Ομάδα 1η Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία

Α.βαθμός Β.βαθμός Γ.βαθμός Περιγραφή
10     Γη
  10.01   Μικτή αξία (κόστος ή αναπροσαρμοσμένη) γης
  10.02   Σωρευμένες απομειώσεις γης
       
11     Διαμορφώσεις γης υποκείμενες σε απόσβεση
  11.01   Μικτή αξία (κόστος ή αναπροσαρμοσμένη) διαμορφώσεων γης
  11.02   Σωρευμένες αποσβέσεις διαμορφώσεων γης
  11.03   Σωρευμένες απομειώσεις διαμορφώσεων γης
       
12     Κτήρια - τεχνικά έργα
  12.01   Μικτή αξία (κόστος ή αναπροσαρμοσμένη) κτηρίων - τεχνικών έργων
  12.02   Σωρευμένες αποσβέσεις κτηρίων - τεχνικών έργων
  12.03   Σωρευμένες απομειώσεις κτηρίων - τεχνικών έργων
       
13     Μηχανολογικός εξοπλισμός
  13.01   Αξία κτήσης μηχανολογικού εξοπλισμού
  13.02   Σωρευμένες αποσβέσεις μηχανολογικού εξοπλισμού
  13.03   Σωρευμένες απομειώσεις μηχανολογικού εξοπλισμού
       
14     Μεταφορικά μέσα
  14.01   Μικτή αξία κτήσης μεταφορικών μέσων
  14.02   Σωρευμένες αποσβέσεις μεταφορικών μέσων
  14.03   Σωρευμένες απομειώσεις μεταφορικών μέσων
       
15     Λοιπός εξοπλισμός
  15.01   Μικτή αξία κτήσης εξοπλισμού
  15.02   Σωρευμένες αποσβέσεις εξοπλισμού
  15.03   Σωρευμένες απομειώσεις εξοπλισμού
       
16     Επενδύσεις σε ακίνητα
  16.01   Μικτή αξία (κόστος ή αναπροσαρμοσμένη) επενδύσεων σε ακίνητα
  16.02   Σωρευμένες αποσβέσεις επενδύσεων σε ακίνητα
  16.03   Σωρευμένες απομειώσεις επενδύσεων σε ακίνητα
       
17     Πάγια βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
  17.01   Ζώντα ζώα
    17.01.01 Μικτή αξία (κόστος ή αναπροσαρμοσμένη) ζώντων ζώων
    17.01.02 Σωρευμένες αποσβέσεις ζώντων ζώων
    17.01.03 Σωρευμένες απομειώσεις ζώντων ζώων
  17.02   Δένδρα και φυτά
    17.02.01 Μικτή αξία (κόστος ή αναπροσαρμοσμένη) δένδρων και φυτών
    17.02.02 Σωρευμένες αποσβέσεις δένδρων και φυτών
    17.02.03 Σωρευμένες απομειώσεις δένδρων και φυτών
       
18     Άυλα
  18.01   Δαπάνες ανάπτυξης
    18.01.01 Μικτή αξία κτήσης δαπανών ανάπτυξης
    18.01.02 Σωρευμένες αποσβέσεις δαπανών ανάπτυξης
    18.01.03 Σωρευμένες απομειώσεις δαπανών ανάπτυξης
  18.02   Υπεραξία
    18.02.01 Μικτή αξία κτήσης υπεραξίας
    18.02.02 Σωρευμένες αποσβέσεις υπεραξίας
    18.02.03 Σωρευμένες απομειώσεις υπεραξίας
  18.03   Λοιπά άυλα
    18.03.01 Μικτή αξία κτήσης λοιπών άυλων
    18.03.02 Σωρευμένες αποσβέσεις λοιπών άυλων
    18.03.03 Σωρευμένες απομειώσεις λοιπών άυλων
       
Ευρετήριο τουριστικής νομοθεσίας

Δείτε αναλυτικά τον οδηγό τουριστικής νομοθεσίας ανά κλάδο

Κλίμακες φορολογίας εισοδήματος 2021

Δείτε αναλυτικά όλες τις κλίμακες φορολογίας εισοδήματος που ισχύουν για το φορολογικό έτος 2021