Λογ/σμός 19 - Πάγιο ενεργητικό υποκαταστημάτων ή άλλων κέντρων

Α.βαθμός Β.βαθμός Γ.βαθμός Περιγραφή
19     ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ή ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
      (Όμιλος λ/σμών προαιρετικής χρήσεως)
  190   ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
      Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σμού 10
  191   ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
      Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σμού 11
  192   ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
      Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σμού 12
  193   ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
      Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σμού 13
  194   ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
      Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σμού 14
  195   ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
      Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σμού 15
  196   ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ
      Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σμού 16
  197   .................................................
  198   ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
      Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σμού 18
       

 

2.2.113 Όμιλος λογαριασμών 19 «Πάγιο ενεργητικό υποκαταστημάτων ή άλλων κέντρων» (όμιλος λογαριασμών προαιρετικής χρήσεως)

 

1. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα υποκαταστήματα ή άλλα κέντρα (π.χ.  εργοστάσια ή καταστήματα) των οικονομικών μονάδων δεν έχουν λογιστική αυτοτέλεια, παρέχεται η δυνατότητα αναπτύξεως των λογαριασμών τους στους ομίλους λογαριασμών 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, και 99, καθώς και 09 υπό ορισμένες προϋποθέσεις, αντί της αναπτύξεως των λογαριασμών αυτών στους πρωτοβάθμιους λογαριασμούς των ομάδων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 και 10 (0), αντίστοιχα.

Η ανάπτυξη των λογαριασμών του ομίλου 19 (καθώς και των ομίλων 29, 39, 49, 59, 69, 79, 99 και 09), αναφορικά με τους πρωτοβάθμιους και τους υποχρεωτικούς δευτεροβάθμιους λογαριασμούς, ακολουθεί υποχρεωτικά το Σχέδιο Λογαριασμών, ώστε να είναι ευχερής η συγκέντρωση των πληροφοριών σύμφωνα με όσα προβλέπονται από το Σχέδιο αυτό.

Τόσο για τον όμιλο λογαριασμών 19, όσο και για τους λοιπούς ομίλους (29, 39, 49, 59, 69, 79, 99 και09), η ανάπτυξη των πρωτοβάθμιων λογαριασμών των υποκαταστημάτων ή των λοιπών κέντρων υποχρεωτικά είναι αντίστοιχη με την ανάπτυξη των πρωτοβάθμιων λογαριασμών της αντίστοιχης ομάδας. Ενδεικτικά, ακολουθεί η ανάπτυξη σε πρωτοβάθμιους λογαριασμούς του ομίλου 19 «πάγιο ενεργητικό υποκαταστημάτων ή άλλων κέντρων»:

190   Εδαφικές εκτάσεις

191   Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων - Τεχνικά έργα

192   Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις - Λοιπός μηχανολογικός
          εξοπλισμός

193   Μεταφορικά μέσα

194   Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

195   Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές κτήσεως πάγιων
          στοιχείων

196   Ασώματες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς αποσβέσεως

197   ..........................................................................

198   Συμμετοχές και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Ο τρόπος αναπτύξεως κάθε πρωτοβάθμιου λογαριασμού από τους ανωτέρω (190-198) αφήνεται στην κρίση της οικονομικής μονάδας, με τον περιορισμό όμως ότι στους δευτεροβάθμιους λογαριασμούς, στους οποίους θα αναπτύσσονται οι πρωτοβάθμιοι, θα περιλαμβάνονται τουλάχιστον οι υποχρεωτικοί δευτεροβάθμιοι και τριτοβάθμιοι λογαριασμοί του Σχεδίου Λογαριασμών.

Ενδεικτικά, ακολουθεί η ανάπτυξη του λογαριασμού 190 κατά δύο διαφορετικούς τρόπους, τους εξής:

α. Πρώτος τρόπος αναπτύξεως (συγκέντρωση πληροφοριών κατά υποκαταστήματα ή άλλα κέντρα)

190   ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ή ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

          190.00   Υποκ/τος ή Κέντρου Α

                         190.00.00   Γήπεδα - Οικόπεδα

                         190.00.01   Ορυχεία

                         190.00.02    Μεταλλεία

                         190.00.03   Λατομεία

                         190.00.04   Αγροί

                         190.00.05   Φυτείες

                         190.00.06   Δάση

                         190.00.07   ................................

                         190.00.10   Γήπεδα - Οικόπεδα εκτός εκμεταλλεύσεως

                         190.00.11    Ορυχεία εκτός εκμεταλλεύσεως

                         190.00.12   Μεταλλεία εκτός εκμεταλλεύσεως

                         190.00.13   Λατομεία εκτός εκμεταλλεύσεως

                         190.00.14   Αγροί εκτός εκμεταλλεύσεως

                         190.00.15   Φυτείες εκτός εκμεταλλεύσεως

                         190.00.16   Δάση εκτός εκμεταλλεύσεως

                         190.00.17    ...............................

                         190.00.99   Αποσβεσμένες εδαφικές εκτάσεις

                                             190.00.9900

                                             190.00.9901   Αποσβεσμένα ορυχεία

                                             190.00.9902   Αποσβεσμένα μεταλλεία

                                             κ.ο.κ.

                                             190.00.9999

          190.01   Υποκ/τος ή Κέντρου Β

          ...........

          190.99    Υποκ/τος ή Κέντρου Νο 100

β. Δεύτερος τρόπος αναπτύξεως (συγκέντρωση πληροφοριών κατά υποχρεωτικό δευτεροβάθμιο λογαριασμό)

190   ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ή ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

          190.00   Γήπεδα - Οικόπεδα

                        190.00.00   Υποκ/τος ή Κέντρου Α

                        190.00.01   Υποκ/τος ή Κέντρου Β

                        ................

                        190.00.99   Υποκ/τος ή Κέντρου Νο 100

        190.01   Ορυχεία

                        190.01.00   Υποκ/τος ή Κέντρου Α

                        190.01.01   Υποκ/τος ή Κέντρου Β

                        ................

                        190.01.99   Υποκ/τος ή Κέντρου Νο 100

        190.02   Μεταλλεία κ.ο.κ.


2. Σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας κλπ. των πρωτοβάθμιων λογαριασμών 190-198 ισχύουν, αντίστοιχα, όσα ορίζονται παραπάνω στις παρ. 2.2.100 έως και 2.2.112 για τους πρωτοβάθμιους λογαριασμούς 10-18.


3. Σε περίπτωση που η οικονομική μονάδα κάνει χρήση του ομίλου λογαριασμών 19, τα κονδύλια των λογαριασμών του ομίλου αυτού, στον ισολογισμό τέλους χρήσεως, συναθροίζονται και εμφανίζονται μαζί με τα αντίστοιχα κονδύλια των λογαριασμών 10-18.

 

Ευρετήριο τουριστικής νομοθεσίας

Δείτε αναλυτικά τον οδηγό τουριστικής νομοθεσίας ανά κλάδο

Κλίμακες φορολογίας εισοδήματος 2021

Δείτε αναλυτικά όλες τις κλίμακες φορολογίας εισοδήματος που ισχύουν για το φορολογικό έτος 2021