Ομάδα 5η ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Α.βαθμός Περιγραφή
50 Προμηθευτές
51 Γραμμάτια πληρωτέα
52 Τράπεζες - Λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
53 Πιστωτές διάφοροι
54 Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
55 Ασφαλιστικοί οργανισμοί
56 Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού
57 ...............................................................
58 Λογαριασμοί περιοδικής κατανομής
59 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις υποκαταστημάτων ή άλλων κέντρων

2.2.5 ΟΜΑΔΑ 5η: ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 

2.2.500 Περιεχόμενο και εννοιολογικοί προσδιορισμοί

1. Στην ομάδα 5 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις είναι εκείνες για τις ποίες η προθεσμία εξοφλήσεώς τους λήγει μέχρι το τέλος της επόμενης χρήσεως.

2. Σχετικά με τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, που με την πάροδο του χρόνου μετατρέπονται σε βραχυπρόθεσμες, ισχύουν όσα καθορίζονται στην περίπτ. 2 της παρ. 2.2.406.

 

 

Ευρετήριο τουριστικής νομοθεσίας

Δείτε αναλυτικά τον οδηγό τουριστικής νομοθεσίας ανά κλάδο

Κλίμακες φορολογίας εισοδήματος 2021

Δείτε αναλυτικά όλες τις κλίμακες φορολογίας εισοδήματος που ισχύουν για το φορολογικό έτος 2021