Ομάδα 9η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

Α.βαθμός Περιγραφή
90 Διάμεσοι - Αντικριζόμενοι λογαριασμοί
91 Ανακατάταξη εξόδων - αγορών και εσόδων
92 Κέντρα (θέσεις) κόστους
93 Κόστος παραγωγής (παραγωγή σε εξέλιξη)
94 Αποθέματα
95 Αποκλίσεις από το πρότυπο κόστος
96 Έσοδα - Μικτά αναλυτικά αποτελέσματα
97 Διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού
98 Αναλυτικά αποτελέσματα
99 Εσωτερικές διασυνδέσεις (Α' λύση) ή Αναλυτική λογιστική εκμεταλλεύσεως υποκαταστημάτων ή άλλων κέντρων (Β' λύση)
   

 

Ευρετήριο τουριστικής νομοθεσίας

Δείτε αναλυτικά τον οδηγό τουριστικής νομοθεσίας ανά κλάδο

Κλίμακες φορολογίας εισοδήματος 2021

Δείτε αναλυτικά όλες τις κλίμακες φορολογίας εισοδήματος που ισχύουν για το φορολογικό έτος 2021