Ομάδα 4η Καθαρή θέση

Α.βαθμός Β.βαθμός Γ.βαθμός Περιγραφή
40     Κεφάλαιο
       
41     Υπέρ το άρτιο
       
42     Καταθέσεις ιδιοκτητών
       
43     Ίδιοι τίτλοι
  43.01   Αξία κτήσης ίδιων τίτλων
  43.02   Αποτέλεσμα (κέρδος/ζημία) από τη διάθεση ίδιων τίτλων
       
44     Διαφορές εύλογης αξίας
  44.01   Διαφορές εύλογης αξίας ενσώματων παγίων
  44.02   Διαφορές εύλογης αξίας διαθέσιμων για πώληση
  44.03   Διαφορές εύλογης αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών
       
45     Συναλλαγματικές διαφορές
       
46     Αποθεματικά νόμων
       
47     Αφορολόγητα αποθεματικά
       
48     Αποθεματικά καταστατικού και λοιπά αποθεματικά
  48.01   Αποθεματικά καταστατικού
  48.02   Προαιρετικά αποθεματικά αποφάσεων γενικής συνέλευσης ιδιοκτητών
       
49     Αποτελέσματα εις νέο
       
Ευρετήριο τουριστικής νομοθεσίας

Δείτε αναλυτικά τον οδηγό τουριστικής νομοθεσίας ανά κλάδο

Κλίμακες φορολογίας εισοδήματος 2021

Δείτε αναλυτικά όλες τις κλίμακες φορολογίας εισοδήματος που ισχύουν για το φορολογικό έτος 2021