(ΟΠΣ-ΑΔΕ) «Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ασκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων»


Η υποστήριξη  για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας, λαμβάνει χώρα μέσω του «Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ασκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων» (ΟΠΣ-ΑΔΕ).
Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ασκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων αποτελεί το κεντρικό σύστημα για την υποστήριξη των διαδικασιών υπαγωγής στο καθεστώς του παρόντος νόμου και ελέγχου των οικονομικών δραστηριοτήτων.
Η συνολική διαχείριση και εποπτεία του ΟΠΣ-ΑΔΕ ανατίθεται στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Σκοπός τήρησης του συστήματος είναι η εφαρμογή και η υποστήριξη της συνολικής διαδικασίας υπαγωγής στο καθεστώς του νόμου 4442/2016 και ελέγχου της οικονομικής δραστηριότητας.
Το ΟΠΣ-ΑΔΕ περιλαμβάνει:
α) τη διαδικασία γνωστοποίησης και έγκρισης, καθώς και την υποστήριξη του προγραμματισμού και υλοποίησης της διαδικασίας ελέγχων βάσει κριτηρίων διαχείρισης κινδύνων δημοσίου συμφέροντος,
β) ολοκληρωμένο μητρώο με τις πληροφορίες σχετικά με τη γνωστοποίηση που έχει υποβάλει ένας φορέας δραστηριότητας, τις εγκρίσεις που έχουν εκδοθεί, τους ελέγχους στους οποίους έχει υποβληθεί ο φορέας της δραστηριότητας, καθώς και το επίπεδο του κινδύνου για το δημόσιο συμφέρον.
Το ΟΠΣ-ΑΔΕ μπορεί να περιλαμβάνει και πληροφορίες σχετικά με άλλες εγκρίσεις που έχει λάβει η επιχείρηση.

Το ΟΠΣ-ΑΔΕ αποτελείται από τρία κύρια υποσυστήματα:
α. Υποσύστημα Καταγραφής Γνωστοποίησης και Εγκρίσεων και δημιουργίας μητρώου επιχειρήσεων και εγκαταστάσεων και συγκεκριμένα:
(αα) αναλυτικό κατάλογο των όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονται για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας, όπως γνωστοποίηση και εγκρίσεις για την ενημέρωση των πολιτών,
(ββ) μητρώο που περιλαμβάνει κατάλογο των γνωστοποιήσεων που έχει υποβάλει κάθε φορέας οικονομικής δραστηριότητας, καθώς και των εγκρίσεων που έχει λάβει και
(γγ) μητρώο των επιμέρους εγκαταστάσεων κάθε επιχείρησης, για τις οποίες έχει υποβληθεί γνωστοποίηση ή και έχουν ληφθεί οι απαιτούμενες εγκρίσεις, καθώς και των δομών για τις οποίες οι επιχειρήσεις είναι υπεύθυνες.

β. Υποσύστημα Διαχείρισης Εγκρίσεων των επιχειρήσεων που υποστηρίζει:
(αα) το μηχανισμό γνωστοποίησης και
(ββ) τη διαδικασία από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της έγκρισης σε ηλεκτρονική μορφή και

γ. Υποσύστημα Διαχείρισης Ελέγχων που επιτρέπει την αυτοματοποίηση του σχεδιασμού των ελέγχων, βάσει ανάλυσης κινδύνου δημοσίου συμφέροντος και της καταγραφής των αποτελεσμάτων κάθε ελέγχου που διεξάγεται με τη χρήση πρότυπων φύλλων ελέγχου.

Το ΟΠΣ-ΑΔΕ είναι προσβάσιμο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλες τις εμπλεκόμενες αρχές.
Στο ΟΠΣ-ΑΔΕ γνωστοποιούνται πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο των ελέγχων που πραγματοποιούνται από κάθε ελεγκτική αρχή και δίνει τη δυνατότητα διασύνδεσης με τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να υποβάλουν ερωτήματα σχετικά με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.
Επίσης, γνωστοποιούνται πληροφορίες που προκύπτουν από τους ελέγχους, καθώς και τυχόν διαπιστώσεις και ευρήματα που αφορούν στην αρμοδιότητα άλλων φορέων.

Για την εξυπηρέτηση των σκοπών του παρόντος, προβλέπεται η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ του ΟΠΣ-ΑΔΕ και του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), καθώς και των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομικών.
Επιπλέον προβλέπεται η διαλειτουργικότητα και η ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων με τις υφιστάμενες βάσεις δεδομένων, καθώς και με κάθε άλλο υφιστάμενο πληροφοριακό σύστημα, βάσει του Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπως εγκρίθηκε με την ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/ 10.4.2012 απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Στο ΟΠΣ-ΑΔΕ περιλαμβάνεται και η διαδικτυακή πύλη, η οποία αποτελεί το κεντρικό σημείο δημοσιότητας κάθε ενέργειας, η οποία σχετίζεται με την άσκηση των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου.
Η διαδικτυακή πύλη αποτελεί επίσης το μέσο παροχής πληροφοριών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
Τα επίπεδα δικαιώματος πρόσβασης κλιμακώνονται από απλή ενημέρωση μέχρι και τροποποίηση των υφιστάμενων στοιχείων στο σύστημα.

Οι όροι και προϋποθέσεις άσκησης οικονομικής δραστηριότητας, για τις οποίες προβλέπεται η διαδικασία γνωστοποίησης ή η λήψη έγκρισης, πρέπει απαραιτήτως να καταγράφονται στο ΟΠΣ-ΑΔΕ και να δημοσιεύονται στη διαδικτυακή πύλη αυτού.
Οι αρμόδιες αρχές υποχρεούνται να ενημερώνουν το ΟΠΣ-ΑΔΕ για κάθε όρο και προϋπόθεση που απαιτείται για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας μέσω της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Τα πρότυπα φύλλα ελέγχου που χρησιμοποιούνται κατά τον έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές οφείλουν να δημοσιεύονται απαραιτήτως στη διαδικτυακή πύλη του ΟΠΣ-ΑΔΕ. Δεν μπορεί να διενεργηθεί έλεγχος πριν από τη δημοσίευση των πρότυπων φύλλων ελέγχου στο ΟΠΣ- ΑΔΕ.

Το κέντρο λειτουργίας του ΟΠΣ-ΑΔΕ και οι δυνατότητες πρόσβασης στις υπηρεσίες του διέπονται από το Ν. 3979/2011 (Α' 138).
Η λειτουργία του ΟΠΣ-ΑΔΕ διέπεται από τις αρχές και τους κανόνες σχετικά με διαδικτυακούς τόπους και πληροφοριακά συστήματα, όπως αυτά προβλέπονται στην ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/10.4.2012 απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Οικονομικών καθορίζονται το πλαίσιο δημιουργίας, ανάπτυξης και λειτουργίας του ΟΠΣ-ΑΔΕ, οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών και της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε., οι πληροφορίες που δημοσιεύονται σε αυτό, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, καθώς και ο τρόπος και οι όροι ή οι περιορισμοί πρόσβασης στις πληροφορίες αυτές.

 

Σχετική διάταξη : άρθρο 14 ν.4442/2016  >>>>>>>

 

 


www.taxhorizon.gr

 

 

Ευρετήριο τουριστικής νομοθεσίας

Δείτε αναλυτικά τον οδηγό τουριστικής νομοθεσίας ανά κλάδο

Κλίμακες φορολογίας εισοδήματος 2021

Δείτε αναλυτικά όλες τις κλίμακες φορολογίας εισοδήματος που ισχύουν για το φορολογικό έτος 2021