περικόπτεται, µε απόφαση του προϊσταµένου της Διεύθυνσης Προϋπολογισµού Γενικής Κυβέρνησης, ποσό πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες, ίσο µε το ποσό της υπέρβασης πέραν του ανωτέρω ποσοστού. Η διαδικασία αυτή ενεργοποιείται, εάν δεν έχουν υλοποιηθεί οι αναφερόµενες στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 70 διορθωτικές παρεµβάσεις. Εάν, βάσει των απολογιστικών στοιχείων του επόµενου τριµήνου, προκύψει ότι οι αποκλίσεις έχουν εξισορροπηθεί, το ποσό των πιστώσεων που έχει περικοπεί, µπορεί να επαναδιατεθεί. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να καθορίζονται περιπτώσεις αποκλίσεων που εξαιρούνται από την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε σχετική λεπτοµέρεια για την εφαρµογή τους.»

21. Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 173 του ν. 4270/2014 αντικαθίστανται ως εξής:
«α. Μετά την παρέλευση δεκαπέντε (15) ηµερών από τη λήξη της προθεσµίας, ο προϊστάµενος οικονοµικών υπηρεσιών του οικείου φορέα, µέσα σε επιπλέον δεκαπέντε (15) ηµέρες, καταθέτει έγγραφες εξηγήσεις για τη µη υποβολή των στοιχείων, στον Γενικό Διευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου. Μετά την παρέλευση και της προθεσµίας αυτής µπορεί να επιβληθεί στον προϊστάµενο οικονοµικών υπηρεσιών του φορέα περικοπή του µηνιαίου µισθού ή της συνολικής αποζηµίωσής του, ίση µε το 1/25 αυτών για κάθε επιπλέον ηµέρα καθυστέρησης, µε µέριµνα του αρµοδίου οργάνου διοίκησης, κατόπιν απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών και µετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί προσφυγή ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να καθορίζεται η διαδικασία και οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της παρούσας περίπτωσης.
β. Μετά την παρέλευση ενός (1) µηνός από τη λήξη της προθεσµίας, µε µέριµνα του εποπτεύοντος Υπουργείου, δεν καταβάλλονται στο φορέα τυχόν χρηµατοδοτήσεις από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων ή επιχορηγήσεις ή αποδόσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισµό σε ποσοστό 50% του ετήσιου προβλεπόµενου ορίου µέχρι να υποβληθούν τα απαιτούµενα στοιχεία. Η παραπάνω ρύθµιση δεν αφορά ποσά που σχετίζονται µε την υλοποίηση προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τα οποία έχουν εγκριθεί οι σχετικές προτάσεις από τα αρµόδια όργανα.»

22. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 173 του ν. 4270/2014 αντικαθίστανται ως εξής:
«4.α. Σε περίπτωση που από τα µηνιαία στοιχεία εκτέλεσης των προϋπολογισµών των φορέων Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίοι σύµφωνα µε το άρθρο 147 υποβάλλουν πρόγραµµα µηνιαίας εκτέλεσης του προϋπολογισµού τους στις Γενικές Διευθύνσεις Οικονοµικών Υπηρεσιών των εποπτευόντων Υπουργείων, διαπιστώνεται αρνητική απόκλιση άνω του 10% από τους τριµηνιαίους δηµοσιονοµικούς στόχους, λαµβανοµένης υπόψη και της µεταβολής των υποχρεώσεων προκειµένου περί Ν.Π.Δ.Δ., περικόπτεται, µε απόφαση του προϊσταµένου της Διεύθυνσης Προϋπολογισµού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών του αρµόδιου Υπουργείου, επιχορήγηση ή απόδοση πόρων ή οποιασδήποτε µορφής ενίσχυση από τον Τακτικό Προϋπολογισµό, ίση µε το ποσό της υπέρβασης πέραν του ανωτέρω ποσοστού.
β. Σε περίπτωση που από τα µηνιαία στοιχεία εκτέλεσης των προϋπολογισµών των Α.Δ.Α., οι οποίες δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς και σύµφωνα µε το άρθρο 147 υποβάλλουν πρόγραµµα µηνιαίας εκτέλεσης του προϋπολογισµού τους στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, διαπιστώνεται αρνητική απόκλιση άνω του 10% από τους τριµηνιαίους δηµοσιονοµικούς στόχους, λαµβανοµένης υπόψη και της µεταβολής των υποχρεώσεων, περικόπτεται, µε απόφαση του προϊσταµένου της Διεύθυνσης Προϋπολογισµού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, επιχορήγηση ή απόδοση πόρων ή οποιασδήποτε µορφής ενίσχυση από τον Τακτικό Προϋπολογισµό, ίση µε το ποσό της υπέρβασης πέραν του ανωτέρω ποσοστού, λαµβάνοντας υπόψη σχετική έκθεση αιτιολόγησης των αποκλίσεων του οικείου προϊσταµένου οικονοµικών υπηρεσιών.
γ. Η διαδικασία των προηγούµενων περιπτώσεων ενεργοποιείται, εάν δεν έχουν υλοποιηθεί οι αναφερόµενες στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 70 διορθωτικές παρεµβάσεις. Εάν, βάσει των απολογιστικών στοιχείων του επόµενου τριµήνου, προκύψει ότι οι αποκλίσεις έχουν εξισορροπηθεί, το ποσό των επιχορηγήσεων ή αποδόσεων που έχει περικοπεί, µπορεί να επαναδιατεθεί.
5. Σε περίπτωση που για δύο συνεχόµενα τρίµηνα διαπιστώνεται απόκλιση άνω του δέκα τοις εκατό (10%) από τους δηµοσιονοµικούς στόχους και δεν έχουν ληφθεί τα αναφερόµενα στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 70 µέτρα, ο Υπουργός Οικονοµικών ορίζει, κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών του αρµόδιου Υπουργείου, Επόπτη Οικονοµικών Υπηρεσιών σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, οι αρµοδιότητες και οι υποχρεώσεις του οποίου καθορίζονται µε την απόφαση ορισµού του. Επίσης, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών του αρµόδιου Υπουργείου αναστέλλεται η καταβολή των αµοιβών των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου έως την εξισορρόπηση του αρχικά εγκεκριµένου προϋπολογισµού και την αντιστάθµιση τυχόν αρνητικών αποκλίσεων. Εάν και τα στοιχεία εκτέλεσης του ετήσιου προϋπολογισµού, αποκλίνουν σε ποσοστό µεγαλύτερο του 10%, τότε παύονται τα εκτελεστικά µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου προκειµένου περί Ν.Π.Ι.Δ. που έχουν τη µορφή Ανώνυµης Εταιρείας (Α.Ε.) και όλα τα µέλη προκειµένου περί Ν.Π.Δ.Δ. και λοιπών Ν.Π.Ι.Δ., µε απόφαση του αρµόδιου για το διορισµό τους οργάνου, εντός ενός (1) µηνός από τη διαπίστωση της εν λόγω απόκλισης, κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών του αρµόδιου Υπουργείου.
Οι ανωτέρω διαδικασίες εφαρµόζονται αναλογικά και για τις Α.Δ.Α. που είναι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, λαµβάνοντας υπόψη σχετική έκθεση αιτιολόγησης των αποκλίσεων του οικείου προϊσταµένου οικονοµικών υπηρεσιών.»

23. H παρ. 7 του άρθρου 173 του ν. 4270/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η απόκλιση από τους δηµοσιονοµικούς στόχους οφείλεται σε παράγοντες εκτός του πεδίου δράσης της διοίκησης του φορέα, γίνεται σχετική αναφορά στις εισηγήσεις και εκθέσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 4 και 5 και µπορεί να µην εφαρµόζονται οι κυρώσεις των παραγράφων αυτών.»

24. Η παρ. 1 του άρθρου 175Α του ν. 4270/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για τα εκτός Γενικής Κυβέρνησης Ν.Π.Ι.Δ. και τις ΔΕΚΟ του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005, που υποβάλλουν µηνιαίο πρόγραµµα εκτέλεσης του προϋπολογισµού τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 155Α, σε περίπτωση που από τα µηνιαία στοιχεία εκτέλεσης των προϋπολογισµών τους διαπιστώνεται αρνητική απόκλιση άνω του 10% από τους τριµηνιαίους δηµοσιονοµικούς στόχους, ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 4, 5 και 7 του άρθρου 173.»

25 .α. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 156 του ν. 4270/2014 τροποποιείται ως εξής:
«Με το ίδιο ή µε όµοιο προεδρικό διάταγµα καθορίζεται ο χρόνος έναρξης ισχύος του λογιστικού σχεδίου ανά υποτοµέα της Γενικής Κυβέρνησης ή και οµάδα φορέων αυτού και κάθε σχετικό θέµα.»
β. Στο άρθρο 156 του ν. 4270/2014 οι παράγραφοι 3 και 4 αναριθµούνται σε παραγράφους 4 και 5 αντίστοιχα και προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται το περιεχόµενο του σχεδίου λογαριασµών για τη Γενική Κυβέρνηση, για τους βαθµούς ανάλυσης των λογαριασµών πέραν αυτών που καθορίζονται µε το προεδρικό διάταγµα της παραγράφου 2 και κάθε σχετικό θέµα.»

26 .α. Με κοινή απόφαση του Προέδρου της Βουλής και του Υπουργού Οικονοµικών, ανοίγεται στην Τράπεζα της Ελλάδος διακριτός λογαριασµός µε την επωνυµία «Βουλή των Ελλήνων», υπό την κατηγορία Κ.Α. 200 «Ελληνικό Δηµόσιο, Συγκέντρωση Εισπράξεων Πληρωµών». Αρµόδιος για τη διαχείριση του ανωτέρω διακριτού λογαριασµού µε την επωνυµία «Βουλή των Ελλήνων» είναι αποκλειστικά ο Πρόεδρος της Βουλής, διά των κατά περίπτωση υπηρεσιακών οργάνων, σύµφωνα µε τις αρµοδιότητες που ορίζει ο Κανονισµός της Βουλής.
β. Οι διατάξεις του ν. 4270/2014 ισχύουν για τη Βουλή των Ελλήνων κατά τα οριζόµενα στον Κανονισµό της.

1. Η περίπτωση ιε΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4354/2015 (Α΄176) καταργείται από τότε που ίσχυσε. Οι περιπτώσεις ιστ΄ έως ιθ΄ της παραγράφου αναριθµούνται αντίστοιχα.

2. Η περίπτωση α΄ της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4354/2015 αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε, ως εξής:
«4.α. Ως προϋπηρεσία, που αναγνωρίζεται για την εξέλιξη των υπαλλήλων, που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, στα µισθολογικά κλιµάκια του άρθρου 9, λαµβάνεται η υπηρεσία που προσφέρεται σε φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 7 των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στους επίσηµους θεσµούς και όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισµένου χρόνου. Για υπηρεσίες που παρέχονται µε µειωµένο ωράριο εργασίας, αναγνωρίζεται για µισθολογική εξέλιξη τόσος χρόνος, όσος προκύπτει από το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των ωρών εργασίας δια του αριθµού των ωρών εβδοµαδιαίας απασχόλησης που ισχύει για τον αντίστοιχο κλάδο υπαλλήλων. Για τον υπολογισµό της αναγνωριζόµενης κατά τα προαναφερθέντα υπηρεσίας το έτος λογίζεται για τριακόσιες (300) ηµέρες, ο µήνας για είκοσι πέντε (25) ηµέρες και η εβδοµάδα για έξι (6) ηµέρες εργασίας.»

3. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4354/2015 προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:
«Η παροχή του προηγούµενου εδαφίου δεν χορηγείται σε υπάλληλο µε τέκνα τα οποία έχουν ίδια εισοδήµατα είτε από την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλµατος είτε από άλλη πηγή, υποβάλλουν δική τους φορολογική δήλωση και το δηλωθέν εισόδηµα υπερβαίνει το ύψος του αφορολόγητου ορίου, όπως αυτό διαµορφώνεται κάθε φορά από τις διατάξεις της φορολογικής νοµοθεσίας. Σε αυτή την περίπτωση η οικογενειακή παροχή παύει να καταβάλλεται για το οικονοµικό έτος κατά το οποίο διαπιστώνεται η υπέρβαση του ως άνω ορίου.»

4. Η παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4354/2015 αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:
«2. Ειδικά, για τέκνα που φοιτούν σε οποιονδήποτε φορέα µεταλυκειακής εκπαίδευσης, δηµόσιας ή ιδιωτικής, η παροχή δίδεται µόνο κατά τη διάρκεια του ελάχιστου αριθµού των αναγκαίων για την απονοµή των τίτλων σπουδών εξαµήνων, που προβλέπεται από τον οργανισµό κάθε φορέα εκπαίδευσης και σε καµία περίπτωση πέρα από τη συµπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους.»

5.α. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Η αποζηµίωση του προηγούµενου εδαφίου µπορεί να καταβάλλεται σε ιδιώτες και στην περίπτωση διενέργειας ελέγχων ή αξιολογήσεων από αυτούς.»
β. Στο τέλος του άρθρου 22 του ν. 4354/2015 προστίθεται παράγραφος 6, ως εξής:
«6.α. Οι κάθε είδους αποδοχές του καλλιτεχνικού προσωπικού των νοµικών προσώπων δηµόσιου (Ν.Π.Δ.Δ.) και ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) καθορίζονται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του εκάστοτε αρµόδιου Υπουργού.
β. Για την έκδοση των αποφάσεων του παρόντος άρθρου ορίζεται ως αποκλειστική προθεσµία η 1.6.2018.»

6. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 4354/2015 προστίθεται, από τότε που ίσχυσε, νέο εδάφιο, ως εξής:
«Από τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου εξαιρείται το προσωπικό των νοσοκοµείων της χώρας που αποσπάται ή διατίθεται από την οργανική του θέση σε άλλο νοσοκοµείο για χρονικό διάστηµα µέχρι έξι (6) µήνες.»

7. Στην παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4354/2015 ο αριθµός «23» αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, µε τον αριθµό «123».

1. Στο τέλος του άρθρου 3 της Υποπαραγράφου Δ.9 της Παραγράφου Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄94) προστίθεται, από τότε που ίσχυσε, παράγραφος 6, ως εξής:
«6. Από τις ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου εξαιρούνται ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας, τα µέλη της Κυβέρνησης και οι Υφυπουργοί, καθώς και οι συνοδοί ασφαλείας και τα µέλη της αποστολής, όταν συνοδεύουν αυτούς κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.»

2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 της Υποπαραγράφου Δ.9 της Παραγράφου Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:
«Με απόφαση του αρµόδιου Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης (πρώην Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης) καθορίζονται τα θέµατα του α΄ εδαφίου για τους αιρετούς, καθώς και τους υπαλλήλους που υπηρετούν στους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού, στα νοµικά πρόσωπα δηµόσιου ή ιδιωτικού δικαίου αυτών.»

3. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 19 της Υποπαραγράφου Δ.9 της Παραγράφου Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση διανυκτέρευσης στη Νέα Υόρκη και στην Ουάσιγκτον τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά εκατό (100) ευρώ.»

4. Το άρθρο 24 της Υποπαραγράφου Δ.9 της Παραγράφου Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 καταργείται.

5. Στο άρθρο 12 της Υποπαραγράφου Δ.9 της Παραγράφου Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, προστίθεται παράγραφος 2, ως εξής:
«2.α. Στους υπηρετούντες, µε οποιαδήποτε σχέση, υπαλλήλους των φορέων που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, που µεταβαίνουν µε εντολή της Υπηρεσίας για να µετάσχουν σε συνέδρια, σεµινάρια ή εργασίες κέντρων ερευνών, αναγνωρίζεται η δαπάνη εγγραφής ή συµµετοχής σε αυτά. Οι δαπάνες αυτές καταβάλλονται είτε από την αρµόδια Υπηρεσία είτε από τον υπάλληλο, ο οποίος στη συνέχεια έχει την υποχρέωση να προσκοµίσει στην Υπηρεσία του τη σχετική απόδειξη πληρωµής τους.
β. Οι φορείς που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος µπορούν να αναλαµβάνουν τη δαπάνη για την έκδοση ταξιδιωτικής visa για µετακινήσεις σε χώρες του εξωτερικού που απαιτείται η έκδοσή της.»

6. Η προθεσµία του άρθρου 15 της Υποπαραγράφου Δ9 της Παραγράφου Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) και του άρθρου 62 του ν. 4430/2016 (Α΄ 205) παρατείνεται µέχρι 30 Ιουνίου 2018. Η παρούσα διάταξη ισχύει από 1.7.2017.

Στην παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 2741/1999 (Α΄ 199) προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:
«Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να συνιστώνται και να συγκροτούνται Οµάδες Εργασίας, για τη διαχείριση θεµάτων που µπορεί να ανακύψουν κατά το χειρισµό των εκκρεµών υποθέσεων του Ο.Α.Ε..
Οι Οµάδες του προηγούµενου εδαφίου στελεχώνονται από υπαλλήλους της αρµόδιας για την παρακολούθηση των θεµάτων του Ο.Α.Ε. Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονοµικών ή/και από ιδιώτες. Η αµοιβή των µελών των Οµάδων αυτών καταβάλλεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4354/2015 από τον τηρούµενο στην Τράπεζα της Ελλάδος ειδικό λογαριασµό Νο 2341034478 «Ελληνικό Δηµόσιο – Λογαριασµός εσόδων από εκκαθάριση εταιρειών αρµοδιότητας τέως Ο.Α.Ε.», ο οποίος συστήθηκε µε την αριθµ. 2/55555/0025/10.10.2002 (Β΄ 1347) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, όπως τροποποιούµενη ισχύει.»

1. Οι υπουργικές αποφάσεις των µετατάξεων ή µεταφορών προσωπικού του άρθρου 3 του ν. 4018/2011 (Α΄ 215), των µετατάξεων για τις οποίες απαιτείται η προηγούµενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄280), των µετατάξεων και των αποσπάσεων του άρθρου 15 παρ.1 του ν.4378/2016 (Α΄55), των αποσπάσεων του άρθρου 6 του ν. 1104/1980 (Α΄ 298), καθώς και της µεταφοράς θέσεων του άρθρου 38 παρ. 1 του ν. 1397/1983 (Α΄ 143), εκδίδονται εφεξής χωρίς τη σύµπραξη του Υπουργού Οικονοµικών κατά παρέκκλιση των ειδικών εξουσιοδοτικών διατάξεων και υπό την προϋπόθεση ότι δεν προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος των προϋπολογισµών των φορέων του άρθρου 20 περίπτωση ιβ΄ του ν. 4270/2014 (Α΄143).

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 77 του ν. 4270/2014 οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις που προβλέπονται από τις ακόλουθες διατάξεις, εκδίδονται εφεξής από τους αρµόδιους Υπουργούς χωρίς τη σύµπραξη του Υπουργού Οικονοµικών:
του άρθρου 1 του ν.δ.177/1974 (Α΄346),
του εδαφίου β΄ της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 414/ 1976 (Α΄ 212),
του εδαφίου γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4036/ 2012 (Α΄ 8),
των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 12 του ν. 4203/ 2013 (Α΄235),
της παρ.4 του άρθρου 25 του ν. 3066/2002 (Α΄ 252),
της παρ.2 του άρθρου 28 του ν. 3838/2010 (Α΄ 49),
της παρ. 1 περίπτωση ιβ΄ του άρθρου 11 του ν. 3922/2011 (Α΄35),
της παρ. 7 του άρθρου 15 του ν. 4058/2012 (Α΄ 63),
της παρ. 8 του άρθρου 15 του ν. 4404/2016 (Α΄126),
της παρ. 2 του άρθρου πέµπτου του ν. 1373/1983 (Α΄92),
του άρθρου 3 του ν. 2013/1992 (Α΄28),
της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4027/2011 (Α΄ 233),
της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 3050/2002 (Α΄ 214),
της παρ. 10 του άρθρου 17 του ν. 3534/2007 (Α΄ 40),
του άρθρου 14 του ν. 3106/2003 (Α΄30),
της παρ. 11 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88),
του άρθρου 20 του ν. 1836/1989 (Α΄ 79),
του άρθρου 57 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88).

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 80/2016 (Α΄ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση οι δαπάνες για την καταβολή της µισθοδοσίας Φορέων της Κεντρικής Διοίκησης και των συντάξεων του Δηµοσίου που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), οι οποίες διενεργούνται το µήνα Δεκέµβριο και βαρύνουν τις πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισµού του επόµενου οικονοµικού έτους, επιτρέπεται να αναλαµβάνονται για ολόκληρο το ποσό των εγγεγραµµένων πιστώσεων, από την ηµεροµηνία ψήφισής του στη Βουλή των Ελλήνων.»

H ανάρτηση στο διαδίκτυο των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης που αφορούν δαπάνες υπηρεσιών για τις οποίες οι Δηµοσιονοµικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΥΕΕ) ασκούν αρµοδιότητες των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 24, καθώς και των άρθρων 26, 66 και 69Γ του ν. 4270/2014 (Α΄143), διενεργείται από την αρµόδια υπηρεσία του διατάκτη, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 80/2016 (Α΄145).

Η παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4151/2013 (A΄103) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Στο Μητρώο Δηµοσιονοµικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της ΕΔΕΛ εντάσσονται υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ όλων των κλάδων που υπηρετούν στις οργανικές µονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Δηµοσιονοµικών Ελέγχων, µε την επιφύλαξη του τρίτου εδαφίου της παρούσης παραγράφου. Επίσης, στο Μητρώο Δηµοσιονοµικών Ελεγκτών δύναται να εντάσσονται, πέραν των υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης Δηµοσιονοµικών Ελέγχων, υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ όλων των κλάδων της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσιονοµικής Πολιτικής, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναµικού και Οργάνωσης του Υπουργείου Οικονοµικών, καθώς και υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ του κλάδου Πληροφορικής του Υπουργείου Οικονοµικών.
Ειδικά, οι υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ της παρούσης παραγράφου, για την ένταξή τους στο µητρώο πρέπει να έχουν πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία στις ανωτέρω Υπηρεσίες και εµπειρία σε θέµατα εκκαθάρισης δαπανών, λογιστικής παρακολούθησης και πληρωµής δαπανών, εφαρµογής του Δηµόσιου Λογιστικού, εποπτείας της διαχείρισης των φορέων Γενικής Κυβέρνησης, συλλογής και αξιολόγησης οικονοµικών στοιχείων κ.λπ.. Η ένταξη των ανωτέρω υπαλλήλων, γίνεται µετά από ανοικτή πρόσκληση και διαδικασίες αξιολόγησης, όπως αυτές ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Δεν υφίσταται υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο, των Ν.Π.Ι.Δ. που ασκούν ελεγκτικό έργο.»

Η παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3492/2006 (Α΄ 210) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η συγκρότηση ελεγκτικών οµάδων από πρόσωπα της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4151/2013 (A΄ 103) , όπως ισχύει, γίνεται µε απόφαση του Προϊσταµένου της Γενικής Διεύθυνσης Δηµοσιονοµικών Ελέγχων. Συντονιστής της ελεγκτικής οµάδας ορίζεται Δηµοσιονοµικός Ελεγκτής των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ όλων των κλάδων. Σε περίπτωση που στην ίδια ελεγκτική οµάδα υπάρχουν περισσότεροι του ενός, ορίζεται συντονιστής ο ανώτερος κατά βαθµό και επί οµοιοβάθµων ο έχων τα περισσότερα χρόνια ως Δηµοσιονοµικός Ελεγκτής, άλλως ο κατέχων τα περισσότερα χρόνια υπηρεσίας.»

1. Η δαπάνη των κάθε είδους µη µισθολογικών παροχών των υπαλλήλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης αποτυπώνεται εφεξής αναλυτικά στους συντασσόµενους προϋπολογισµούς των φορέων ανά είδος παροχής.

2.α) Κάθε συλλογική σύµβαση ή υπουργική απόφαση ή απόφαση Δ.Σ. που προβλέπει τη χορήγηση µη µισθολογικών παροχών από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, συνυπογράφεται και από τον Υπουργό Οικονοµικών, όταν η δαπάνη είναι µεγαλύτερη των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ετησίως. Από τη ρύθµιση αυτή εξαιρούνται οι Ο.Τ.Α..
β) Σε κάθε συλλογική σύµβαση, που αφορά στη χορήγηση µη µισθολογικών παροχών, επισυνάπτεται, ως παράρτηµα και αναπόσπαστο µέρος αυτής, µελέτη µε τον αριθµό των εργαζοµένων που αφορά η παροχή, την προκαλούµενη δαπάνη, καθώς και τον τρόπο κάλυψης, η οποία εγκρίνεται από τον Γενικό Διευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου λαµβάνοντας υπόψη το εγκεκριµένο κάθε φορά Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής.

3. Για τις παροχές κινητής τηλεφωνίας προβλέπεται η καθιέρωση ανώτατου ύψους ποσού που διαφοροποιείται ανάλογα µε τη θέση ευθύνης και τα καθήκοντα του υπαλλήλου ή λειτουργού, προκειµένου να καλυφθεί η υπηρεσιακή ανάγκη για απρόσκοπτη λειτουργία του φορέα ή της υπηρεσίας µε επιβάρυνση του υπαλλήλου ή λειτουργού για χρήση καθ’ υπέρβαση του εν λόγω ποσού. Το ύψος του ποσού του προηγουµένου εδαφίου καθορίζεται µε απόφαση του οικείου Υπουργού ή του εξουσιοδοτηµένου από αυτόν οργάνου.

4. Για τις παροχές που έχουν στόχο τη διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας των συνθηκών εργασίας, προβλέπεται η χορήγησή τους αποκλειστικά και µόνο σε είδος. Από τη ρύθµιση αυτή εξαιρείται, για τα έτη 2016 και 2017, η χορηγούµενη αποζηµίωση για την προµήθεια στολής στους διασώστες, πληρώµατα ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ, που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4024/ 2011 (Α΄ 226), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. Από τη ρύθµιση αυτή εξαιρούνται επίσης τα Μέσα Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και το γάλα προηγούµενων ετών εργαζοµένων στους Ο.Τ.Α., τα οποία µπορεί να καταβάλλονται σε χρήµα, σύµφωνα µε ειδικότερες διατάξεις.

5. Παροχές από φορείς γενικής κυβέρνησης που αφορούν σε κάθε είδους Ασφαλιστήρια Συµβόλαια ή Προγράµµατα Ιατροφαρµακευτικής Κάλυψης των εργαζοµένων, καθώς και σε µειωµένα εισιτήρια, δωρεάν Κάρτες Διαδροµών καταργούνται. Από τη ρύθµιση αυτή εξαιρούνται οι παροχές που αφορούν την προβλεπόµενη από την παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 2194/1994 (Α΄ 34) ασφάλιση του προσωπικού του ΕΚΑΒ και των Μονάδων Μεταµοσχεύσεων κατά την εκτέλεση διατεταγµένης υπηρεσίας µε τα µέσα µεταφοράς (ελικόπτερα, αεροπλάνα, αεροσκάφη, ειδικές κινητές µονάδες, ασθενοφόρα, πλωτά µέσα) επειγόντων περιστατικών.

Το πέµπτο και έκτο εδάφιο της παρ. 1Δ του άρθρου 144 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74) αντικαθίσταται ως εξής:
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονοµικών συνιστάται Επιτροπή αποτελούµενη από τον ΣΤ΄ Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών, ως Πρόεδρο, δύο (2) διπλωµατικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών και δύο (2) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Εισοδηµατικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Η Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον κάθε δύο (2) έτη για την επανεξέταση της αποζηµίωσης υπηρεσίας αλλοδαπής, λαµβάνοντας υπόψη και τις υποβαλλόµενες από τις πρεσβείες αιτήσεις αναπροσαρµογής της εν λόγω αποζηµίωσης για τη χώρα αρµοδιότητάς τους και υποβάλει σχετική αναφορά στους οικείους Υπουργούς.»

1. O Πρόεδρος και το προσωπικό της ΕΛ.ΣΤΑΤ., σε περίπτωση που είτε ασκήθηκε αγωγή εναντίον τους είτε κατηγορήθηκαν για πράξεις ή παραλείψεις που αφορούν αποκλειστικά την άσκηση των καθηκόντων τους, δικαιούνται να ζητήσουν και να λάβουν από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. το χρηµατικό ποσό που κατέβαλαν για νοµικές υπηρεσίες και δικαστικά έξοδα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, διατηρώντας το δικαίωµά τους να αναθέτουν τη δικαστική υπεράσπιση και νοµική υποστήριξή τους σε δικηγόρο της επιλογής τους σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή.

2. Το σχετικό κόστος, το οποίο περιλαµβάνει τα δικαστικά έξοδα και τη δικηγορική αµοιβή, επιβαρύνει τον προϋπολογισµό της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και καταβάλλεται µετά από αίτηση, η οποία υποβάλλεται σε τριµελή Επιτροπή, αποτελούµενη από τον Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους στο Υπουργείο Οικονοµικών και τους Προϊσταµένους των Γενικών Διευθύνσεων Οικονοµικών Υπηρεσιών και Δηµοσιονοµικής Πολιτικής και Προϋπολογισµού του Υπουργείου Οικονοµικών. Η καταβολή των ανωτέρω δαπανών εγκρίνεται µε απόφαση της ανωτέρω Επιτροπής, εφόσον προσκοµιστούν τα νόµιµα παραστατικά και το αιτούµενο ποσό δεν υπερβαίνει το εξαπλάσιο του ποσού αναφοράς κάθε διαδικαστικής πράξης ή υπηρεσίας, όπως προσδιορίζεται στους πίνακες του Κώδικα Δικηγόρων και των Παραρτηµάτων αυτού, όπως εκάστοτε ισχύουν. Ο Πρόεδρος ή ο υπάλληλος της ΕΛ.ΣΤΑΤ., ο οποίος καταδικάζεται αµετάκλητα ή γίνεται αµετάκλητα δεκτή αγωγή εναντίον του, υποχρεούται να επιστρέψει στο Ελληνικό Δηµόσιο τη δαπάνη που σχετίζεται µε την ποινική δικογραφία, για την οποία καταδικάστηκε αµετάκλητα ή την αγωγή που έγινε αµετάκλητα δεκτή σε βάρος του.

3. Η ρύθµιση αυτή ισχύει και για τον Πρόεδρο ΕΛ.ΣΤΑΤ., ο οποίος έπαυσε να ασκεί τα καθήκοντα του, λόγω λήξης της θητείας του, παραίτησης, αδυναµίας εκτέλεσης των καθηκόντων ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, καθώς και για το προσωπικό της ΕΛ.ΣΤΑΤ., το οποίο αποχώρησε, για οποιονδήποτε λόγο. Ειδικότερα, αναφορικά µε δαπάνες οι οποίες έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί από τα εν λόγω πρόσωπα, πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, η ως άνω Επιτροπή εγκρίνει, κατόπιν αίτησης του ενδιαφεροµένου, την καταβολή των ανωτέρω δαπανών, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της προηγούµενης παραγράφου. Οι ανωτέρω δαπάνες καλύπτονται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος.

4. Η καταβολή των ανωτέρω δαπανών γίνεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και ιδίως αυτές του άρθρου 66 του ν. 4270/2014, εντός 2 µηνών από την υποβολή της αίτησης στην Επιτροπή. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

1. Οι διατάξεις των άρθρων 8 έως 29, πλην των άρθρων 13, της παρ. 1 του άρθρου 26 και της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) εφαρµόζονται από 1.1.2017 στο πολιτικό προσωπικό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.).

2. Στο πολιτικό προσωπικό της Ε.Υ.Π. καταβάλλεται µηνιαίο επίδοµα επικινδύνου και ανθυγιεινής εργασίας στο ύψος και µε τις προϋποθέσεις, που είχαν διαµορφωθεί κατά τις 31.12.2016 έως την αναδιαµόρφωση του καθεστώτος χορήγησης του εν λόγω επιδόµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 18 του ν. 4354/2015.

3. Στο πολιτικό προσωπικό της Ε.Υ.Π., συµπεριλαµβανοµένου του Διοικητή και των Υποδιοικητών, καθώς και στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάµεων (Ε.Δ.), της Ελληνικής Αστυνοµίας (ΕΛ.ΑΣ.), του Λιµενικού ΣώµατοςΕλληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ.) και του Πυροσβεστικού Σώµατος (Π.Σ.) που υπηρετεί σε αυτή, χορηγείται µηνιαίο επίδοµα υψηλού βαθµού ευθύνης και ασφάλειας. Το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόµατος ορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών, η οποία δεν δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης εξακολουθούν να καταβάλλονται τα ποσά στο ύψος που είχαν διαµορφωθεί κατά τις 31.12.2016.

4. Στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάµεων (Ε.Δ.), της Ελληνικής Αστυνοµίας (ΕΛ.ΑΣ.), του Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ.) και του Πυροσβεστικού Σώµατος (Π.Σ.) που υπηρετεί στην Ε.Υ.Π. καταβάλλονται οι αποδοχές της οργανικής τους θέσης συµπεριλαµβανοµένης της ειδικής αποζηµίωσης για εργασία πέραν του πενθηµέρου, που χορηγείται µόνο στα στελέχη των Σωµάτων Ασφαλείας.
Δεν καταβάλλεται το τυχόν δικαιούµενο επίδοµα θέσης ευθύνης της οργανικής τους θέσης. Σε περίπτωση που το προσωπικό αυτό ασκεί καθήκοντα προϊσταµένου σε υπηρεσιακές µονάδες της Ε.Υ.Π. δικαιούται το αντίστοιχο επίδοµα θέσης ευθύνης µε αυτό που λαµβάνει το πολιτικό προσωπικό.
Δεν καταβάλλεται η ειδική αποζηµίωση της παρ. Δ΄ του άρθρου 127 του ν. 4472/2017 για τις ώρες νυχτερινής απασχόλησης των ανωτέρω στελεχών.

5. Οι αποδοχές του Διοικητή και των Υποδιοικητών της Ε.Υ.Π. καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών, η οποία δεν δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Μέχρι την έκδοση της εν λόγω απόφασης εξακολουθούν να καταβάλλονται οι αποδοχές στο ύψος που είχαν διαµορφωθεί κατά τις 31.12.2016.

6. Η µισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων της Ε.Υ.Π. στα µισθολογικά κλιµάκια του άρθρου 9 του ν. 4354/2015 πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα τυπικά τους προσόντα, το χρόνο υπηρεσίας τους στην Ε.Υ.Π. και το χρόνο προϋπηρεσίας, που έχει αναγνωριστεί µέχρι και στις 31.12.2016.

7. Σε περίπτωση που από τις ρυθµίσεις των διατάξεων των προηγουµένων παραγράφων προκύπτουν βασικός µισθός ή τακτικές µηνιαίες αποδοχές χαµηλότερες από αυτές που δικαιούνταν ο υπάλληλος στις 31.12.2016, η διαφορά διατηρείται ως προσωπική.

8. Οι µηνιαίες τακτικές αποδοχές του υπαλλήλου αποτελούνται από το βασικό µισθό, τα επιδόµατα και τις παροχές των άρθρων 15, 16, 17 και 19 του ν. 4354/2015 και των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις χορήγησής τους, καθώς και την προσωπική διαφορά.

9. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη κατά το µέρος που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή κατά το µέρος που ρυθµίζει µε διαφορετικό τρόπο θέµατα που διέπονται από αυτόν.

10. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από 1.1.2017.

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονοµικών συλλογικό συµβουλευτικό και γνωµοδοτικό όργανο µε την επωνυµία «Συµβούλιο Οικονοµικών Εµπειρογνωµόνων (Σ.Ο.Ε.)», µε κύριο σκοπό την τεχνοκρατική υποστήριξη του έργου του αρµόδιου Υπουργού Οικονοµικών στο σχεδιασµό και την άσκηση οικονοµικής πολιτικής.

2. Το Σ.Ο.Ε. υπάγεται απευθείας στον αρµόδιο, κατ’ ανάθεση των σχετικών αρµοδιοτήτων, Υπουργό Οικονοµικών, σύµφωνα µε την εκάστοτε απόφαση του Πρωθυπουργού και έχει τα εξής συµβουλευτικά και γνωµοδοτικό καθήκοντα:
α) συµβάλλει στη διαµόρφωση της οικονοµικής στρατηγικής της χώρας µε στόχο την εξασφάλιση και διατήρηση συνθηκών οικονοµικής σταθερότητας, την προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης και τη δίκαιη κατανοµή του εισοδήµατος και του πλούτου,
β) διερευνά και αξιολογεί εναλλακτικές προτάσεις οικονοµικής πολιτικής και αναλύει το µακροοικονοµικό, δηµοσιονοµικό και αναδιανεµητικό τους αποτέλεσµα, καθώς και τα κίνητρα που αυτές διαµορφώνουν για απασχόληση, αποταµίευση και επενδύσεις,
γ) παρακολουθεί και αναλύει την πορεία και τις προοπτικές της ελληνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς οικονοµίας, επισηµαίνει και αξιολογεί τις προκλήσεις και τους κινδύνους που απορρέουν από αυτές και εισηγείται µέτρα οικονοµικής πολιτικής µε στόχο τη βέλτιστη διαχείριση των ανωτέρω προκλήσεων και κινδύνων,
δ) συµβάλλει στη διαµόρφωση των θέσεων οικονοµικής πολιτικής της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωζώνη και στους Διεθνείς Οικονοµικούς Οργανισµούς, συµµετέχει στην εκπροσώπηση της χώρας σε αυτούς και παρακολουθεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συµµετοχή της χώρας στους ανωτέρω θεσµούς,
ε) γνωµοδοτεί για κάθε άλλο θέµα µακροοικονοµικής ή µικροοικονοµικής πολιτικής, διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και οικονοµικής ανάπτυξης που παραπέµπεται σε αυτό από τον αρµόδιο Υπουργό Οικονοµικών.

3. Το Σ.Ο.Ε. είναι επταµελές και συγκροτείται σύµφωνα µε τα ακόλουθα:
α) Πρόεδρος και µέλη διορίζονται, µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού Οικονοµικών, πρόσωπα µε διεθνώς αναγνωρισµένη επιστηµονική κατάρτιση και εµπειρία στα αντικείµενα που εµπίπτουν στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του. Με όµοια απόφαση καθορίζεται και η διαδικασία επιλογής και διορισµού των µελών, καθώς και ειδικότερα θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας του. Δεν επιτρέπεται ο διορισµός ως µελών, προσώπων που ένα (1) χρόνο πριν από το διορισµό τους ήταν ή εξακολουθούν να είναι εκπρόσωποι ή ανώτερα στελέχη επαγγελµατικών οργανώσεων ή οργανώσεων εργοδοτών ή εργαζοµένων. Με την απόφαση διορισµού, µέχρι δύο (2) από τα επτά (7) µέλη του Συµβουλίου, δύνανται να διορίζονται ως µέλη πλήρους απασχόλησης. Η θητεία των µελών του Σ.Ο.Ε. είναι τριετής.
β) Ο Πρόεδρος και τα µέλη του Σ.Ο.Ε. επιλέγονται βάσει της επιστηµονικής τους κατάρτισης και εµπειρίας και απολαύουν πλήρους επιστηµονικής ανεξαρτησίας κατά την άσκηση των συµβουλευτικών και γνωµοδοτικών τους καθηκόντων προς τον αρµόδιο Υπουργό Οικονοµικών.
γ) Η αντικατάσταση του Προέδρου ή µέλους του Σ.Ο.Ε. πριν από τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή, µε αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου Υπουργού Οικονοµικών, µόνο για λόγο αναγόµενο στην άσκηση των καθηκόντων του. Σε περίπτωση παραίτησης, παύσης ή θανάτου µελών του Σ.Ο.Ε. αυτό θεωρείται νόµιµα συγκροτηµένο µε τα υπόλοιπα µέλη, εφόσον δεν αποµένουν λιγότερα από τέσσερα (4). Η θητεία των µελών που διορίζονται σε αντικατάσταση όσων παραιτήθηκαν, παύθηκαν ή απεβίωσαν λήγει µαζί µε τη θητεία των υπόλοιπων µελών. Στις γνωµοδοτήσεις του Σ.Ο.Ε. καταγράφεται και η γνώµη των µελών που µειοψήφησαν.

4. Για την υποστήριξη του έργου του Σ.Ο.Ε. συνιστάται Μονάδα Οικονοµικής Έρευνας και Ανάλυσης, η οποία υπάγεται στον Πρόεδρο του Σ.Ο.Ε. και διαρθρώνεται σε τρεις (3) επιστηµονικούς Τοµείς, ως εξής:
-Τοµέας Μακροοικονοµικής Πολιτικής και Προβλέψεων,
-Τοµέας Μικροοικονοµικής Πολιτικής και Μικροπροσοµοιώσεων,
-Τοµέας Οικονοµικής Μεγέθυνσης και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων και επικουρεί το έργο του Σ.Ο.Ε., µε την επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών και σε συνεργασία µε αυτές στα ακόλουθα θέµατα:
α) διεκπεραιώνει την εφαρµοσµένη οικονοµική έρευνα και ανάλυση που απαιτείται για το σχεδιασµό και την αξιολόγηση εναλλακτικών προτάσεων οικονοµικής πολιτικής,
β) αναλύει µε εργαλεία µακροοικονοµικών προβλέψεων τη θέση και τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας βραχυπρόθεσµα, µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα,
γ) αναλύει µε εργαλεία µικροπροσοµοίωσης µέτρα φορολογικής και επιδοµατικής πολιτικής και τα αξιολογεί ως προς το δηµοσιονοµικό και αναδιανεµητικό τους αποτέλεσµα και την επίδρασή τους στη συµπεριφορά των οικονοµικών µονάδων,
δ) παρακολουθεί την εξέλιξη των µεγεθών της ελληνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς οικονοµίας και προετοιµάζει περιοδικά ενηµερωτικά σηµειώµατα για τη συµπεριφορά των µεγεθών αυτών, τις προοπτικές και τους κινδύνους που αυτά αναδεικνύουν,
ε) συντάσσει εκθέσεις και µελέτες βάσει των οικονοµικών αναλύσεων που εκπονεί, καθώς και συνοπτικά ενηµερωτικά σηµειώµατα αναφορικά µε τις θέσεις και τα συµπεράσµατα περιοδικών εκθέσεων και µελετών των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Οικονοµικών Οργανισµών, καθώς και διεθνών κέντρων εφαρµοσµένων οικονοµικών ερευνών,
στ) σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες, δύναται να εκπροσωπεί το Υπουργείο Οικονοµικών σε επιτροπές και οµάδες εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωζώνης και των Διεθνών Οικονοµικών Οργανισµών που ασχολούνται µε θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών,
ζ) συντάσσει ενηµερωτικά σηµειώµατα για τον αρµόδιο Υπουργό Οικονοµικών και τον Πρόεδρο του Σ.Ο.Ε. επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης ευρωπαϊκών και διεθνών συναντήσεων και συσκέψεων,
η) υποστηρίζει σε επίπεδο τεχνικών κλιµακίων, µε εργαλείο την εφαρµοσµένη οικονοµική ανάλυση, τις θέσεις του Υπουργείου Οικονοµικών σε κάθε είδους διαπραγµατεύσεις, καθώς και άλλων Υπουργείων,
θ) συνεργάζεται µε τα όργανα και τις υπηρεσίες της Κυβέρνησης, το Υπουργείο Εξωτερικών, τις Μόνιµες Αντιπροσωπείες ή Γραφεία της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους Διεθνείς Οργανισµούς για την αποτελεσµατική υποστήριξη των θέσεων της χώρας στο εξωτερικό.

5. Στη Μονάδα Οικονοµικής Έρευνας και Ανάλυσης συνιστώνται δεκαπέντε (15) θέσεις Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.). Η πλήρωση των θέσεων αυτών γίνεται ως εξής:
α) Με απόφαση του αρµόδιου Υπουργού Οικονοµικών, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του Σ.Ο.Ε., δώδεκα (12) εκ των δεκαπέντε (15) θέσεων καλύπτονται µε συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου τριετούς διάρκειας που δύνανται να παρατείνονται αυτοδικαίως για ισόχρονο διάστηµα, εφόσον δεν υπάρχει σχετική περί του αντιθέτου εισήγηση του Προέδρου του Σ.Ο.Ε., διαπιστωµένη αρµοδίως τουλάχιστον τρεις (3) µήνες πριν το τέλος της εκάστοτε τριετούς περιόδου, κατ΄ εξαίρεση των διατάξεων του ν. 2190/1994 (Α΄28).
β) Τρεις (3) εκ των δεκαπέντε (15) θέσεων καλύπτονται µε αποσπάσεις ή µετατάξεις µόνιµων ή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων που υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, σύµφωνα µε το ν. 4440/2016 (Α΄224). Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασµένων λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας στην οργανική τους θέση. Μετάταξη υπαλλήλου δύναται να πραγµατοποιηθεί και µετά την ολοκλήρωση τριών (3) ετών απόσπασης στη Μονάδα Οικονοµικής Έρευνας και Ανάλυσης, ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου και θετική εισήγηση του Προέδρου του Σ.Ο.Ε. κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 4440/2016.
γ) Για την πλήρωση των θέσεων Ε.Ε.Π. στη Μονάδα Οικονοµικής Έρευνας και Ανάλυσης του Σ.Ο.Ε. απαιτούνται:
Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής στο πεδίο των Οικονοµικών Επιστηµών ή της Στατιστικής και Οικονοµετρίας ή των Θετικών Επιστηµών ή άλλου συναφούς αντικειµένου και µεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής στο πεδίο των Οικονοµικών Επιστηµών ή της Στατιστικής και Οικονοµετρίας ή άλλου συναφούς αντικειµένου και άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, η οποία πιστοποιείται, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α΄39).
Με απόφαση του αρµόδιου Υπουργού Οικονοµικών, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου του Σ.Ο.Ε., τοποθετούνται οι επικεφαλής των τριών επιστηµονικών Τοµέων της Μονάδας Οικονοµικής Έρευνας και Ανάλυσης, οι οποίοι προέρχονται από το Ε.Ε.Π. αυτής. Οι συµβάσεις ορισµένου χρόνου και οι αποσπάσεις που είναι σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, παραµένουν σε ισχύ µέχρι τη λήξη τους και στη συνέχεια δύνανται να ανανεώνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος.

6. Για την υποστήριξη του έργου του Σ.Ο.Ε. και της Μονάδας Οικονοµικής Έρευνας και Ανάλυσης συνιστάται Γραφείο Επιχειρησιακής Υποστήριξης το οποίο στελεχώνεται σύµφωνα µε τα ακόλουθα:
α) Για τη στελέχωση του Γραφείου συνιστώνται πέντε (5) θέσεις διοικητικών γραµµατέων, κατηγορίας πανεπιστηµιακής εκπαίδευση (ΠΕ) ή κατηγορίας δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (ΔΕ). Με απόφαση του αρµόδιου Υπουργού Οικονοµικών, ορίζεται ο Προϊστάµενος του Γραφείου.
β) Η πλήρωση των θέσεων του προσωπικού του Γραφείου γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4440/2016. Μετάταξη υπαλλήλου δύναται να πραγµατοποιηθεί και µετά την ολοκλήρωση τριών (3) ετών απόσπασης σε υπηρεσία του Σ.Ο.Ε., ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου και θετική εισήγηση του Προέδρου του Σ.Ο.Ε. κατά παρέκκλιση του ν. 4440/2016.
γ) Με απόφαση του αρµόδιου Υπουργού Οικονοµικών, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του Σ.Ο.Ε., τρεις (3) από τις θέσεις του προσωπικού του Γραφείου, µπορεί να καλύπτονται και από υπαλλήλους µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου τριετούς διάρκειας, που δύναται να παρατείνεται αυτοδικαίως για ισόχρονο διάστηµα, εφόσον δεν υπάρχει σχετική περί του αντιθέτου εισήγηση του Προέδρου του Σ.Ο.Ε., διαπιστωµένη αρµοδίως τουλάχιστον τρεις (3) µήνες πριν το τέλος της τριετούς περιόδου κατά παρέκκλιση του ν. 2190/1994.

7. Στη Μονάδα Οικονοµικής Έρευνας και Ανάλυσης µπορεί να πραγµατοποιείται πρακτική άσκηση επ΄ αµοιβή, αποφοίτων µεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (έως και δύο (2) έτη µετά την αποφοίτησή τους), καθώς και διδακτορικών φοιτητών, πανεπιστηµίων είτε του εσωτερικού είτε του εξωτερικού, διάρκειας έως δεκαοκτώ (18) µηνών. Ο συνολικός αριθµός εκπαιδευόµενων δεν µπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3). Οι όροι, οι προϋποθέσεις, το αντικείµενο της πρακτικής άσκησης, η διαδικασία επιλογής των εκπαιδευόµενων και οι αµοιβές τους καθορίζονται µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού Οικονοµικών και µετά από εισήγηση του Προέδρου του Σ.Ο.Ε.. Οι σχετικές αµοιβές δεν δύνανται να υπερβαίνουν το 55% των µηνιαίων µεικτών αποδοχών του εισαγωγικού µισθολογικού κλιµακίου του Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού, όπως αυτό προσδιορίζεται κάθε φορά.

8. Ο αριθµός των επιτρεπόµενων κατ’ έτος ηµερών εκτός έδρας για τον Πρόεδρο, τα µέλη και το Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό ορίζεται σε ενενήντα (90). Με απόφαση του αρµόδιου Υπουργού Οικονοµικών, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του Σ.Ο.Ε., µπορεί το Ε.Ε.Π. να µεταβαίνει στο εξωτερικό για διάστηµα έως δεκαπέντε (15) ηµερών ετησίως, για λόγους κατάρτισης και µετεκπαίδευσης σε κρατικούς φορείς άλλων χωρών, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισµούς, Ερευνητικά Κέντρα ή Πανεπιστήµια σε αντικείµενα που έχουν άµεση συνάφεια µε τα καθήκοντα που ασκούν στη Μονάδα Οικονοµικής Έρευνας και Ανάλυσης. Ζητήµατα που σχετίζονται µε τα προγράµµατα ερευνητικών επισκέψεων και ανταλλαγών ρυθµίζονται µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού Οικονοµικών, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του Σ.Ο.Ε..

9. Το Σ.Ο.Ε. µπορεί να διοργανώνει επιστηµονικά συνέδρια, ηµερίδες και σεµινάρια, εγχώρια ή διεθνή, σε θέµατα εφαρµοσµένης οικονοµικής ανάλυσης και οικονοµικής πολιτικής που εµπίπτουν στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του. Με απόφαση του αρµόδιου Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να ρυθµίζονται ειδικότερα ζητήµατα σχετικά µε τη διοργάνωση των ανωτέρω δραστηριοτήτων.

10. Με απόφαση του αρµόδιου Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται οι αποδοχές του Προέδρου, των µελών και του Ε.Ε.Π., σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), καθώς και η αποζηµίωση των µελών που δεν λαµβάνουν αποδοχές από το Σ.Ο.Ε., ανά συνεδρίαση. Με όµοια απόφαση καθορίζονται οι αποδοχές του Προϊσταµένου του Γραφείου Επιχειρησιακής Υποστήριξης, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 4354/2015. Οι τακτικές αποδοχές του Προϊσταµένου του Γραφείου δεν δύνανται να υπερβαίνουν τις µεικτές αποδοχές του εισαγωγικού µισθολογικού κλιµακίου του Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού, όπως αυτές προσδιορίζονται κάθε φορά. Το προσωπικό που αποσπάται στη Μονάδα Έρευνας και Ανάλυσης µπορεί να επιλέγει είτε τις αποδοχές της θέσης προέλευσης είτε τις αποδοχές που ορίζονται για το Ε.Ε.Π. του Σ.Ο.Ε.. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1, οι αποδοχές του Προέδρου, των µελών και του Ε.Ε.Π. του Σ.Ο.Ε. συνεχίζουν να καταβάλλονται, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 2/7491/ΔΕΠ (ΥΟΔΔ 54) απόφαση του αρµόδιου Υπουργού Οικονοµικών.

11. Στις λειτουργικές δαπάνες του Σ.Ο.Ε. περιλαµβάνονται οι δαπάνες για προµήθεια εξειδικευµένου λογισµικού, οι συνδροµές επιστηµονικών περιοδικών, υποδειγµάτων οικονοµικών προβλέψεων και βάσεων δεδοµένων, η οργάνωση και συµµετοχή σε επιστηµονικά σεµινάρια, ηµερίδες και συνέδρια για τον Πρόεδρο, τα µέλη πλήρους απασχόλησης και το Ε.Ε.Π. του Σ.Ο.Ε., καθώς και κάθε άλλη δαπάνη συναφής µε την εκπόνηση του επιστηµονικού έργου του Σ.Ο.Ε..

12. Το Σ.Ο.Ε µπορεί να συνάπτει µνηµόνια συνεργασίας µε φορείς του δηµόσιου τοµέα, όπως η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), µε την Τράπεζα της Ελλάδος και άλλα Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα µε αντικείµενο την παροχή πληροφοριών και στοιχείων προς επεξεργασία. Ειδικότερα, για την αποτελεσµατική άσκηση των αρµοδιοτήτων του, παρέχεται στο Ε.Ε.Π. του Σ.Ο.Ε. απευθείας πρόσβαση ή πρόσβαση κατόπιν αιτήµατος, εφόσον δεν είναι δυνατή η απευθείας πρόσβαση, στα συγκεντρωτικά και αναλυτικά στοιχεία που τηρούνται, σε επίπεδο Α.Φ.Μ. (µικροδεδοµένα), στο Σύστηµα Διοικητικής Πληροφόρησης (Management Information System MIS) της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ή σε οποιοδήποτε άλλο πληροφοριακό σύστηµα σε επίπεδο εφαρµογής µετά από διαδικασία ψευδωνυµοποίησής τους, σύµφωνα µε την παρ. 8 του άρθρου 105 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240). Ανάλογη πρόσβαση µε ανωνυµοποιηµένο τρόπο δίνεται και στα δεδοµένα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.), του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (Ο.Α.Ε.Δ.), του Γενικού Εµπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), των ασφαλιστικών ταµείων, καθώς και των υπόλοιπων φορέων του Δηµοσίου που τηρούν µικροδεδοµένα. Ο Πρόεδρος του Σ.Ο.Ε. δύναται να ζητά από την Α.Α.Δ.Ε. τη σύζευξη των µικροδεδοµένων µε άλλες βάσεις δεδοµένων -των δηµοσίων φορέων, του ασφαλιστικού συστήµατος ή/και των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, πριν τη διαδικασία ψευδωνυµοποίησής τους.

13. Ο Πρόεδρος, τα µέλη του Σ.Ο.Ε., καθώς και όλο το προσωπικό της Μονάδας Οικονοµικής Έρευνας και Ανάλυσης και του Γραφείου Επιχειρησιακής Υποστήριξης, οφείλουν να τηρούν εµπιστευτικότητα και εχεµύθεια για όσα περιέρχονται σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή µε αφορµή την άσκηση των καθηκόντων αυτών. Η υποχρέωση αυτή διατηρείται έως και µία πενταετία µετά τη λήξη της θητείας τους. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι τρίτοι που συµµετείχαν εκτάκτως σε εργασίες του Σ.Ο.Ε.. Απαλλαγή από την υποχρέωση αυτή είναι δυνατή στις περιπτώσεις έρευνας διαπίστωσης τέλεσης αξιόποινης πράξης από την ελληνική δικαιοσύνη και το ελληνικό κοινοβούλιο, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.

14. Ο Πρόεδρος, τα µέλη και το Ε.Ε.Π. του Σ.Ο.Ε. µπορούν να δηµοσιεύουν επιστηµονικά κείµενα και άρθρα προσδιορίζοντας γραπτά στη δηµοσίευση ότι οι απόψεις που εµπεριέχονται σε αυτήν δεν αποτελούν επίσηµη θέση του Σ.Ο.Ε.. Η άσκηση διδακτικού και ερευνητικού έργου από τα µέλη και το Ε.Ε.Π. του Σ.Ο.Ε. επιτρέπεται, εφόσον συµβιβάζεται µε τα καθήκοντα της θέσης τους και δεν παρεµποδίζει την οµαλή εκτέλεση της εργασίας τους στο Σ.Ο.Ε., µετά από γραπτή άδεια του Προέδρου του Σ.Ο.Ε., κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 31 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26).

Η παρ. 1 του άρθρου 5 της υποπαραγράφου Δ.9 της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) τροποποιείται ως εξής:
α) Στο προσωπικό Κατηγορίας Ια, µετά τη φράση «ο Πρόεδρος του Συµβουλίου Οικονοµικών Εµπειρογνωµόνων (Σ.Ο.Ε.)» προστίθεται η φράση «τα Μέλη και το Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό του Συµβουλίου Οικονοµικών Εµπειρογνωµόνων (Σ.Ο.Ε.)».
β) Στο προσωπικό Κατηγορίας ΙΙ η φράση «επιστηµονικοί συνεργάτες Σ.Ο.Ε.» διαγράφεται.

α) Οι διενεργηθείσες κατά το δεύτερο εξάµηνο του έτους 2016 και το πρώτο εξάµηνο του έτους 2017 δαπάνες υπερωριακής απασχόλησης του Υπουργείου Οικονοµικών θεωρούνται νόµιµες ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία ανάρτησης της απόφασης συγκρότησης συνεργείου στη Διαύγεια και δύνανται να καταβάλλονται σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού του Υπουργείου Οικονοµικών του τρέχοντος έτους.
β) Δαπάνες της Κεντρικής Διοίκησης, για τις οποίες δεν τηρήθηκαν από τους διατάκτες οι περί αναλήψεως υποχρεώσεων διατάξεις λόγω µη έγκαιρης έκδοσης των προβλεπόµενων από το άρθρο 24, παρ. 3.γ. του ν. 4270/2014 κοινών υπουργικών αποφάσεων για την ανάθεση αρµοδιοτήτων στις Δ.Υ.Ε.Ε., θεωρούνται νόµιµες και δύναται να πληρωθούν σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού των οικείων φορέων, τρέχοντος οικονοµικού έτους, µε την έκδοση των σχετικών αποφάσεων ανάληψης, εάν αυτές δεν έχουν ήδη εκδοθεί, και υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις νοµιµότητας και κανονικότητας αυτών.
γ) Δαπάνες µισθοδοσίας υπαλλήλων αποσπασµένων στο Υπουργείο Οικονοµικών, οι οποίες αφορούν στο έτος 2017 και δεν αναλήφθησαν εγκαίρως σε συνέχεια αίτησης µεταφοράς µισθοδοσίας λόγω καθυστέρησης της Διοίκησης, δύνανται να πληρωθούν αναδροµικά σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού του Υπουργείου Οικονοµικών τρέχοντος ή/και του επόµενου οικονοµικού έτους κατά παρέκκλιση των περί αναλήψεων υποχρεώσεων διατάξεων, τηρουµένων των λοιπών προϋποθέσεων νοµιµότητας και κανονικότητας αυτών.

Παράβολα που εκδόθηκαν βάσει του άρθρου 5α του π.δ. 237/1986 (Α΄ 110) µέχρι την κατάθεση του παρόντος, ακυρώνονται και τυχόν καταβληθέντα ποσά επιστρέφονται.

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται:
α) οι διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 4270/2014 (Α΄143),
β) οι διατάξεις του άρθρου 59 του ν. 2214/1994 (Α΄75),
γ) το άρθρο 24 της Υποπαραγράφου Δ.9 της Παραγράφου Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015,
δ) κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη περί έγκρισης και αναµόρφωσης προϋπολογισµών των Α.Δ.Α., που είναι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης αλλά δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, που ορίζει διαφορετικά από τις διατάξεις του άρθρου 34 του παρόντος,
ε) η διάταξη του άρθρου 5 του ν. 1682/1987(Α΄ 14).

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1, στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 125, καθώς και στην παρ. 1 του άρθρου 126 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240), όπως ισχύουν, η φράση «για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών από την 22η Δεκεµβρίου του έτους 2016» αντικαθίσταται από τη φράση «για το χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών από την 22η Δεκεµβρίου του έτους 2016».

Το άρθρο 66 του ν. 4403/2016 (Α΄ 125) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα υφιστάµενα κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155), όπως ισχύει, αδειοδοτηµένα κατά το χρόνο δηµοσίευσης του παρόντος νόµου διατηρούν το Ειδικό Σήµα Λειτουργίας τους ακόµα και αν από το σύνολο των προσηκόντως κατατεθειµένων στην αρµόδια για τη χορήγηση του Ε.Σ.Λ. υπηρεσία προβλεπόµενων δικαιολογητικών ελλείπει Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, υπό την προϋπόθεση ότι έχει κατατεθεί το σχετικό αίτηµα για την έκδοσή της στην αρµόδια περιβαλλοντική αρχή ή ότι αυτό θα κατατεθεί εντός τεσσάρων (4) µηνών από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού. Για την προσκόµιση της ΑΕΠΟ στην αρµόδια υπηρεσία για τη χορήγηση του Ε.Σ.Λ. τίθεται προθεσµία δύο ετών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου αυτού. Η άπρακτη παρέλευση της προθεσµίας του προηγούµενου εδαφίου γεννά υποχρέωση της υπηρεσίας που χορήγησε το Ε.Σ.Λ. να το ανακαλέσει άµεσα.
2. Σε υφιστάµενα κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα, που διέθεταν Ειδικό Σήµα Λειτουργίας, το οποίο κατά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού έχει ανακληθεί λόγω έλλειψης ΑΕΠΟ, επαναχορηγείται το ανακληθέν Ε.Σ.Λ., υπό την προϋπόθεση της υποβολής σχετικού αιτήµατος στην αρµόδια περιβαλλοντική αρχή εντός τεσσάρων (4) µηνών από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού. Στις ως άνω επιχειρήσεις τίθεται προθεσµία δύο (2) ετών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου αυτού για την προσκόµιση της ΑΕΠΟ στην αρµόδια υπηρεσία για τη χορήγηση του Ε.Σ.Λ.. Η άπρακτη παρέλευση της προθεσµίας του προηγούµενου εδαφίου γεννά υποχρέωση της υπηρεσίας που χορήγησε το Ε.Σ.Λ. να το ανακαλέσει άµεσα.»

Χορηγείται νέα προθεσµία για τις αδειοδοτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 17 παρ. 3, 22 παρ. 1 και 23 παρ. 1 του ν. 3498/2006 (Α΄ 230) έως 31.12.2017.

1. Η παρ. 3 του άρθρου 30 του π.δ. 343/2001 (Α΄ 231), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Για την αντιµετώπιση εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων του Υπουργείου Τουρισµού ή της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Ο.Τ. σε Γραφεία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού, ακόµη και αν δεν υπάρχει κενή οργανική θέση, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισµού και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ή µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα του Ε.Ο.Τ. αντίστοιχα, χωρίς γνώµη του κατά περίπτωση αρµοδίου υπηρεσιακού συµβουλίου. Η διάρκεια της απόσπασης αυτής δεν µπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος.»

2. Η περίπτωση κα΄ της παρ.1 του άρθρου 19 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«κα) σε Γραφεία Εξωτερικού του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού (E.O.T.) του άρθρου 23 του π.δ. 343/2001 (Α΄ 231), όπως ισχύει, για υπαλλήλους του Υπουργείου Τουρισµού και του Ε.Ο.Τ..»

Κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων περί σύστασης εγγυήσεων κατά την υπαγωγή εµπορευµάτων σε ειδικό καθεστώς αποταµίευσης ή τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, τα εµπορεύµατα, που θα εισαχθούν κατά την υλοποίηση του προγράµµατος εκσυγχρονισµού και αναβάθµισης έως πέντε (5) αεροσκαφών Ρ-3Β Ναυτικής Συνεργασίας του Πολεµικού Ναυτικού, στο πλαίσιο της Διακρατικής Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής (LOA GR-P-GLI), υπάγονται στα παραπάνω ειδικά καθεστώτα χωρίς τη σύσταση εγγυήσεων νέων ή συµπληρωµατικών.

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3894/ 2010 (Α΄ 204), όπως αυτό έχει αντικατασταθεί µε την παρ. 4 του άρθρου 58 του ν. 4342/2015 (Α΄ 143), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Συνιστάται Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.), στην οποία µετέχουν ως Πρόεδρος ο Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης ή ο νόµιµος αναπληρωτής του και ως µέλη οι Υπουργοί Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Επικράτειας µε αρµοδιότητα να συνδράµει τον Πρωθυπουργό για το συντονισµό, παρακολούθηση και έλεγχο της κυβερνητικής πολιτικής που αφορά την προώθηση, επιτάχυνση και υλοποίηση επενδύσεων, καθώς και οι αρµόδιοι κατά περίπτωση Υπουργοί, οι οποίοι διατηρούν δικαίωµα ψήφου και εισηγούνται προς τον Πρόεδρο της Δ.Ε.Σ.Ε. επί των θεµάτων αρµοδιότητάς τους, ή οι νόµιµοι αναπληρωτές τους. Σε περίπτωση ισοψηφίας κατισχύει η ψήφος του Προέδρου της Δ.Ε.Σ.Ε.».

1. Η παρ. 2 του άρθρου 3β του ν. 2081/1992 (Α΄ 154) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ο αριθµός των µελών του διοικητικού συµβουλίου των Επιµελητηρίων καθορίζεται ως εξής για εγγεγραµµένα µέλη:
α. µέχρι δεκαπέντε χιλιάδες (15.000), είκοσι ένα (21) µέλη,
β. από δεκαπέντε χιλιάδες ένα (15.001) έως είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000), τριάντα ένα (31) µέλη,
γ. από είκοσι πέντε χιλιάδες ένα (25.001) έως τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000), σαράντα ένα( 41) µέλη,
δ. από τριάντα πέντε χιλιάδες ένα (35.001), πενήντα ένα (51) µέλη,
ε. στα διοικητικά συµβούλια των Επιµελητηρίων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου πενήντα ένα (51) µέλη και
στ. στα διοικητικά συµβούλια των Επιµελητηρίων Αττικής και Θεσσαλονίκης µε αριθµό εγγεγραµµένων µελών, ο οποίος εµπίπτει στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρούσας, σαράντα ένα (41) µέλη.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης, µετά από γνώµη του διοικητικού συµβουλίου του οικείου Επιµελητηρίου, καθορίζεται ο αριθµός των αντιπροσώπων του κάθε τµήµατος στο διοικητικό συµβούλιο, µε βάση τα εξής κριτήρια:
αα. ο αριθµός των µελών του κάθε τµήµατος,
ββ. η συνεισφορά του κάθε τµήµατος στην τοπική οικονοµία και
γγ. οι θέσεις εργασίας που καλύπτονται από τη δραστηριότητά τους.»

2. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 3γ του ν. 2081/1992 (Α΄ 154) αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Οι εκλογές διεξάγονται µε ενιαίο για όλα τα τµήµατα του Επιµελητηρίου ψηφοδέλτιο ανά συνδυασµό και µε το σύστηµα της απλής αναλογικής. Δικαίωµα ψήφου έχουν τα µέλη των Επιµελητηρίων, εφόσον είναι ταµειακώς ενήµερα και έχει παρέλθει τουλάχιστον ένας χρόνος από την εγγραφή τους στο οικείο Επιµελητήριο, ως εξής:
α. Κάθε µέλος, φυσικό πρόσωπο µία (1) ψήφο.
β. Κάθε προσωπική εταιρεία µέχρι δύο (2) ψήφους ως εξής:
(αα) Για τις οµόρρυθµες εταιρείες µέχρι δύο (2) ψήφους δύο (2) οµόρρυθµων εταίρων της, που υποδεικνύονται από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτών.
(ββ) Για τις ετερόρρυθµες εταιρείες µέχρι δύο (2) ψήφους είτε δύο (2) οµόρρυθµων εταίρων είτε του οµόρρυθµου και ενός ετερόρρυθµου, που υποδεικνύονται από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτών.
γ. Κάθε εταιρία περιορισµένης ευθύνης (ΕΠΕ) µέχρι δύο (2) ψήφους των διαχειριστών ή ενός διαχειριστή και ενός εταίρου της, που υποδεικνύονται από την εταιρεία.
δ. Κάθε µονοπρόσωπη ΕΠΕ µία (1) ψήφο, αυτή του διαχειριστή της.
ε. Κάθε ανώνυµη εταιρία (ΑΕ) τρεις (3) ψήφους των εκπροσώπων της, που υποδεικνύονται από το Διοικητικό Συµβούλιο και πρέπει να είναι µέλη αυτού ή ανώτατα διοικητικά στελέχη, που ορίζονται µε ειδική απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου.
στ. Κάθε ΙΚΕ δύο (2) ψήφους των διαχειριστών ή ενός διαχειριστή και ενός εταίρου της, που υποδεικνύονται από την εταιρεία.
ζ. Κάθε µονοπρόσωπη ΙΚΕ µία (1) ψήφο, αυτή του διαχειριστή της.
η. Κάθε υποκατάστηµα, µία (1) ψήφο, αυτή του διευθυντή του ή του αναπληρωτή αυτού.
θ. Κάθε αλλοδαπή ανώνυµη εταιρεία και εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, µία (1) ψήφο, αυτή του νόµιµου εκπροσώπου της ή του πράκτορα ή αντικλήτου της, υπό τον όρο της αµοιβαιότητας.
ι. Κάθε συνεταιρισµός, δύο (2) ψήφους, αυτές του προέδρου και του γενικού γραµµατέα ή των αναπληρωτών τους, οι οποίοι πρέπει να είναι του µέλη του ΔΣ.
2. Νοµικά πρόσωπα, µέλη του Επιµελητηρίου, που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης µερίδας στο Γ.Ε.ΜΗ. µέχρι και το προηγούµενο των εκλογών έτος, θεωρούνται ταµειακώς ενήµερα. Φυσικά πρόσωπα, µέλη του Επιµελητηρίου, που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης µερίδας Γ.Ε.ΜΗ. ή την ετήσια συνδροµή στο οικείο Επιµελητήριο µέχρι και το προηγούµενο των εκλογών έτος, θεωρούνται ταµειακώς ενήµερα.»

3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 372/1992 (Α΄ 187) αντικαθίσταται ως εξής:
«1.Η εκλογική επιτροπή συγκροτείται τέσσερις (4) τουλάχιστον µήνες πριν από τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συµβουλίου του Επιµελητηρίου µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης για τα Επιµελητήρια Αθηνών και Πειραιά και µε απόφαση του οικείου Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης για τα λοιπά Επιµελητήρια της χώρας και αποτελείται από τους εξής:».

4. Η παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 372/1992 (Α΄ 187) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Το ψηφοδέλτιο ενός συνδυασµού περιλαµβάνει τουλάχιστον έναν (1) υποψήφιο από κάθε τµήµα του Επιµελητηρίου. Ο αριθµός των υποψήφιων ανά συνδυασµό από κάθε φύλο ανέρχεται τουλάχιστον στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθµού των µελών του διοικητικού συµβουλίου. Τυχόν δεκαδικός αριθµός στρογγυλοποιείται στην αµέσως επόµενη ακέραιη µονάδα, εφόσον το κλάσµα είναι τουλάχιστον ίσο µε το µισό της.»

5. Οι παράγραφοι 5, 6, 7, 8 και 9 του άρθρου 11 του π.δ. 372/ 1992 (Α΄ 187) αντικαθίστανται ως εξής:
«5. Ο αριθµός των εκπροσώπων για το Δ.Σ. κάθε Επιµελητηρίου κατανέµεται µεταξύ των συνδυασµών ανάλογα µε την εκλογική τους δύναµη ως έξης:
α. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται µε το συνολικό αριθµό των εδρών του διοικητικού συµβουλίου. Το πηλίκο της διαίρεσης αυτής αποτελεί το εκλογικό µέτρο.
β. Κάθε συνδυασµός καταλαµβάνει τόσες έδρες όσες φορές χωράει το εκλογικό µέτρο στον αριθµό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε. Συνδυασµός που περιλαµβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν καταλαµβάνει τόσες έδρες όσοι είναι οι υποψήφιοί του.
γ. Την πρώτη έδρα κάθε συνδυασµού στο τµήµα, στο οποίο ο συνδυασµός έχει λάβει το µεγαλύτερο ποσοστό, καταλαµβάνει ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου.
δ. Οι έδρες για το διοικητικό συµβούλιο που δεν έχουν διατεθεί µε τις διατάξεις των προηγουµένων εδαφίων κατανέµονται ανά µία στους συνδυασµούς κατά σειρά µεγέθους των υπολοίπων τους.
6. Οι εκπρόσωποι για το Δ.Σ. κάθε συνδυασµού, οι οποίοι έχουν εκλεγεί µε τη διαδικασία της παραγράφου 5 του παρόντος, κατανέµονται µεταξύ των τµηµάτων µε την εξής διαδικασία:
α. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων ανά τµήµα διαιρείται µε το συνολικό αριθµό των εδρών του οικείου τµήµατος. Το πηλίκο της διαίρεσης αυτής αποτελεί το εκλογικό µέτρο του τµήµατος.
β. Κάθε συνδυασµός λαµβάνει ανά τµήµα τόσες έδρες, όσες φορές χωράει το εκλογικό µέτρο του τµήµατος στον αριθµό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε στο οικείο τµήµα.
γ. Μετά την κατανοµή που πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε τις περιπτώσεις α΄ και β της παρούσας παραγράφου, οι αδιάθετες έδρες των επιµέρους τµηµάτων κατανέµονται ως εξής: ο πρώτος σε ψήφους συνδυασµός καταλαµβάνει τόσες αδιάθετες έδρες όσες χρειάζεται προκειµένου να συµπληρώσει το συνολικό αριθµό των εδρών που δικαιούται, κατά σειρά µεγέθους των υπολοίπων στα επιµέρους τµήµατα, όπως αυτά προέκυψαν από τη διαδικασία του εδαφίου β΄ της παρούσας. Η ίδια διαδικασία εφαρµόζεται ακολούθως, κατά σειρά συνολικού αριθµού ψήφων, για τους υπόλοιπους συνδυασµούς οι οποίοι δικαιούνται αδιάθετες έδρες.
δ. Συνδυασµός που δικαιούται έδρες σύµφωνα µε την κατανοµή της παραγράφου 3 και έχει λάβει αριθµό έγκυρων ψηφοδελτίων, ο οποίος είναι µικρότερος από τα εκλογικά µέτρα όλων των τµηµάτων, καταλαµβάνει τις έδρες στα τµήµατα όπου διαθέτει το µεγαλύτερο υπόλοιπο.
ε. Συνδυασµός που έχει το ίδιο υπόλοιπο σε περισσότερα του ενός τµήµατος καταλαµβάνει αδιάθετη έδρα στο τµήµα όπου έλαβε τις λιγότερες έδρες κατά την πρώτη κατανοµή.
7. Οι έδρες καταλαµβάνονται από τους υποψηφίους κάθε συνδυασµού, οι οποίοι έχουν συγκεντρώσει τους περισσότερους σταυρούς προτίµησης. Όταν στις εκλογές συµµετέχει µόνο ένας συνδυασµός, οι εκλογείς µπορούν να εκφράζουν την προτίµησή τους προς αριθµό υποψηφίων ο οποίος δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθµού των εδρών, ενώ στις άλλες περιπτώσεις, ο αριθµός των σταυρών δεν µπορεί να υπερβαίνει το συνολικό αριθµό των εδρών του τµήµατος. Ψηφοδέλτιο συνδυασµού µε περισσότερους σταυρούς προτίµησης από τους ανωτέρω κατά περίπτωση οριζόµενους είναι έγκυρο, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη κανένας σταυρός προτίµησης. Ψηφοδέλτιο χωρίς κανένα σταυρό προτίµησης προσµετράται υπέρ του συνδυασµού.
8. Πρόεδρος του Επιµελητηρίου ανακηρύσσεται ο επικεφαλής του συνδυασµού που συγκέντρωσε τουλάχιστον το 50% των ψήφων. Αν κανείς συνδυασµός δεν συγκέντρωσε αυτό το ποσοστό, ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου εκλέγεται από το διοικητικό συµβούλιο, µεταξύ των επικεφαλής των συνδυασµών που συµµετέχουν σε αυτό, κατά την πρώτη συνεδρίαση του οργάνου µε απόλυτη πλειοψηφία. Αν κανείς από τους υποψήφιους Προέδρους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται στην ίδια συνεδρίαση και Πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία µεταξύ των δύο υποψηφίων που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους στην πρώτη ψηφοφορία. Επανεκλογή του ίδιου προσώπου στο αξίωµα του Προέδρου επιτρέπεται µία φορά.
9. Οι εκλογές διεξάγονται και µε ηλεκτρονική ψηφοφορία, µετά από οµόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης, ύστερα από γνώµη της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων, ρυθµίζονται θέµατα διεξαγωγής των εκλογών µε ηλεκτρονική ψήφο.»

6. Η παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4456/2017 (Α΄ 24) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι εκλογές για την ανάδειξη οργάνων διοίκησης των Επιµελητηρίων του ν. 2081/1992 (Α΄ 154) θα διεξαχθούν µεταξύ 1ης και 17 Δεκεµβρίου 2017. Η θητεία των εκλεγµένων οργάνων διοίκησης των Επιµελητηρίων παρατείνεται µέχρι τη διεξαγωγή των εκλογών κατά το προηγούµενο εδάφιο. Οι εκλογικές επιτροπές που έχουν συγκροτηθεί µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος διατηρούνται σε ισχύ. Κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 372/1992 (Α΄ 187), η πρώτη συνεδρίαση των εκλογικών επιτροπών λαµβάνει χώρα έως τις 28 Αυγούστου 2017.»

Στο άρθρο 10 του ν. 214/1975 (Α΄ 259) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, και ύστερα από προκήρυξη της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαµίας (ΠΕΛ), επιτρέπεται να αποσπώνται στην ΠΕΛ, κατά παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις, υπάλληλοι µόνιµοι ή µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας που υπηρετούν στο δηµόσιο τοµέα του άρθρου 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982 προς αντιµετώπιση επειγουσών ή έκτακτων αναγκών. Ο χρόνος απόσπασης των παραπάνω υπαλλήλων λογίζεται ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας στη θέση που οργανικά ανήκουν. Η µισθοδοσία των αποσπώµενων βαρύνει τις υπηρεσίες και τους φορείς από τους οποίους αυτοί αποσπώνται.»

1. Η προθεσµία της παρ. 6α του άρθρου 132 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) παρατείνεται από την 1.9.2016 έως και τις 9.9.2017.
Οι διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου εφαρµόζονται αναλογικά και για τις Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώµατος, στις οποίες λειτουργεί οργανική µονάδα αρµόδια για την κάλυψη αναγκών τους που σχετίζονται µε τις οµάδες Κ.Α.Ε. 0800 και 1000. Στην παρ. 6γ του άρθρου 132 του ν. 4270/2014 αντικαθίσταται η φράση «σε βάρος του Κ.Α.Ε. 2739 του προϋπολογισµού εξόδων του Ε.Φ.07-410 Ελληνική Αστυνοµία» µε τη φράση «σε βάρος του Κ.Α.Ε. 2739 των προϋπολογισµών εξόδων των Ειδικών Φορέων 07-410 και 07-593 της Ελληνικής Αστυνοµίας».

2. Οι δαπάνες των ειδικών φορέων της Ελληνικής Αστυνοµίας και του Πυροσβεστικού Σώµατος του έτους 2014 µέχρι και 30.6.2017, οι οποίες έχουν πραγµατοποιηθεί µε διαδικασίες όµοιες µε δαπάνες που κρίθηκαν, µε Πράξεις του Επιτρόπου ή Κλιµακίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, πληρωτέες λόγω συγγνωστής πλάνης, δύνανται να εκκαθαρίζονται και να ενταλµατοποιούνται σε βάρος των οικείων πιστώσεων των προϋπολογισµών εξόδων των φορέων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές πραγµατοποιήθηκαν πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης των αντίστοιχων Πράξεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας και του Πυροσβεστικού Σώµατος.
Δύνανται επίσης να εκδίδονται εντάλµατα πληρωµής για πραγµατοποιηθείσες δαπάνες που απορρίφθηκαν από τις αρµόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες λόγω πραγµατοποίησής τους από επιµέρους επιχειρησιακές µονάδες των ειδικών φορέων, εκτός της κεντρικής αναθέτουσας αρχής, εφόσον σε αυτές λειτουργεί µερική ή γενική διαχείριση ή σε κάθε περίπτωση έχουν αρµοδιότητα πραγµατοποίησης δαπανών.
Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις όπου οι κρατήσεις υπέρ τρίτων επιβάρυναν άµεσα το Δηµόσιο, εφόσον η επιβάρυνση αυτή προβλέπεται στις οικείες συµβάσεις.

Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 55 του ν. 4438/2016 (Α΄ 220), όπως ισχύει, η ηµεροµηνία «31.8.2017» αντικαθίσταται µε την ηµεροµηνία «29.12.2017».

1. Η στάθµευση οχηµάτων στους χώρους στάθµευσης του υπερτοπικού πολιτιστικού πάρκου του άρθρου πρώτου του ν. 3785/2009 (Α΄ 138) µε την επωνυµία «Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος», στο οποίο περιλαµβάνονται και οι απαιτούµενες θέσεις στάθµευσης που έχουν δεσµευτεί προς εξυπηρέτηση των κτιριακών του εγκαταστάσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις των νόµων 960/1979 (Α΄ 194), 1221/1981 (Α΄ 292) και του π.δ. 111/2004 (Α΄ 76), όπως ισχύουν, γίνεται µε καταβολή αντιτίµου. Στο τµήµα του προηγούµενου εδαφίου δεν περιλαµβάνονται οι θέσεις που εξυπηρετούν τις ανάγκες στάθµευσης της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και που έχουν διατεθεί σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Παραρτήµατος 1 του ν. 3785/ 2009.

2. Το αντίτιµο για τη στάθµευση στους ως άνω χώρους ορίζεται µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ Α.Ε.» (Κ.Π.Ι.Σ.Ν. Α.Ε.), η οποία έχει συσταθεί µε την παράγραφο 1.1 του άρθρου 3 της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της εταιρείας ειδικού (κοινωφελούς αποκλειστικά) σκοπού µε την επωνυµία «Κοινωφελές Ίδρυµα ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ», που έχει κυρωθεί µε την παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 3785/2009. Με όµοια απόφαση ορίζονται το αντίτιµο για τη στάθµευση των οχηµάτων του προσωπικού της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, του οποίου οι ανάγκες στάθµευσης δεν καλύπτονται από τις θέσεις που έχουν διατεθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Παραρτήµατος 1 του ν. 3785/2009, και το ύψος του οποίου δεν υπερβαίνει κατά µήνα το ποσό που απαιτείται για την προµήθεια µηνιαίας κάρτας απεριορίστων διαδροµών για τα µέσα µαζικής µεταφοράς, οι δικαιούχοι του ως άνω µειωµένου αντιτίµου, οι ηµέρες και ώρες στάθµευσης των οχηµάτων αυτών και λοιπές λεπτοµέρειες σχετικές µε τη χρήση των χώρων στάθµευσης, λαµβανοµένων, πάντως, υπόψη των πραγµατικών αναγκών της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

3. Τα έσοδα από την είσπραξη του αντιτίµου της παραγράφου 2 αποτελούν πόρους της ανώνυµης εταιρείας Κ.Π.Ι.Σ.Ν. Α.Ε., σύµφωνα µε την παράγραφο 2.3 του άρθρου 3 της Σύµβασης Δωρεάς.

1. Παραχωρείται χωρίς αντάλλαγµα στην Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για τριάντα (30) έτη, η χρήση τµήµατος του δηµοσίου ακινήτου µε ΑΒΚ 1975 του Γενικού Βιβλίου Καταγραφής της Οικονοµικής Εφορίας Δηµοσίων Κτηµάτων Αθηνών, µε στοιχεία Κ, Π, Ν, Ν1, Ν2, Μ2, Μ1, Μ, Λ, Κ (κτήρια ΚΙ και Κ2) και του περιβάλλοντος χώρου, µε τα συστατικά και τα παραρτήµατά του, όπως αυτό εµφαίνεται στο συνηµµένο στο παρόν άρθρο τοπογραφικό διάγραµµα (Παράρτηµα ΧΙΙΙ), για τη στέγαση της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδηµίας της Α.Α.Δ.Ε..

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται η διαδικασία, οι όροι και κάθε λεπτοµέρεια για την παραχώρηση της χρήσης του ακινήτου του παρόντος άρθρου.

3. Η παραχώρηση της χρήσης του δηµοσίου ακινήτου του παρόντος άρθρου ανακαλείται, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, εάν αυτό δεν χρησιµοποιηθεί εντός πενταετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος για τους σκοπούς, για τους οποίους παραχωρήθηκε.

4. Με αιτιολογηµένη απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών αίρεται η παραχώρηση της χρήσης του δηµοσίου ακινήτου του παρόντος άρθρου, ιδίως για καθυστέρηση, µαταίωση ή πληµµελή εκπλήρωση του σκοπού της παραχώρησης, αλλαγή της προβλεπόµενης χρήσης, καθώς και για λόγους ανωτέρας βίας ή για σπουδαίο λόγο.

Στην παρ. 13 του άρθρου 8 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως ακολούθως:
«Οι ρυθµίσεις του προηγούµενου εδαφίου ισχύουν αναλόγως και για τις πωλήσεις αγροτικών προϊόντων από αγροτικό συνεταιρισµό για λογαριασµό µέλους του, µη φυσικού προσώπου και συγκεκριµένα, άλλου αγροτικού συνεταιρισµού ή άλλου νοµικού προσώπου, όπως αυτό ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4384/2016 (Α΄ 78).»

1.α) Δαπάνες για ελέγχους των Περιφερειών, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3460/2006 (Α΄ 105), όπως ισχύει, οι οποίες προέκυψαν κατά τα οικονοµικά έτη 2015 και 2016, µεταφέρονται εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, από τον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων στον προϋπολογισµό των Περιφερειών, όπου και εκκαθαρίζονται κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης.
β) Δαπάνες για ελέγχους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3460/2006 (Α΄ 105), όπως ισχύει, οι οποίες προέκυψαν κατά το οικονοµικό έτος 2016, εκκαθαρίζονται σε βάρος των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισµού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης.

2. Η παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι διαγωνισµοί για το πρόγραµµα δακοκτονίας έχουν δηµοσιευτεί, αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί έως την 10η Ιουνίου, ηµεροµηνία έναρξης των εργασιών δακοκτονίας, η Οικονοµική Επιτροπή της οικείας Περιφέρειας, µπορεί, κατ’ εξαίρεση για το έτος 2017 για λόγους δηµοσίου συµφέροντος, να αναθέτει την εκτέλεση των σχετικών υπηρεσιών στους προσωρινούς µειοδότες, έως την ολοκλήρωση των διαγωνισµών, µε την υπογραφή των οικείων συµβάσεων. Οι δαπάνες για την εκτέλεση των παρεχόµενων υπηρεσιών, από την έναρξη των εργασιών δακοκτονίας µέχρι τη σύναψη των οικείων συµβάσεων, εκκαθαρίζονται και πληρώνονται νόµιµα, εφόσον ο οικείος Περιφερειάρχης:
α) βεβαιώνει µε σχετική πράξη του την εκτέλεση της υπηρεσίας και
β) το ύψος της σχετικής δαπάνης είναι σύµφωνο µε τους όρους και το περιεχόµενο της οικείας διακήρυξης ψεκασµών και παγιδοθεσίας δακοκτονίας.»

3. Μετά την παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4325/2015 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Η πρώτη παράγραφος εφαρµόζεται για το έτος 2017 για λόγους δηµοσίου συµφέροντος και για το διαγωνισµό προµήθειας των υλικών δακοκτονίας, τα οποία είναι αναγκαία για την εκτέλεση του προγράµµατος δακοκτονίας. Στην περίπτωση αυτή, η απόφαση ανάθεσης στους προσωρινούς µειοδότες λαµβάνεται από την κατά περίπτωση αναθέτουσα αρχή. Οι δαπάνες για την προµήθεια των υλικών δακοκτονίας, από την ανάθεση της προµήθειας στους προσωρινούς µειοδότες έως την ολοκλήρωση του διαγωνισµού µε την υπογραφή των οικείων συµβάσεων, εκκαθαρίζονται και πληρώνονται νόµιµα, εφόσον η αναθέτουσα αρχή:
α) βεβαιώνει µε σχετική πράξη της την εκτέλεση της προµήθειας,
β) το ύψος της σχετικής δαπάνης είναι σύµφωνο µε τους όρους και το περιεχόµενο της οικείας διακήρυξης.»

4. Η παραχώρηση της χρήσης αγροτικών ακινήτων σε κατά κύριο επάγγελµα αγρότες ή σε ανέργους εγγεγραµµένους στα µητρώα ανέργων του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού, δυνάµει σχετικών αποφάσεων που εκδόθηκαν από τον οικείο Περιφερειάρχη ή το εξουσιοδοτηµένο από αυτόν όργανο, σύµφωνα µε την παρ. 13 του άρθρου 36 του ν. 4061/2012 (Α΄ 66), η οποία προστέθηκε µε την περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 168 του ν. 4099/2012 (Α΄ 250) και ακολούθως, αντικαταστάθηκε µε την περίπτωση γ΄ της παρ. 14 του άρθρου 37 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32), παρατείνεται έως τις 31 Οκτωβρίου 2017.

5. Η παρ.1 του άρθρου 37 του ν. 4384/2016 (Α΄ 78) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι οµάδες παραγωγών του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 αποτελούν αυτοτελείς νοµικές οντότητες του συνεταιριστικού ή εµπορικού δικαίου ή σαφώς οριζόµενα µέρη αυτών ή νοµικά πρόσωπα του αστικού δικαίου µε πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, που συγκροτούνται, αναγνωρίζονται και λειτουργούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του ενωσιακού δικαίου και τα συµπληρωµατικά εθνικά µέτρα εφαρµογής του.»

6. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4384/ 2016 προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Οι οργανώσεις παραγωγών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και οι ενώσεις τους, του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013, µπορούν να αποτελούν και νοµικά πρόσωπα του αστικού δικαίου.»

Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 35 του Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 2859/2000 (Α΄ 248), αντικαθίσταται ως εξής:
«Ειδικά για την παράδοση του παραγγελέα προς τον παραγγελιοδόχο, στην περίπτωση παραγγελιοδοχικών πωλήσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5, αγροτικών προϊόντων για λογαριασµό αγροτών φυσικών προσώπων, αγροτικών συνεταιρισµών, καθώς και νοµικών προσώπων µε αποκλειστικά αγροτική δραστηριότητα, για τις οποίες η εκκαθάριση εκδίδεται πέραν του µηνός, κατ’ εφαρµογή της φορολογικής νοµοθεσίας, υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο παραγγελιοδόχος.»

Μετά την παρ. 4 του άρθρου 39α του Κώδικα Φ.Π.Α., που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 2859/2000 (Α΄ 248), προστίθενται παράγραφοι 5 και 6 ως εξής:
«5. Για τις παραδόσεις, από υποκείµενο στο φόρο σε άλλον υποκείµενο, κινητών τηλεφώνων, ήτοι συσκευών που έχουν κατασκευαστεί ή προσαρµοστεί για χρήση σε αναγνωρισµένο δίκτυο και λειτουργούν σε συγκεκριµένες συχνότητες, ανεξαρτήτως του αν χρησιµοποιούνται ή όχι για άλλους σκοπούς, καθώς και κονσολών για παιχνίδια, ταµπλετών ηλεκτρονικών υπολογιστών και φορητών υπολογιστών, ο φόρος καταβάλλεται από τον αγοραστή των αγαθών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτός έχει δικαίωµα έκπτωσης του φόρου εισροών. Ο υποκείµενος που παραδίδει τα αγαθά του προηγούµενου εδαφίου έχει δικαίωµα έκπτωσης του φόρου εισροών που αντιστοιχεί στις εν λόγω πράξεις, δεν χρεώνει φόρο στα εκδιδόµενα φορολογικά στοιχεία και υποχρεούται να αναγράφει σε αυτά τη φράση «Άρθρο 39α, υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο αγοραστής».
Οι υποκείµενοι στο φόρο που παραδίδουν ή αγοράζουν τα αγαθά της παρούσας παραγράφου, υποχρεούνται σε αναφορά στοιχείων για τις εν λόγω παραδόσεις ή αγορές.
6. Με απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.»

1. Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2636/ 1998 (Α΄ 198), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Η εταιρεία ασκεί τη διοίκηση, διαχείριση και εκµετάλλευση της περιουσίας και των επιχειρηµατικών µονάδων του Ε.Ο.Τ., δικαιούµενη να ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως και διαθέσεως για δικό της λογαριασµό και στο όνοµά της, εξαιρούµενων των κοινόχρηστων εκτός συναλλαγής τµηµάτων ζωνών αιγιαλού και παραλίας των ακινήτων που χαρακτηρίσθηκαν ή χαρακτηρίζονται εφεξής ως «Τουριστικά Δηµόσια Κτήµατα». Η διοίκηση και διαχείριση των ανωτέρω κτηµάτων ασκείται από τη Γενική Γραµµατεία Δηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών. Υφιστάµενες συµβάσεις µίσθωσης ή παραχώρησης εν γένει διατηρούνται σε ισχύ µέχρι τη λήξη τους, του δικαιώµατος ανανέωσης περιερχοµένου εφεξής στη Γενική Γραµµατεία Δηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών, το δε µίσθωµα ή αντάλλαγµα που προβλέπεται σε αυτές εισπράττεται από την ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. µέχρι την περιέλευση αυτών στη Γενική Γραµµατεία Δηµόσιας Περιουσίας.»

2. Στη διάταξη του άρθρου 206 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως εξής:
«Ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις της Εταιρείας Ακινήτων Δηµοσίου Α.Ε. (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε., πρώην «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.») κατά τρίτων δύνανται να εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύει και αποτελούν έσοδα αυτής.»

Στο άρθρο 8 του π.δ. 116/2004 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Για επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα µε ηµεροµηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα πριν τις 4.3.2004, τα οποία δεν βρίσκονται πλέον στην κατοχή των ιδιοκτητών τους, οι τελευταίοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση διαγραφής αυτών από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχηµάτων του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, χωρίς την προσκόµιση Πιστοποιητικού Καταστροφής του οχήµατος, στην περίπτωση που αυτά έχουν δοθεί για καταστροφή, διάλυση ή αχρήστευση έως τις 4.3.2004, γεγονός που βεβαιώνεται µε υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος και κάθε άλλο διαθέσιµο αποδεικτικό έγγραφο.
6.1. Εφόσον για τα έτη που έπονται της δηλωθείσας ηµεροµηνίας διάλυσης, αχρήστευσης ή καταστροφής του οχήµατος, έχουν καταβληθεί τέλη κυκλοφορίας, αυτά δεν επιστρέφονται.
6.2. Η αίτηση διαγραφής υποβάλλεται σε οποιαδήποτε υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της Χώρας και σε αυτή αναγράφεται ο λόγος για τον οποίο ζητείται η οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου κατά τα ανωτέρω. Με την αίτηση υπεύθυνη δήλωση παραδίδονται στην υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες του αυτοκινήτου, εφόσον βρίσκονται στην κατοχή του αιτούντος τη διαγραφή. Αίτηση διαγραφής κατά τα ανωτέρω δύναται να υποβληθεί και από κληρονόµους, µετά τη δήλωση αποδοχής της κληρονοµιάς, για κληρονοµηθέντα αυτοκίνητα τα οποία είχαν δοθεί για καταστροφή, διάλυση ή αχρήστευση έως τις 4.3.2004.
6.3. Στον αιτούντα χορηγείται βεβαίωση διαγραφής µε ηµεροµηνία 4.3.2004, εκτός εάν από επίσηµο δηµόσιο έγγραφο που συνυποβάλλεται µε την υπεύθυνη δήλωση, αποδεικνύεται ότι η καταστροφή, διάλυση ή αχρήστευση πραγµατοποιήθηκε πριν την ηµεροµηνία αυτή. Στην περίπτωση αυτή ως ηµεροµηνία διαγραφής ορίζεται η ηµεροµηνία που προκύπτει από το έγγραφο.
6.4. Για την κατάθεση της αίτησης και τη διεκπεραίωση της διαδικασίας οριστικής διαγραφής των ανωτέρω οχηµάτων, καταβάλλεται από τον αιτούντα τέλος διαγραφής ύψους είκοσι (20) ευρώ.
6.5. Σε περίπτωση οριστικής διαγραφής οχήµατος που βασίστηκε αποδεδειγµένα σε ψευδή δήλωση, επιβάλλεται, πλέον των σχετικών ποινικών κυρώσεων περί ψευδούς δηλώσεως, διοικητικό πρόστιµο υπέρ του Δηµοσίου ύψους χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ. Πέραν των ανωτέρω κυρώσεων, το όχηµα κατάσχεται και περιέρχεται στην κυριότητα του Δηµοσίου και στη συνέχεια παραδίδεται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δηµοσίου Υλικού για το Νοµό Αττικής ή στο αρµόδιο Τελωνείο για τους υπόλοιπους νοµούς.
6.6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Υποδοµών και Μεταφορών και Εσωτερικών, αρµόδιου για θέµατα του πρώην Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, καθορίζονται τα αρµόδια όργανα και η διαδικασία επιβολής και είσπραξης του διοικητικού προστίµου υπέρ του Δηµοσίου, η διαδικασία ακινητοποίησης, κατάσχεσης και παράδοσης του οχήµατος στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δηµοσίου Υλικού ή στο αρµόδιο Τελωνείο, κατά περίπτωση, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.»

1. Παραχωρείται άνευ ανταλλάγµατος στο Δήµο Πωγωνίου του Νοµού Ιωαννίνων η κυριότητα του δηµόσιου ακινήτου µε ΑΒΚ 422 του Γενικού Βιβλίου Καταγραφής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δηµόσιας Περιουσίας Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, µε τα συστατικά και τα παραρτήµατά του, όπως αυτό εµφαίνεται στο συνηµµένο, στο Παράρτηµα VIII του παρόντος, τοπογραφικό διάγραµµα, για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήµου Πωγωνίου.

2. Παραχωρείται άνευ ανταλλάγµατος στο Δήµο Μακρακώµης του Νοµού Φθιώτιδας η κυριότητα του δηµόσιου ακινήτου µε ΑΒΚ 2057 του Γενικού Βιβλίου Καταγραφής του Αυτοτελούς Γραφείου Δηµόσιας Περιουσίας Φθιώτιδας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δηµόσιας Περιουσίας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας µε τα συστατικά και τα παραρτήµατά του, όπως αυτό εµφαίνεται στο συνηµµένο, στο Παράρτηµα IX του παρόντος, τοπογραφικό διάγραµµα, για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήµου Μακρακώµης.

3. Τα Δηµοτικά Συµβούλια των οικείων δήµων αποφασίζουν την καταχώριση στο αρµόδιο κτηµατολόγιο ή υποθηκοφυλακείο της αποδοχής της παραχώρησης των ακινήτων. Το απόσπασµα της απόφασης του Δηµοτικού Συµβουλίου, στο οποίο περιγράφεται το µεταβιβασθέν ακίνητο και το δικαίωµά του επ’ αυτού, καθώς και όλα τα άλλα απαιτούµενα εκ της ισχύουσας νοµοθεσίας στοιχεία, αποτελούν τον τίτλο για την καταχώριση της µεταβίβασης του ακινήτου στο αρµόδιο κτηµατολόγιο ή υποθηκοφυλακείο.

4. Παραχωρείται άνευ ανταλλάγµατος στο Υπουργείο Εσωτερικών η κυριότητα του δηµόσιου ακινήτου µε ΑΒΚ 2054 του Γενικού Βιβλίου Καταγραφής του Αυτοτελούς Γραφείου Δηµόσιας Περιουσίας Φθιώτιδας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δηµόσιας Περιουσίας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας µε τα συστατικά και τα παραρτήµατά του, όπως αυτό εµφαίνεται στο συνηµµένο, στο Παράρτηµα X του παρόντος, τοπογραφικό διάγραµµα, για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Αστυνοµικού Τµήµατος Αµφίκλειας Ελάτειας. Η απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, στην οποία περιγράφεται το µεταβιβασθέν περιουσιακό στοιχείο της παρούσας παραγράφου, το δικαίωµα και όλα τα άλλα απαιτούµενα εκ της ισχύουσας νοµοθεσίας στοιχεία, αποτελούν τον τίτλο για την καταχώριση της µεταβίβασης του ακινήτου στο αρµόδιο κτηµατολόγιο ή υποθηκοφυλακείο.

5. Παραχωρείται άνευ ανταλλάγµατος στο Υπουργείο Εσωτερικών η κυριότητα του δηµόσιου ακινήτου µε ΑΒΚ 117 του Γενικού Βιβλίου Καταγραφής του Αυτοτελούς Γραφείου Δηµόσιας Περιουσίας Βοιωτίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δηµόσιας Περιουσίας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, µε τα συστατικά και τα παραρτήµατά του, όπως αυτό εµφαίνεται στο συνηµµένο, στο Παράρτηµα XI του παρόντος, τοπογραφικό διάγραµµα, για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Αστυνοµικού Σταθµού Αράχωβας. Η απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, στην οποία περιγράφεται το µεταβιβασθέν περιουσιακό στοιχείο της παρούσας παραγράφου, το δικαίωµα και όλα τα άλλα απαιτούµενα εκ της ισχύουσας νοµοθεσίας στοιχεία, αποτελούν τον τίτλο για την καταχώριση της µεταβίβασης του ακινήτου στο αρµόδιο κτηµατολόγιο ή υποθηκοφυλακείο.

6. Παραχωρείται, χωρίς αντάλλαγµα, κατά πλήρη κυριότητα, προς το Υπουργείο Υγείας, το ανήκον στο Δηµόσιο ποσοστό 2/3 εξ αδιαιρέτου επί του δηµόσιου ακινήτου µε ΑΒΚ 3035 του Γενικού Βιβλίου Καταγραφής της Κτηµατικής Υπηρεσίας Αθηνών, µε όλα τα συστατικά και παραρτήµατά του, που βρίσκεται στην περιοχή του Δήµου Αθηναίων, επί της οδού Χαλκίδος 15-17, εµβαδού 2.232 τ.µ., όπως εµφαίνεται στο από Αυγούστου 1968 συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα, µε τα στοιχεία Α,Β,Γ,Δ,Α νοµίµως θεωρηµένου (Παράρτηµα XII), αποκλειστικά για τη στέγαση Δοµής Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας (Κ.Υ. Αστικού Τύπου) της 1ης ΥΠΕ Αττικής. Ο Υπουργός Υγείας αποφασίζει την καταχώριση της αποδοχής της παραχώρησης του ακινήτου στο αρµόδιο κτηµατολόγιο ή υποθηκοφυλακείο. Το απόσπασµα της ως άνω απόφασης, στο οποίο περιγράφονται το µεταβιβασθέν ακίνητο και το δικαίωµα επ’ αυτού, καθώς και όλα τα άλλα απαιτούµενα εκ της ισχύουσας νοµοθεσίας στοιχεία, αποτελούν τον τίτλο για την καταχώριση της µεταβίβασης του ακινήτου στο αρµόδιο κτηµατολόγιο ή υποθηκοφυλακείο.

7. Η παραχώρηση της κυριότητας των ακινήτων του παρόντος άρθρου αίρεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, η οποία αποτελεί τίτλο µεταγραφής και εγγραφής στο αρµόδιο υποθηκοφυλακείο και κτηµατολόγιο, αντίστοιχα, εάν αυτά δεν χρησιµοποιηθούν εντός πενταετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος για τους σκοπούς, για τους οποίους παραχωρήθηκαν.

8. Με αιτιολογηµένη απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, η οποία αποτελεί τίτλο µεταγραφής και εγγραφής στο αρµόδιο υποθηκοφυλακείο και κτηµατολόγιο, αντίστοιχα, αίρεται η παραχώρηση της κυριότητας, ιδίως για καθυστέρηση, µαταίωση ή πληµµελή εκπλήρωση του σκοπού της παραχώρησης, αλλαγή της προβλεπόµενης χρήσης, καθώς και για λόγους ανωτέρας βίας ή για σπουδαίο λόγο.

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονοµικών Διαρκής Επιτροπή µε την ονοµασία «Συντονιστική Επιτροπή για την αναθεώρηση των αντικειµενικών αξιών ακινήτων και την αξιοποίηση της Βάσης Δεδοµένων της Τράπεζας Αξιών Ακινήτων», µε αντικείµενο το συντονισµό των δράσεων που απαιτούνται προς υλοποίηση ενός σύγχρονου ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος µαζικής εκτίµησης αξιών ακινήτων, για την κατά το δυνατόν ακριβέστερη προσέγγιση των αγοραίων τιµών των ακινήτων.

2. Στη Διαρκή Επιτροπή της παραγράφου 1 συµµετέχουν οι εξής:
α) Ο Υπουργός Οικονοµικών, ως Πρόεδρος,
β) ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Εσωτερικών,
γ) ο Γενικός Γραµµατέας Δηµόσιας Περιουσίας,
δ) ο Γενικός Γραµµατέας Πληροφοριακών Συστηµάτων και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονοµικών,
ε) ο Γενικός Γραµµατέας Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών,
στ) ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων,
ζ) ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος,
η) ο Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής,
θ) ο Πρόεδρος της εταιρείας «Εθνικό Κτηµατολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε.»,
ι) ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος,
ια) ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Συµβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος,
ιβ) ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εκτιµητών Ελλάδος, ως µέλη της Επιτροπής.

3. Η Διαρκής Επιτροπή της παραγράφου 1 έχει τις εξής αρµοδιότητες:
α) την εποπτεία της αρµόδιας Οµάδας Εργασίας που συστάθηκε µε την υπ’ αριθµ. 2/47003/0004/ 2017 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, για τη µελέτη του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας της Βάσης Δεδοµένων της Τράπεζας Αξιών Ακινήτων για τις αντικειµενικές αξίες ακινήτων,
β) την εξασφάλιση των προϋποθέσεων για τη συγκέντρωση δεδοµένων από διάφορες πηγές µε σκοπό την επεξεργασία τους,
γ) την πρόταση συστήµατος καθορισµού τιµών ζώνης και συντελεστών αντικειµενικού προσδιορισµού των αξιών ακινήτων, οι οποίες θα αντανακλούν όσο το δυνατόν πιστότερα τις αγοραίες τιµές,
δ) την έγκριση νοµοθετικών προτάσεων της ως άνω αρµόδιας Οµάδας Εργασίας.

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται η διαδικασία και κάθε λεπτοµέρεια για τη λειτουργία της Διαρκούς Επιτροπής της παραγράφου 1.

Το άρθρο 59 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονοµιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 2961/2001 (Α΄ 266), αριθµείται σε παράγραφο 1 αυτού και προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής:
«2. Απαλλάσσονται από το φόρο τα χρηµατικά ή κάθε είδους έπαθλα που προσφέρονται µέσω προγράµµατος δηµοσίων κληρώσεων στους τυχερούς που πραγµατοποιούν συναλλαγές µε τη χρήση µέσων πληρωµής µε κάρτα ή µε άλλο ηλεκτρονικό µέσο πληρωµής, για την αγορά αγαθών ή τη λήψη υπηρεσιών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 70 του ν. 4446/2016

Το άρθρο 63 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι διατάξεις του Τµήµατος Α΄ εφαρµόζονται σε πράξεις πληρωµής µε κάρτα και µέσα πληρωµής µε κάρτα που έχουν εκδοθεί από τετραµερές σύστηµα πληρωµής, καθώς και στις ηλεκτρονικές πληρωµές εν γένει, όταν ο πληρωτής ενεργεί για λόγους που δεν εµπίπτουν στην εµπορική, επιχειρηµατική ή επαγγελµατική του δραστηριότητα.»

Σε εκκρεµείς, κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος, υποθέσεις ελέγχου επιστροφής φόρου εισοδήµατος νοµικών προσώπων ή φόρου προστιθέµενης αξίας, εφόσον το συνολικώς αιτηθέν ποσό των εκκρεµών αιτήσεων ανέρχεται µέχρι του ύψους των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, ανά φορολογία και ανά δικαιούχο, η επιστροφή διενεργείται άµεσα, µε την επιφύλαξη των περί παραγραφής διατάξεων. Ως εκκρεµείς νοούνται οι υποθέσεις ελέγχου για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί προσωρινός διορθωτικός προσδιορισµός φόρου. Για τις επιστροφές του παρόντος άρθρου δύναται να διενεργείται έλεγχος σε δείγµα που επιλέγεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170).

Για τροποποιητικές δηλώσεις φόρου εισοδήµατος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2016 που υποβάλλονται από την 1.8.2017 µέχρι και τις 31.10.2017 λόγω µη έγκαιρης ταυτοποίησης των κωδικών 037 και 038 της δήλωσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις εκπροθέσµου υποβολής και τυχόν επιπλέον οφειλόµενος φόρος καταβάλλεται µέχρι δύο (2) δόσεις, αναλόγως του χρόνου υποβολής της δήλωσης, µε καταληκτικές ηµεροµηνίες των δόσεων αυτές που ορίζονται στην παρ. 6 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167).

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά, για το έτος 2017 η πρώτη δόση καταβάλλεται µέχρι και την 29η Σεπτεµβρίου 2017 και η τελευταία µέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2018.»

1. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου δεν εφαρµόζεται για τους τίτλους του άρθρου 42 που αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε οργανωµένη ή µη αγορά ή πολυµερή µηχανισµό διαπραγµάτευσης, συµπεριλαµβανοµένης και της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, ή για τα οµόλογα που εκδίδονται από εισηγµένες εταιρείες, καθώς και για τα κρατικά οµόλογα.»

2. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου ισχύουν για εισοδήµατα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2017 και µετά.

Στο άρθρο 20 του ν. 3832/2010 (Α΄ 38) προστίθεται παράγραφος 5, η οποία έχει ως εξής:
«5.α. Στην κεντρική Υπηρεσία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) συνιστάται, από τη δηµοσίευση του παρόντος, Αυτοτελές Γραφείο Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ., το οποίο επικουρεί αυτόν στην άσκηση των καθηκόντων του και διέπεται, σε ό,τι αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία του, από τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις για τα πολιτικά γραφεία µελών της Κυβέρνησης, µε την επιφύλαξη των προβλεποµένων στον παρόντα νόµο.
β. Για την υποβοήθηση του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ. στην άσκηση των καθηκόντων του συνιστώνται τρεις (3) θέσεις διοικητικών υπαλλήλων, τρεις (3) θέσεις ειδικού συµβούλου και τρεις (3) θέσεις ειδικού συνεργάτη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου. Στο Γραφείο του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ. συνιστάται θέση Διευθυντή, η οποία καλύπτεται από έναν εκ των ανωτέρω ειδικών συµβούλων ή ειδικών συνεργατών. Ο Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου ασκεί, κατ’ αντιστοιχία, τις αρµοδιότητες που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 56 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). Η πλήρωση των θέσεων της παραγράφου αυτής γίνεται και µε απόσπαση υπαλλήλων της Γενικής Κυβέρνησης και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του π.δ. 63/2005. Για τις αποδοχές των ανωτέρω έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) που αφορούν τους µετακλητούς υπαλλήλους που υπηρετούν στα πολιτικά γραφεία των µελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών. Ο χρόνος απόσπασης στη θέση του Διευθυντή του Γραφείου λαµβάνεται υπόψη, για κάθε συνέπεια, ως προϋπηρεσία σε θέση προϊσταµένου Διεύθυνσης.»

1. Στη Γενική Γραµµατεία Δηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών τηρείται σε ηλεκτρονική µορφή Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων (Μητρώο), το οποίο υποστηρίζεται τεχνικά από τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στο Μητρώο τηρούνται στοιχεία για τις µεταβιβάσεις εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί ακινήτων, µε αποκλειστικό σκοπό την εξαγωγή στατιστικών συµπερασµάτων και την παρακολούθηση της αγοράς ακινήτων. Τα στοιχεία κάθε µεταβίβασης συλλέγονται, κατά περίπτωση, από την Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), τα Κτηµατολογικά Γραφεία ή τους συµπράττοντες Συµβολαιογράφους. Μέρος των στοιχείων του Μητρώου δηµοσιεύεται σε διαδικτυακό ιστότοπο του Υπουργείου Οικονοµικών µε τρόπο που να διασφαλίζεται η ανωνυµία των εµπλεκοµένων µερών και το φορολογικό απόρρητο, εφαρµοζοµένων αναλόγως των διατάξεων των άρθρων 17 και 17Α του ν. 4174/2013 (Α΄ 170).

2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων ή του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, καθορίζονται οι πηγές και το είδος των στοιχείων που συλλέγονται, η κατηγορία των στοιχείων που δηµοσιεύονται, καθώς και ο χρόνος τήρησης των στοιχείων στο Μητρώο.

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται τα µέτρα ασφαλείας των ως άνω στοιχείων, αναφέρεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ρυθµίζεται κάθε άλλο τεχνικό ζήτηµα σχετικά µε τη λειτουργία του Μητρώου.

4. Το Μητρώο αφορά µεταβιβάσεις που διενεργήθηκαν µετά την 1η Μαρτίου 2017.

1. Μετά την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3723/2008 (Α΄ 250), προστίθεται νέα παράγραφος 1α ως εξής:
«1.α. Μετά την πάροδο της πενταετίας, πέραν των λόγων που προβλέπονται στα προηγούµενα εδάφια, επιτρέπεται να γίνει εξαγορά των προνοµιούχων µετοχών εξ ολοκλήρου ή εν µέρει, σε µετρητά ή µε παράδοση κεφαλαιακών µέσων κατηγορίας 2 σύµφωνα µε τον Κανονισµό 575/2013, ή µε συνδυασµό των δύο, µε τη σύµφωνη γνώµη της εποπτικής αρχής, µη εφαρµοζοµένου εν προκειµένω του άρθρου 17β του κ.ν. 2190/1920. Στην περίπτωση που η εξαγορά γίνει µε παράδοση κεφαλαιακών µέσων κατηγορίας 2 (ανταλλαγή), αυτά πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η ονοµαστική αξία τους υπολογίζεται µε βάση την αρχική τιµή διάθεσης των προνοµιούχων µετοχών,
β) έχουν τα χαρακτηριστικά που πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισµού 575/2013 για τα κεφαλαιακά µέσα κατηγορίας 2 και ιδίως του άρθρου 63 αυτού,
γ) έχουν δεκαετή διάρκεια µε δικαίωµα του εκδότη που ασκείται κατά την αποκλειστική του κρίση να προβεί στην ανάκληση ή εξόφληση ή επαναγορά ή πρόωρη αποπληρωµή τους µετά την πενταετία, µε έγκριση, της εποπτικής αρχής,
δ) η πρόωρη αποπληρωµή πριν την πενταετία επιτρέπεται µε την έγκριση της εποπτικής αρχής µόνο εφόσον επέλθει εποπτικό ή φορολογικό γεγονός, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 78 παρ. 4 του Κανονισµού 575/2013,
ε) η εξόφλησή τους µετά την πενταετία και οποτεδήποτε µέχρι τη λήξη τους, καθώς και όταν συντρέχει η ανωτέρω περίπτωση δ΄ γίνεται στην ονοµαστική τους αξία,
στ) κατά την εξαγορά ή την πρόωρη αποπληρωµή καταβάλλονται πάντα οι αναλογούντες δεδουλευµένοι τόκοι της τρέχουσας τοκοφόρου περιόδου,
ζ) το ονοµαστικό τους επιτόκιο (κουπόνι) είναι σταθερό και καταβάλλεται ανά εξάµηνο την τελευταία ηµέρα του έκτου και του δωδέκατου µήνα κάθε έτους. Ειδικά για την πρώτη καταβολή, το επιτόκιο υπολογίζεται για το χρονικό διάστηµα που υπολείπεται ως τη συµπλήρωση της εγγύτερης εκ των ως άνω ηµεροµηνιών, εφόσον είναι µικρότερο των έξι (6) µηνών,
η) το ύψος του επιτοκίου υπολογίζεται µε βάση τη µέση απόδοση του δεκαετούς οµολόγου αναφοράς του Ελληνικού Δηµοσίου, κατά τις πρώτες δεκαπέντε (15) ηµέρες του Ιουνίου 2017 αυξηµένη κατά πενήντα (50) µονάδες βάσης και δεν µπορεί να είναι µικρότερο από 6%,
θ) είναι ελεύθερα µεταβιβάσιµα και δεκτικά εισαγωγής σε οργανωµένη αγορά.
Το αίτηµα εξαγοράς των προνοµιούχων µετοχών σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο υποβάλλεται στον Υπουργό Οικονοµικών, ο οποίος εκδίδει σχετική απόφαση τηρουµένων των κανόνων κρατικών ενισχύσεων της Ε.Ε.. Εφόσον η εξαγορά γίνει µε ανταλλαγή κεφαλαιακών µέσων κατηγορίας 2, για την ανάληψή τους από το Ελληνικό Δηµόσιο υπογράφεται σύµβαση µεταξύ του Υπουργού Οικονοµικών και της τράπεζας, στην οποία καθορίζονται µεταξύ άλλων οι ειδικότεροι όροι αυτών των µέσων και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την ως άνω συναλλαγή.

2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3723/2008 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Με την ίδια απαρτία και τις ίδιες προθεσµίες λαµβάνονται οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για την εξαγορά (µερική ή ολική) των προνοµιούχων µετοχών σύµφωνα µε την παράγραφο 1α. Με τις ίδιες αποφάσεις ακυρώνονται οι τίτλοι των προνοµιούχων µετοχών και αναπροσαρµόζεται το περί κεφαλαίου ή το περί µετοχών άρθρο του καταστατικού της τράπεζας ανάλογα µε την περίπτωση, τηρουµένων των διατυπώσεων δηµοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920

3. Στο τέλος της παρ. 12 του άρθρου 27Α του ν. 4172/ 2013 (Α΄ 167), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η προµήθεια του άρθρου αυτού συνιστά δικαίωµα υπέρ του Δηµοσίου κατά την έννοια της παρ. 19 του άρθρου 15 του π.δ. της 28.7.1931 «Περί κώδικος των νόµων περί τελών χαρτοσήµου» (Α΄ 239).»

1. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 197 του ν. 4389/ 2016 προστίθεται παράγραφος 5α, ως εξής:
«5.α. Εφόσον οι αποφάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου λαµβάνονται σύµφώνα µε τις ρυθµίσεις του παρόντος νόµου, του Εσωτερικού Κανονισµού και της ισχύουσας νοµοθεσίας λογίζεται ότι είναι σύµφωνες µε το σκοπό της Εταιρείας. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου δεν υπέχουν αστική ευθύνη έναντι τρίτων για πράξεις ή παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους παρά µόνο για δόλο ή βαρεία αµέλεια. Στο µέτρο που απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου έχει καταστεί αντικείµενο ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι δεσµευτική σε κάθε αστικό και ποινικό δικαστήριο αποκλειστικά για τα θέµατα που έχουν ελεγχθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο µε βάση στοιχεία που έχουν υποβληθεί.»

2. Στο άρθρο 15 του Καταστατικού της ΕΔΗΣ, που κυρώθηκε µε το άρθρο 205 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), οι λέξεις «31η Δεκεµβρίου 2016» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «31η Δεκεµβρίου 2017».

3. Στο άρθρο 16 του Καταστατικού της ΕΔΗΣ, που κυρώθηκε µε το άρθρο 205 του ν. 4389/2016, οι λέξεις «ορίζεται µέσα σε έξι (6) µήνες από τη συγκρότηση σε σώµα του Διοικητικού Συµβουλίου» αντικαθίστανται από τις λέξεις «ορίζεται από το Διοικητικό Συµβούλιο».

Μετά την παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) προστίθεται παράγραφος 6, ως εξής:
«6. Ο Διοικητής, σε περίπτωση βραχυχρόνιας απουσίας ή κωλύµατός του για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τον ένα (1) µήνα, ορίζει µε απόφασή του, ως αναπληρωτή αυτού στην άσκηση των καθηκόντων του, έναν εκ των Προϊσταµένων των Γενικών Διευθύνσεων της Αρχής.»

Οι δαπάνες της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4456/2017 (Α΄ 24) που δεν έχουν εκκαθαρισθεί µέχρι την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της υπ’ αριθ. 0167/30.6.2017 Πράξης του I τµήµατος του Κλιµακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θεωρούνται σύννοµες και εκκαθαρίζονται σε βάρος των προϋπολογισµών των οικείων φορέων.

Προϊστάµενοι σε οργανικές µονάδες υπηρεσιών Κ.Ε.Π. τοποθετούνται σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις υπάλληλοι ΠΕ και ΤΕ του κλάδου ΔΥΠ (Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών). Σε περίπτωση µη ύπαρξης υπαλλήλων του εν λόγω κλάδου, ως προϊστάµενοι δύνανται να τοποθετούνται υπάλληλοι και άλλων κλάδων των κατηγοριών αυτών.

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
 


Αθήνα, 1 Αυγούστου 2017

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Οι Υπουργοί

Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ

Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Εθνικής Άμυνας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Εξωτερικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Υφυπουργός Οικονομικών
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Υγείας
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ

Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

Υποδομών και Μεταφορών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Τουρισμού
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ

Επικρατείας
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 1 Αυγούστου 2017

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

 

 

Ευρετήριο τουριστικής νομοθεσίας

Δείτε αναλυτικά τον οδηγό τουριστικής νομοθεσίας ανά κλάδο

Κλίμακες φορολογίας εισοδήματος 2021

Δείτε αναλυτικά όλες τις κλίμακες φορολογίας εισοδήματος που ισχύουν για το φορολογικό έτος 2021