Λογ/σμός 13 - Μεταφορικά μέσα

Α.βαθμός Β.βαθμός Γ.βαθμός Περιγραφή
13     ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
  13.00   Αυτοκίνητα λεωφορεία
  13.01   Λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα
  13.02   Αυτοκίνητα φορτηγά - Ρυμούλκες - Ειδικής Χρήσεως
  13.03   Σιδηροδρομικά οχήματα
  13.04   Πλωτά μέσα
  13.05   Εναέρια μέσα
  13.06   Μέσα εσωτερικών μεταφορών
  13.07   ................................
  13.09   Λοιπά μέσα μεταφοράς
  13.10   Αυτοκίνητα λεωφορεία εκτός εκμεταλλεύσεως
  13.11   Λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα εκτός εκμεταλλεύσεως
  13.12   Αυτοκίνητα φορτηγά - Ρυμούλκες - Ειδικής χρήσεως εκτός εκμεταλλεύσεως
  13.13   Σιδηροδρομικά οχήματα εκτός εκμεταλλεύσεως
  13.14   Πλωτά μέσα εκτός εκμεταλλεύσεως
  13.15   Εναέρια μέσα εκτός εκμεταλλεύσεως
  13.16   Μέσα εσωτερικών μεταφορών εκτός εκμεταλλεύσεως
  13.17   ...................................
  13.19   Λοιπά μέσα μεταφοράς εκτός εκμεταλλεύσεως
      .........
  13.90   Μεταφορικά μέσα στον ΟΔΔΥ για εκποίηση (Γνωμ. 253/2243/1995)
      .........
  13.99   Αποσβεσμένα μέσα μεταφοράς
    13.99.00 Αποσβεσμένα αυτοκίνητα λεωφορεία
    01 Αποσβεσμένα λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα
    02 Αποσβεσμένα φορτηγά - Ρυμούλκες - Ειδικής χρήσεως
    03 Αποσβεσμένα σιδηροδρομικά οχήματα
    04 Αποσβεσμένα πλωτά μέσα
    05 Αποσβεσμένα εναέρια μέσα
    06 Αποσβεσμένα μέσα εσωτερικών μεταφορών
    07 ...........................................
    09 Αποσβεσμένα λοιπά μέσα μεταφοράς
    10 Αποσβεσμένα αυτοκίνητα λεωφορεία εκτός εκμεταλλεύσεως
    11 Αποσβεσμένα λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα εκτός εκμεταλλεύσεως
    12 Αποσβεσμένα αυτοκίνητα φορτηγά - Ρυμούλκες - Ειδικής χρήσεως εκτός εκμεταλλεύσεως
    13 Αποσβεσμένα σιδηροδρομικά οχήματα εκτός εκμεταλλεύσεως
    14 Αποσβεσμένα πλωτά μέσα εκτός εκμεταλλεύσεως
    15 Αποσβεσμένα εναέρια μέσα εκτός εκμεταλλεύσεως
    16 Αποσβεσμένα μέσα εσωτερικών μεταφορών εκτός εκμεταλλεύσεως
    17 ...........................................
    19 Αποσβεσμένα λοιπά μέσα μεταφοράς εκτός εκμεταλλεύσεως
    13.99.20 ...........................................
    13.99.99  
       

 

2.2.107 Λογαριασμός 13 «Μεταφορικά μέσα»

 

1. Στους οικείους υπολογαριασμούς του 13 παρακολουθούνται τα κάθε είδους οχήματα με τα οποία η οικονομική μονάδα διενεργεί μεταφορές και μετακινήσεις του προσωπικού και των υλικών αγαθών της (π.χ. εμπορευμάτων, έτοιμων προϊόντων ή υλικών), είτε μέσα στους χώρους εκμεταλλεύσεως, είτε έξω από αυτούς.


2. Σχετικά με τη λειτουργία και άλλες λεπτομέρειες που αφορούν τους υπολογαριασμούς του 13 ισχύουν ανάλογα όσα ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο 2.2.106 για το λογαριασμό 12.

 

Ευρετήριο τουριστικής νομοθεσίας

Δείτε αναλυτικά τον οδηγό τουριστικής νομοθεσίας ανά κλάδο

Κλίμακες φορολογίας εισοδήματος 2021

Δείτε αναλυτικά όλες τις κλίμακες φορολογίας εισοδήματος που ισχύουν για το φορολογικό έτος 2021