Ομάδα 10η (0) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ

  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
00 Δεν χρησιμοποιείται
01 Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία
02 Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών
03 Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις
04 Διάφοροι λογαριασμοί πληροφοριών χρεωστικοί
05 Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων
06 Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών
07 Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις
08 Διάφοροι λογαριασμοί πληροφοριών πιστωτικοί
09 Λογαριασμοί τάξεως υποκαταστημάτων
   

 

3.2.10 ΟΜΑΔΑ 10η (0): ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ

 

3.2.100 Περιεχόμενο και λειτουργία

1. Στην ομάδα 10 περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί τάξεως με τους οποίους παρέχονται σημαντικές πληροφορίες και χρήσιμα στατιστικά στοιχεία.

2. Οι λογαριασμοί τάξεως είναι λογαριασμοί ειδικής κατηγορίας, στους οποίους απεικονίζονται και παρακολουθούνται χρήσιμες πληροφορίες καθώς και γεγονότα που δημιουργούν νομικές δεσμεύσεις, χωρίς να επιφέρουν άμεση ποσοτική μεταβολή στα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας, η οποία όμως (ποσοτική μεταβολή) είναι δυνατό να επέλθει στο μέλλον.

3. Οι λογαριασμοί τάξεως λειτουργούν πάντοτε αμοιβαία, κατά ζεύγη λογαριασμών, σε αυτόνομο λογιστικό κύκλωμα της ομάδας 10, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα συλλειτουργίας τους με τους λογαριασμούς ουσίας της γενικής λογιστικής (λογ.  ομάδων 1-8) και της αναλυτικής λογιστικής εκμεταλλεύσεως (λογ. ομάδας 9).

4. Με τους λογαριασμούς τάξεως παρακολουθούνται ιδίως:

- Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία.

- Εγγυήσεις που λαμβάνονται από την οικονομική μονάδα για εξασφάλιση απαιτήσεών της.

- Εγγυήσεις που παραχωρούνται από την οικονομική μονάδα για εξασφάλιση υποχρεώσεών της.

- Αμφοτεροβαρείς και άλλης φύσεως συμβάσεις, κατά το ανεκτέλεστο μέρος τους.

- Διάφορες πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία

Ευρετήριο τουριστικής νομοθεσίας

Δείτε αναλυτικά τον οδηγό τουριστικής νομοθεσίας ανά κλάδο

Κλίμακες φορολογίας εισοδήματος 2021

Δείτε αναλυτικά όλες τις κλίμακες φορολογίας εισοδήματος που ισχύουν για το φορολογικό έτος 2021