Προστασία Μητρότητας

     
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 176/1997, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν από τις διατάξεις του Π.Δ. 41/2003 και ειδικότερα με βάση το άρθρο 7 του Π.Δ. 176/1997, οι εργαζόμενες , με πλήρη ή μερική απασχόληση, που βρίσκονται σε κατάσταση εγκυμοσύνης, τοκετού-λοχείας και γαλουχίας, μέχρι και ένα έτος από τον τοκετό, μετακινούνται σε αντίστοιχη θέση ημέρας, εφόσον υποβάλλουν ιατρικό πιστοποιητικό που βεβαιώνει την ανάγκη λήψης αυτού του μέτρου για λόγους που αφορούν την ασφάλεια και την υγεία τους. Στην περίπτωση δε που η μετακίνηση αυτή είναι τεχνικά ή/και αντικειμενικά αδύνατη απαλλάσσονται από την εργασία. (βλέπε νομοθεσία)

Σημειώνουμε ότι, με βάση την παρ. 3 του άρθρου 2 του Π.Δ. 88/1999, νυχτερινή εργασία θεωρείται το διάστημα μεταξύ 22.00 μ.μ. και 06. 00 π.μ. 

 
     
     
 

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 1483/1984 << απαγορεύεται και είναι απόλυτα άκυρη η καταγγελία της σχέσης εργασίας εργαζόμενης από τον εργοδότη της, τόσο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της όσο και για το χρονικό διάστημα ενός έτους μετά τον τοκετό ή κατά την απουσία της για μεγαλύτερο χρόνο, λόγω ασθένειας που οφείλεται στην κύηση ή τον τοκετό, εκτός εάν υπάρχει σπουδαίος λόγος για καταγγελία. Ως σπουδαίος λόγος δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ενδεχόμενη μείωση της απόδοσης της εργασίας της εγκύου που οφείλεται στην εγκυμοσύνη>>. (βλέπε νομοθεσία)

Από τις διατάξεις του άρθρου 10 του Π.Δ. 176/1997 επαναλαμβάνεται η απαγόρευση απόλυσης, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 1483/1984ενώ επίσης προσδιορίζεται ότι σε περίπτωση καταγγελίας της σχέσης εργασίας εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν.1483/1984, ο εργοδότης οφείλει να αιτιολογήσει δεόντως την καταγγελία γραπτώς και να προβεί σε σχετική κοινοποίση και προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. (βλέπε νομοθεσία)

Επίσης, με το άρθρο 14  του Ν. 3896/2010, απαγορεύεται η καταγγελία καθώς και κάθε άλλη δυσμενής μεταχείριση, για λόγους φύλου ή οικογενειακής κατάστασης, σύμφωνα με τους ορισμούς και στο πεδίο εφαρμογής του. (βλέπε νομοθεσία)

Τέλος, με την παράγραφο 4 του Ν. 3896/10 για τις εργαζόμενες οι οποίες κάνουν χρήση της ειδικής άδειας και της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας του άρθρου 142 του Ν. 3655/2008, η προστασία από απόλυση επεκτείνεται για τρεις επιπλέον μήνες και φθάνει συνολικά τους δεκαπέντε μήνες έπειτα από την ημερομηνία του τοκετού.

 
     
Ευρετήριο τουριστικής νομοθεσίας

Δείτε αναλυτικά τον οδηγό τουριστικής νομοθεσίας ανά κλάδο

Κλίμακες φορολογίας εισοδήματος 2021

Δείτε αναλυτικά όλες τις κλίμακες φορολογίας εισοδήματος που ισχύουν για το φορολογικό έτος 2021