Ομάδα 6η Έξοδα και ζημιές

Α.βαθμός Β.βαθμός Γ.βαθμός Περιγραφή
60     Παροχές σε εργαζόμενους
  60.01   Μικτές αποδοχές
  60.02   Εργοδοτικές εισφορές
  60.03   Λοιπές παροχές
  60.04   Προβλέψεις για παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία (καθαρό ποσό)
  60.05   Παροχές σε εργαζόμενους σε συνδεδεμένες οντότητες
       
61     Ζημιές επιμέτρησης περιουσιακών στοιχείων
  61.01   Απομείωση ενσώματων παγίων (πλην βιολογικών)
  61.02   Απομείωση βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
  61.03   Απομείωση άυλων παγίων
  61.04   Απομείωση αποθεμάτων
  61.05   Απομείωση χρηματοοικονομιικών στοιχείων
    61.05.01 Απομείωση πελατών
    61.05.02 Απομείωση αξιογράφων εμπορικών απαιτήσεων
    61.05.03 Απομείωση διακρατούμενων μέχρι τη λήξη επενδύσεων
    61.05.04 Απομείωση συμμετοχών σε θυγατρικές
    61.05.05 Απομείωση συμμετοχών σε συγγενείς
    61.05.06 Απομείωση συμμετοχών σε κοινοπραξίες
  61.06   Απομείωση λοιπών περιουσιακών στοιχείων
  61.07   Ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία
    61.07.01 Ζημιές εύλογης αξίας ενσώματων πάγιων στοιχείων
    61.07.02 Ζημιές εύλογης αξίας βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
    61.07.03 Ζημιές εύλογης αξίας χρηματοοικονομικών στοιχείων
       
62     Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές
  62.01   Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές από διακανονισμό
    62.01.01 Χρεωστικές συν/τικές διαφορές διακανονισμού εμπορικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων
    62.01.02 Χρεωστικές συν/τικές διαφορές διακανονισμού δανείων
    62.01.03 Χρεωστικές συν/τικές διαφορές διακανονισμού λοιπών στοιχείων ισολογισμού
  62.02   Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές επιμέτρησης
    62.02.01 Χρεωστικές συν/τικές διαφορές επιμέτρησης εμπορικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων
    62.02.02 Χρεωστικές συν/τικές διαφορές επιμέτρησης δανείων
    62.02.03 Χρεωστικές συν/τικές διαφορές επιμέτρησης λοιπών στοιχείων ισολογισμού
       
63     Ζημιές από διάθεση-απόσυρση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
  63.01   Ζημιές από διάθεση-απόσυρση ενσώματων παγίων
  63.02   Ζημιές από διάθεση-απόσυρση άυλων πάγιων στοιχείων
  63.03   Ζημιές από διάθεση χρηματοοικονομικών στοιχείων
  63.04   Ζημιές από διάθεση - απόσυρση περιουσιακών στοιχείων σε συνδεδεμένες οντότητες
       
64     Διάφορα λειτουργικά έξοδα
  64.01   Αμοιβές για υπηρεσίες
    64.01.01 Αμοιβές για υπηρεσίες - μη συνδεδεμένες οντότητες
    64.01.02 Αμοιβές για υπηρεσίες - συνδεδεμένες οντότητες
  64.02   Ενέργεια
  64.03   Ύδρευση
  64.04   Τηλεπικοινωνίες
  64.05   Ενοίκια
    64.05.01 Ενοίκια - μη συνδεδεμένες οντότητες
    64.05.02 Ενοίκια - συνδεδεμένες οντότητες
  64.06   Ασφάλιστρα
  64.07   Μεταφορικά
  64.08   Αναλώσιμα
  64.09   Επισκευές και συντηρήσεις
  64.10   Διαφήμιση και προβολή
  64.11   Φόροι και τέλη (πλην φόρου εισοδήματος)
  64.12   Λοιπά έξοδα
  64.13   Διάφορα λειτουργικά έξοδα από συνδεδεμένες οντότητες
       
65     Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
  65.01   Τόκοι τραπεζικών δανείων
  65.02   Τόκοι δανείων από συνδεδεμένες οντότητες
  65.03   Τόκοι λοιπών δανείων
  65.04   Τόκοι λοιπών υποχρεώσεων και προβλέψεων
  65.05   Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα
       
66     Αποσβέσεις
  66.01   Αποσβέσεις διαμορφώσεων γης
  66.02   Αποσβέσεις κτηρίων - τεχνικών έργων
  66.03   Αποσβέσεις μηχανολογικού εξοπλισμού
  66.04   Αποσβέσεις μεταφορικών μέσων
  66.05   Αποσβέσεις λοιπού εξοπλισμού
  66.06   Αποσβέσεις επενδύσεων σε ακίνητα
  66.07   Αποσβέσεις πάγιων βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
  66.08   Αποσβέσεις άυλων παγίων
       
67     Ασυνήθη έξοδα, ζημιές και πρόστιμα
  67.01   Ζημιές φυσικών καταστροφών
  67.02   Ζημιές άλλων καταστροφών
  67.03   Άλλα ασυνήθη έξοδα και ζημίες
  67.04   Πρόστιμα, προσαυξήσεις και ποινές
  67.05   Ασυνήθη έξοδα και ζημιές από συνδεδεμένες οντότητες
       
68     Προβλέψεις (εκτός από προβλέψεις για το προσωπικό)
  68.01   Προβλέψεις για εκκρεμοδικίες
  68.02   Προβλέψεις για δοσμένες εγγυήσεις
  68.03   Προβλέψεις για αποκατάσταση περιβάλλοντος
  68.04   Προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου πλην φόρου εισοδήματος
  68.05   Άλλες προβλέψεις
  68.06   Προβλέψεις για συνδεδεμένες οντότητες
       
69     Φόρος εισοδήματος
  69.01   Τρέχων φόρος (έξοδο) περιόδου
  69.02   Αναβαλλόμενος φόρος (έξοδο) περιόδου
  69.03   Προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου φόρου εισοδήματος
       

Σημείωση για τα έξοδα και τις ζημιές:
1) Στους διαφόρους λογαριασμούς εξόδων και ζημιών της ομάδας 6 παρακολουθούνται τα αντίστοιχα κονδύλια κατ' είδος με το συνολικό ποσό, πριν την μεταφορά ποσών σε κέντρα κόστους, προϊόντα ή υπηρεσίες.
2) Η αντιστροφή σχηματισμένης πρόβλεψης για παροχές σε εργαζόμενους συγχωνεύεται με το έξοδο της χρήσης στο λογαριασμό 60 «Παροχές σε εργαζόμενους».

Ευρετήριο τουριστικής νομοθεσίας

Δείτε αναλυτικά τον οδηγό τουριστικής νομοθεσίας ανά κλάδο

Κλίμακες φορολογίας εισοδήματος 2021

Δείτε αναλυτικά όλες τις κλίμακες φορολογίας εισοδήματος που ισχύουν για το φορολογικό έτος 2021