Τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 29/2012 της Επιτροπής της 13ης Ιανουαρίου 2012

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 29/2012 της Επιτροπής καθορίζει τα πρότυπα εμπορίας σε επίπεδο λιανικού εμπορίου για τα ελαιόλαδα και τα πυρηνέλαια.

Ως λιανικό εμπόριο, θεωρείται η πώληση ελαίου, στον τελικό καταναλωτή.
Τα έλαια αυτά, παρουσιάζονται στον τελικό καταναλωτή προσυσκευασμένα σε συσκευασίες μέγιστης χωρητικότητας πέντε λίτρων.
Οι συσκευασίες των ελαίων που προορίζονται για κατανάλωση σε εστιατόρια, νοσοκομεία, καντίνες ή άλλες πρόμοιες συλλογικές εστιάσεις, μπορούν, εκτός από τη συσκευασία των 5 λίτρων, να διακινούνται σε συσκευασίες 10, 20, 25 και 50 λίτρων.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 118 του κανονισμού (ΕΚ) 1234/2007, ως ονομασία, νοείται το όνομα με το οποίο πωλείται το προϊόν.

 

Η σήμανση των ελαίων θα πρέπει να περιλαμβάνει, την ονομασία του, πληροφορίες για την κατηγορία του ελαίου καθώς επίσης και πληροφορίες σχετικά με τις ιδιαίτερες συνθήκες διατήρησης των ελαίων μακριά από το φως και την θερμότητα.
Οι υποχρεωτικές αυτές ενδείξεις θα πρέπει να είναι συγκεντρωμένες στο κύριο οπτικό πεδίο, είτε στην ίδια ετικέτα ή σε περισσότερες ετικέτες που τοποθετούνται στο ίδιο δοχείο, είτε απευθείας στο ίδιο δοχείο και θα πρέπει να εμφανίζονται στο σύνολό τους σε ένα ομοιογενές σώμα κειμένου.

 

Κατηγορίες ελαίων

α. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο
"ελαιόλαδο ανωτέρας κατηγορίας που παράγεται απαυθείας από ελιές και μόνο με μηχανικές μεθόδους"

β. Παρθένο ελαιόλαδο
"ελαιόλαδο που παράγεται απευθείας από ελιές και μόνο με μηχανικές μεθόδους"

γ. Ελαιόλαδο αποτελούμενο από εξευγενισμένα ελαιόλαδα και παρθένα ελαιόλαδα
"έλαιο που περιέχει αποκλειστικά ελαιόλαδα που έχουν υποστεί επεξεργασία εξευγενισμού και έλαια που έχουν παραχθεί απαυθείας από ελιές"

δ. Πυρηνέλαιο
"έλαιο που περιέχει αποκλειστικά έλαια που προέρχονται από επεξεργασία του προϊόντος που ελήφθη μετά την εξαγωγή του ελαιολάδου και έλαια που ελήφθησαν απευθείας από τις ελιές"
ή
"έλαιο που περιέχει αποκλειστικά έλαια που προέρχονται από επεξεργασία πυρήνων ελιάς και ελαίων που παράγονται απευθείεας από ελιές".

Είναι υποχρεωτικός ο προσδιορισμός της καταγωγής του εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου και του παρθένου ελαιόλαδο όπου θα πρέπει να αναγράφεται στην σήμανση και συνίσταται μόνο για τις εξής περιπτώσεις:
α. σε περίπτωση που το ελαιόλαδο είναι καταγωγής κράτους μέλους ή τρίτης χώρας
β. σε περίπτωση που πρόκειται για μείγματα ελαιολάδου καταγωγής, από περισσότερα του ενός κράτη μέλη ή τρίτες χώρες, σε αναγραφή μίας εκ των παρακάτω φράσεων, ανάλογα με την περίπτωση:
i). μείγμα ελαιολάδων καταγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση
ii). μείγμα ελαιολάδων καταγωγής εκτός Ευρωπαιϊκής Ένωσης  ή αναφορά στην καταγωγή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης 
iii). μείγμα ελαιολάδων καταγωγής Ευρωπαιϊκής Ένωσης και μη ή αναφορά στην καταγωγή Ευρωπαϊκής Ένωσης και μη
γ. προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή προσταυτεόμενη γεωγραφική ένδειξη, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ)  αριθ. 510/2006

 

Θεωρείται ως προσδιορσιμός της καταγωγής η ένδειξη ενός γεωγραφικού ονόματος επί της συσκευασίας ή επί της ετικέτας που συνδέεται με αυτό.

Δεν θεωρείται ως προσδιορισμός της καταγωγής το όνομα του σήματος ή της επιχείρησης.

Σε περίπτωση που οι ελιές συγκομίσθηκαν σε κράτος μέλος ή τρίτη χώρα διαφορετικά από αυτά στα οποία βρίσκεται το ελαιοτριβείο στο οποίο το έλαιο εξήχθη από τις ελιές αυτές, η περιγραφή της καταγωγής περιλαμβάνει την ακόλουθη ένδειξη:
"(εξαιρετικό) παρθένο ελαιόλαδο που παρήχθη στην (αναφορά της Ένωσης ή του συγκεκριμένου κράτους μέλους) από ελιές που συγκομίσθηκαν στην (αναφορά της Ένωσης, του συγκεκριμένου κράτους μέλους ή της τρίτης χώρας)"

 

Λοιπές ενδείξεις που δύνανται να αναγράφονται στη σήμανση ενός ελαίου που προορίζεται για κατανάλωση στον τελικό καταναλωτή :

α. η ένδειξη "πρώτη πίεση εν ψυχρώ" μπορεί να αναγράφεται μόνο για τα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα ή τα παρθένα ελαιόλαδα που λαμβάνονται σε λιγότερο από 27 οC κατά την πρώτη μηχανική πίεση του ελαιοπολτού με παραδοσιακό σύστημα εξαγωγής με υδραυλικά πιεστήρια.

β. η ένδειξη "εξαγωγή εν ψυχρώ" μπορεί να αναγράφεται μόνο για τα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα ή για τα παρθένα ελαιόλαδα που λαμβάνονται σε λιγότερους από 27 oC με διήθηση ή με φυγοκέντρηση του ελαιοπολτού.

γ. οι ενδείξεις των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών που αναφέρονται στη γεύση και/ή στην οσμή αναγράφονται μόνον για το εξαιρετικό παρθένο ή παρθένο ελαιόλαδο,

δ. η ένδειξη της μέγιστης αναμενόμενης οξύτητας κατά την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας. μπορεί να αναγράφεται μόνο εάν συνοδεύεται από την ένδειξη, με χαρακτήρες του ιδίου μεγέθους και στο ίδιο οπτικό πεδίο, του αριθμού υπεροξειδίων, της περιεκτικότητας σε κηρούς και της απορρόφησης στο υπεριώδες, που έχουν προσδιοριστεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91 και αναμένονται κατά την ίδια ημερομηνία.

ε. η ένδειξη της περιόδου συγκομιδής μπορεί να αναγράφεται μόνο εφόσον το 100% προέρχεται από την εν λόγω συγκομιδή.
Η περίοδος συγκομισής αναγράφεται στην επισήμανση είτε με τη μορφή της σχετικής περιόδου εμπορίας είτε με τη μορφή του μήνα και του έτους συγκομιδής με αυτή τη σειρά. Ο μήνας αντιστοιχεί στο μήνα εκχύλισης του ελαιολάδου από τον ελαιόκαρπο.

Η προσκόμιση των δικαιολογητικών από τον ενδιαφερόμενο που αφορούν τις ενδείξεις που αναγράφονται στη σήμανση ενός ελαίου περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:

α. πραγματικά στοιχεία ή στοιχεία που έχουν καθοριστεί επιστημονικώς

β. αποτελέσματα αναλύσεων ή αυτόματων καταχωρίσεων επί αντιπροσωπευτικών δειγμάτων.

γ. διοικητικές ή λογιστικές πληροφορίες που τηρούνται σύμφωνα με νομοθεσία της Ένωσης και/ή εθνικές νομοθεσίες.

 

Αίτηση εξακρίβωσης

Το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται η διεύθυνση του παρασκευαστή, συσκευαστή ή πωλητή που αναγράφεται στη σήμανση, μετά από αίτηση εξακρίβωσης, προβαίνει σε διγματοληψίες πριν από το τέλος του μηνός που έπεται εκείνου της αιτήσεων και εξακριβώνει την ακρίβεια των αμισβητουμένων ενδείξεων της σημάνσεως.
Η αίτηση συνοδεύεται από όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που είναι χρήσιμα για τη ζητούμενη εξακρίβωση, και ιδίως από:
α. την ημερομηνία της δειγματοληψίας ή της αγοράς του εν λόγω ελαίου
β. το ονοματεπώνυμο ή την εταιρική επωνυμία και τη διεύθυνση της εγκαταστάσεως στην οποία έγινε η δειγματοληψία ή η αγορά του εν λόγω ελαίου
γ. τον αριθμό των σχετικών παρτίδων
δ. το αντίγραφο όλων των ετικετών που εμφαίνονται στη συσκευασία του εν λόγω ελαίου
ε. τα αποτελέσματα της ανάλυσης ή των άλλων κατ΄αντιπαράσταση πραγματογνωμοσυνών στις οποίες εμφαίνονται οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και το όνομα και η διεύθυνση του σχετικού εργαστηρίου ή του εμπειρογνώμονα.
στ. ενδεχομένως, το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του προμηθευτή του εν λόγω ελαίου, όπως δηλώθηκαν από την εγκατάσταση πώλησης.

Απαγορεύται η παραγωγή στη χώρα μειγμάτων εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου, παρθένου ελαιολάδου, ελαιολάδου και πυρηνελαίου με άλλα φυτικά έλαια, με σκοποό τη διάθεσή τους για εσωτερική κατανάλωση.

 

Έγκριση επιχειρήσεων

Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν εγκαταστάσεις συσκευασίας ελαίων στη χώρα, λαμβάνουν έγκριση και αλφαριθμητικό κωδικό αναγνώρισης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Για τη χορήγηση της έγκρισης και του αλφαριθητικού κωδικού αναγνώρισης οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων, υποβάλλουν αίτηση στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφεριακής Ενότητας της οποίας βρίσκονται οι εγκαταστάσεις τους ή σε διαφορετική περίπτωση εκεί που βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης.
Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες από μία εγκαταστάσεις συσκευασίας ελαίων, χορηγείται έγκριση και αλφαριθμητικός κωδικός αναγνώρισης χωριστά για κάθε εγκατάσταση.
Με απόφαση του Υπουργου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ύστερα από εισήγηση του Τμήματος Ελαίας Ελαιολάδου και Επ. Ελιάς, της Δ/νσης Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠΑΑΤ, χορηγείται η έγκριση των επιχειρήσεων συσκευασίας ελαίων και η χορήγηση του αλφαριθμητικού κωδικού αναγνώρισης τους.

Ο αλφαριθμητικός κωδικός αναγνώρισης αναγράφεται υποχρεωτικά σε όλες τις συσκευασίες των ελαίων που συσκευάζει η επιχείρηση και έχει την μορφή EL 40 _ _ _.
Τα δύο πρώτα στοιχεία συμπληρώνονται με τα γράμματα EL (χαρακτηριστικά της χώρας ELLAS).
Τα δύο επόμενα με τον κωδικό 40 (χαρακτηριστικός για τις επιχειρήσεις συσκευασίας ελαιολάδου και πυρηνελαίου.
Τα τελευταία τρία ψηφία συμπληρώνονται με τον αριθμό αναγνώρισης της επιχείρησης.

Οι επιχειρήσεις συσκευασίας ελαίων που έχουν εγκριθεί και λάβει αλφαριθμητικό κωδικό αναγνώρισης υποχρεούνται:

α. να αποθηκεύουν σε χωριστούς δεξαμενικούς χώρους τα εξαιρετικά παρθένα και παρθένα ελαιόλαδα διαφορετικής καταγωγής

β. να διαθέτους όλα τα παραστατικά που τεκμηριώνουν την προέλευση των ελαίων που συσκευάζουν.

γ. να τηρούν για τις ποσότητες εξαιρετικού παρθένου ελειολάδου, παρθένου ελαιολάδου, ελαιολάδου και πυρηνελαίου που εξέρχονται (καρτέλες αποθήκης ανά τυποποιημένο προϊον, δηλαδή ανά ετικέτα, το οποίο τυποποιείται είτε για την επιχείρηση είτε για λογαριασμό τρίτων-φασόν) και εισέρχονται από και προς την επιχείρηση, πέραν των λογιστικών βιβλίων που προβλέπει ο νομος και ειδικές καρτέλες αποθήκης.

δ. να ενημερώνουν για κάθε μεταβολή των στοιχείων του φακέλου βάσει των οποίων χορηγείται η έγκριση.

 

Κλιμάκια ελέγχου

Με απόφαση του Περιφερειάρχη συνίσταται σε κάθε Περιφερειακή ενότητα, διμελές κλιμάκιο ελέγχου, στο οποίο συμμετέχουν υπαλληλοι του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, ειδικότητας Γεωπόνου ή ΤΕ Γεωπονίας/Τεχνολόγων Γεωπονίας ή ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων.

Έργο των κλιμακίων είναι ο έλεγχος των εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων συσκευασίας ελαίων που βρίσκονται στην περιοχή αρμοδιότητάς τους.

Οι έλεγχοι διακρίνονται σε διοικητικούς και επιτόπιους. Οι διοικητικοί έλεγχοι αφορούν στην πληρότητα των υποβληθέντων φακέλων. Μετά την ολοκλήρωση των διοικητικών ελέγχων διενεργούνται επιτόπιοι έλεγχοι, με σκοπό τη διαπίστωση της ορθότητας και ακρίβειας των δηλουμένων στην αίτηση έκγρισης στοιχείων.

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ):

α. πραγματοποιεί ελέγχους με βάση ανάλυση κινδύνου:
i. για τη διασφάλιση της συμφωνίας ενός δείμγατος ελαιολάδου που διατίθεται στο εμπόριο με τη δηλωθείσα κατηγορία
ii. για τηνε επισήμανση σύμφωνα με το άρθρο 8α του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ.29/2012
Μέχρι τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους κοινοποιεί στον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα του ΥΠΑΑΤ και στην Γενική Δ/νση Τροφίμων του ΥΠΑΑΤ, τον προγραμματισμό των παραπάνω ελέγχων για το συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος.

β. Παραλαμβάνει τις αιτήσεις εξακρίβωσης των αμισβητούμενων ενδείξεων της σήμανσης και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες.

 

Σχετικές διατάξεις :

► Καν (ΕΕ) αριθ. 29/2012 της Επιτροπής για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου.  >>>

► Αριθ. 1018/104012/15.04.20 Υπουργική Απόφαση «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 29/2012 της Επιτροπής, για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου (ΕΕ L 12, της 14.1.2012, σ.14)»   >>>

► Νόμος υπ.αριθ. 4254/2014 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις >>>


taxhorizon

 

 

Ευρετήριο τουριστικής νομοθεσίας

Δείτε αναλυτικά τον οδηγό τουριστικής νομοθεσίας ανά κλάδο

Κλίμακες φορολογίας εισοδήματος 2021

Δείτε αναλυτικά όλες τις κλίμακες φορολογίας εισοδήματος που ισχύουν για το φορολογικό έτος 2021