Λογ/σμός 38 - Χρηματικά διαθέσιμα

Α.βαθμός Β.βαθμός Γ.βαθμός Περιγραφή
38     ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
  38.00   Ταμείο
  38.01   Διάμεσος λογ/σμός ελέγχου διακινήσεως μετρητών
  38.02   Ληγμένα τοκομερίδια για είσπραξη
  38.03   Καταθέσεις όψεως σε €
  38.04   Καταθέσεις προθεσμίας σε €
  38.05   Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν.
  38.06   Καταθέσεις προθεσμίας σε Ξ.Ν.
     
  38.99    
       

 

2.2.309 Λογαριασμός 38 «Χρηματικά διαθέσιμα»

 

1. Στους υπολογαριασμούς του 38 παρακολουθούνται τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας, στα οποία περιλαμβάνονται, εκτός από τα μετρητά και τις εισπρακτέες επιταγές επί λογαριασμών όψεως, τα ληξιπρόθεσμα τοκομερίδια, οι καταθέσεις όψεως και οι καταθέσεις προθεσμίας, εκτός αν υπάρχει ειδικός απαγορευτικός λόγος αναλήψεώς τους, οπότε πρόκειται για δεσμευμένες καταθέσεις, οι οποίες παρακολουθούνται στους λογαριασμούς 33.17 «λογαριασμοί δεσμευμένων καταθέσεων σε Δρχ.» και 33.18 «λογαριασμοί δεσμευμένων καταθέσεων σε Ξ.Ν.», σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην περίπτ. 13 της παρ. 2.2.304.


2. Στο λογαριασμό 38.01 «διάμεσος λογαριασμός ελέγχου διακινήσεως μετρητών» οι οικονομικές μονάδες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τα μετρητά που διακινούνται από το ταμείο ενός κέντρου (π.χ. έδρας) στο ταμείο άλλου κέντρου (π.χ. υποκαταστήματος) και αντίστροφα.


3. Στο λογαριασμό 38.02 «ληγμένα τοκομερίδια προς είσπραξη» καταχωρούνται τα τοκομερίδια μετά τη λήξη τους, με αντίστοιχη πίστωση του λογαριασμού 76.01.02 «έσοδα ομολογιών ελληνικών δανείων» ή 76.01.07 «έσοδα ομολογιών αλλοδαπών δανείων», κατά περίπτωση.

 

Ευρετήριο τουριστικής νομοθεσίας

Δείτε αναλυτικά τον οδηγό τουριστικής νομοθεσίας ανά κλάδο

Κλίμακες φορολογίας εισοδήματος 2021

Δείτε αναλυτικά όλες τις κλίμακες φορολογίας εισοδήματος που ισχύουν για το φορολογικό έτος 2021