Λογσμός 39 - Απαιτήσεις και διαθέσιμα υποκαταστημάτων ή άλλων κέντρων

Α.βαθμός Β.βαθμός Γ.βαθμός Περιγραφή
39     ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
(Όμιλος λογαριασμών προαιρετικής χρήσης)
  390   ΠΕΛΑΤΕΣ
      Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ. 30
  391   ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ
      Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ. 31
  392   ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
      Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ. 32
  393   ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
      Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ. 33
  394   ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
      Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ. 34
  395   ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
      Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ. 35
  396   ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
      Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ. 36
  397   ........................................
  398   ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
      Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ. 38
       

 

2.2.310 Όμιλος λογαριασμών 39 «Απαιτήσεις και διαθέσιμα υποκαταστημάτων ή άλλων κέντρων» (όμιλος λογαριασμών προαιρετικής χρήσεως)

 

1. Σχετικά με τον τρόπο αναπτύξεως κάθε πρωτοβάθμιου λογαριασμού (390-398) ισχύουν όσα καθορίζονται στην περίπτ. 1 της παρ. 2.2.113.


2. Σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των πρωτοβάθμιων λογαριασμών 390-398 ισχύουν, αντίστοιχα, όσα ορίζονται παραπάνω στις παρ. 2.2.300 έως και 2.2.309 για τους πρωτοβάθμιους λογαριασμούς 30-38.


3. Σε περίπτωση που η οικονομική μονάδα κάνει χρήση του ομίλου λογαριασμών 39, τα κονδύλια των λογαριασμών του ομίλου αυτού, στον ισολογισμό τέλους χρήσεως, συναθροίζονται και εμφανίζονται μαζί με τα αντίστοιχα κονδύλια των λογαριασμών 30-38.

 

Ευρετήριο τουριστικής νομοθεσίας

Δείτε αναλυτικά τον οδηγό τουριστικής νομοθεσίας ανά κλάδο

Κλίμακες φορολογίας εισοδήματος 2021

Δείτε αναλυτικά όλες τις κλίμακες φορολογίας εισοδήματος που ισχύουν για το φορολογικό έτος 2021