Λογ/σμός - 20 έως 29

Α.βαθμός Β.βαθμός Γ.βαθμός Περιγραφή
20     ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
  20.00    
  20.01    
  ........    
  20.98   Εκπτώσεις αγορών
  20.99   Προϋπολογισμένες αγορές (Λ/58.20)
       
21     ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΗ
  21.00    
  21.01    
  ........    
  21.99    
22     ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ
  22.00    
  22.01    
  ........    
  22.99    
23     ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ (προϊόντα, υποπροϊόντα και υπολείμματα στο στάδιο της κατεργασίας)
  23.00    
  23.01    
  .........    
  23.99    
24     ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ - ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
  24.00    
  24.01    
  ........    
  24.97    
  24.98   Εκπτώσεις αγορών
  24.99   Προϋπολογισμένες αγορές (Λ/58.24)
25     ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ
  25.00   Μικρά εργαλεία
  25.01   Λιγνίτης
  25.02   Πετρέλαιο
  25.03   Μαζούτ
  25.04   Λοιπά καύσιμα - λιπαντικά
  25.05   Διάφορα αναλώσιμα υλικά
  25.06   Οικοδομικά υλικά
  25.07    
  ........    
  25.98   Εκπτώσεις αγορών
  25.99   Προϋπολογισμένες αγορές (Λ/58.25)
26     ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
  26.00    
  26.01    
  ........    
  26.97    
  26.98   Εκπτώσεις αγορών
  26.99   Προϋπολογισμένες αγορές (Λ/58.26)
28     ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
  28.00    
  28.01    
  28.02    
  ........    
  28.97    
  28.98   Εκπτώσεις αγορών
  28.99   Προϋπολογισμένες αγορές (Λ/58.28)
29     ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ή ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
      (Όμιλος λ/σμών προαιρετικής χρήσεως)
  290   ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
      Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σμού 20
  291   ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΗ
      Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σμού 21
  292   ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ
      Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σμού 22
  293   ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
      Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σμού 23
  294   ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ - ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
      Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σμού 24
  295   ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ
      Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σμού 25
  296   ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
      Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σμού 26
  297   .................................
  298   ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
      Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σμού 28
       

 

2.2.207 Όμιλος λογαριασμών 29 «Αποθέματα υποκαταστημάτων ή άλλων κέντρων» (όμιλος λογαριασμών προαιρετικής χρήσεως)

 

1. Σχετικά με τον τρόπο αναπτύξεως κάθε πρωτοβάθμιου λογαριασμού (290-298) ισχύουν όσα ορίζονται στην περίπτ. 1 της παρ. 2.2.113.

2. Σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των πρωτοβάθμιων λογαριασμών 290-298 ισχύουν, αντίστοιχα, όσα ορίζονται παραπάνω στις παρ. 2.2.200 έως 2.2.206 για τους πρωτοβάθμιους λογαριασμούς 20-28.

3. Σε περίπτωση που η οικονομική μονάδα κάνει χρήση του ομίλου λογαριασμών 29, τα κονδύλια των λογαριασμών του ομίλου αυτού, στον ισολογισμό τέλους χρήσεως, συναθροίζονται και εμφανίζονται μαζί με τα αντίστοιχα κονδύλια των λογαριασμών 20-28.

Ευρετήριο τουριστικής νομοθεσίας

Δείτε αναλυτικά τον οδηγό τουριστικής νομοθεσίας ανά κλάδο

Κλίμακες φορολογίας εισοδήματος 2021

Δείτε αναλυτικά όλες τις κλίμακες φορολογίας εισοδήματος που ισχύουν για το φορολογικό έτος 2021