Α.1070/29.03.2021 Κατάργηση της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών Α. 1118/2020 (Β'2041) και θέση σε ισχύ της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών Α.1018/2020 (Β' 361) «Εξειδίκευση και απόδειξη της πλήρωσης του κριτηρίου της χρήσης και εκμετάλλευσης στις εκμισθώσεις επαγγελματικών πλοίων αναψυχής»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
2.ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ Α΄: Φ.Π.Α

 

 

 

Α.1070/2021
Θέμα: Κατάργηση της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών Α. 1118/2020 (Β’ 2041) και θέση σε ισχύ της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών Α.1018/2020 (Β΄ 361) «Εξειδίκευση και απόδειξη της πλήρωσης του κριτηρίου της χρήσης και εκμετάλλευσης στις εκμισθώσεις επαγγελματικών πλοίων αναψυχής».

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 15 του άρθρου 14 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000 -Α' 248), όπως το ως άνω τελευταίο εδάφιο τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 2 άρθρου 49 του ν. 4607/2019 (Α' 65), σύμφωνα με το οποίο με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του τυχόν συναρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, εξειδικεύονται περαιτέρω τα κριτήρια χρήσης και εκμετάλλευσης που προβλέπονται στην παράγραφο 15 και ορίζεται ο τρόπος απόδειξης της πλήρωσης των κριτηρίων αυτών.
2. Τις διατάξεις της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών Α.1018/2020 «Εξειδίκευση και απόδειξη της πλήρωσης του κριτηρίου της χρήσης και εκμετάλλευσης στις εκμισθώσεις επαγγελματικών πλοίων αναψυχής» (Β' 361).
3. Τις διατάξεις της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών Α.1118/2020 «Αναστολή εφαρμογής των διατάξεων της απόφασης Α.1018/2020 “Εξειδίκευση και απόδειξη της πλήρωσης του κριτηρίου της χρήσης και εκμετάλλευσης στις εκμισθώσεις επαγγελματικών πλοίων αναψυχής”» (Β' 2041).
4. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181), όπως ισχύει.
5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121).
6. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β' 2901).
7. Το άρθρο 1 του π.δ. 84/2019, με το οποίο συστάθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας.
8. Την υπ' αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β' 3051).
9. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α'94) και ειδικότερα των άρθρων 1,2, 13, 14, 17 και 41, όπως ισχύουν.
10. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β' 4738).
11. Την υπ' αρ. 1 της 20.01.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την υπ' αρ. 39/3 της 30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) καθώς και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17-01-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) με την οποία ανανεώθηκε εκ νέου η θητεία του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
12. Την υπ' αρ. 2017/2143 προειδοποιητική επιστολή - παράβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε βάρος της χώρας μας για λόγους μη συμμόρφωσης με το δίκαιο της ΕΕ (Οδηγία 2006/112/ΕΚ για το ΦΠΑ).
13. Την εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
14. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
 

αποφασίζουμε:

1. Την κατάργηση από 1.4.2021 της υπό στοιχεία Α.1118/2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Αναστολή εφαρμογής των διατάξεων της απόφασης Α.1018/2020 “Εξειδίκευση και απόδειξη της πλήρωσης του κριτηρίου της χρήσης και εκμετάλλευσης στις εκμισθώσεις επαγγελματικών πλοίων αναψυχής”» (Β' 2041).

2. Την επαναφορά σε ισχύ από 1.4.2021 της υπό στοιχεία Α.1018/2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Εξειδίκευση και απόδειξη της πλήρωσης του κριτηρίου της χρήσης και εκμετάλλευσης στις εκμισθώσεις επαγγελματικών πλοίων αναψυχής» (Β' 361).

3. Έως την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής του άρθρου 6 της απόφασης Α.1018/2020 η οριστικοποίηση για κάθε ημερολογιακό έτος πραγματοποιείται με βάση στοιχεία που διαθέτουν οι υποκείμενοι στο φόρο, για τα οποία φέρουν το βάρος της απόδειξης, με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως ιδιωτικά συστήματα γεωγραφικού εντοπισμού.

4. Η παρούσα απόφαση ισχύει από 1.4.2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


 


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

Ευρετήριο τουριστικής νομοθεσίας

Δείτε αναλυτικά τον οδηγό τουριστικής νομοθεσίας ανά κλάδο

Κλίμακες φορολογίας εισοδήματος 2021

Δείτε αναλυτικά όλες τις κλίμακες φορολογίας εισοδήματος που ισχύουν για το φορολογικό έτος 2021