Ομάδα 8η Ιδιοπαραγωγή, υποκαταστήματα και αποτελέσματα περιόδου

Α.βαθμός Β.βαθμός Γ.βαθμός Περιγραφή
80     Έξοδα σε ιδιοπαραγωγή
  80.01   Παροχές σε εργαζόμενους σε ιδιοπαραγωγή
  80.02   Αποσβέσεις σε ιδιοπαραγωγή
  80.03   Άλλα λειτουργικά έξοδα σε ιδιοπαραγωγή
  80.04   Χρηματοοικονομικά έξοδα σε ιδιοπαραγωγή
  80.05   Προβλέψεις σε ιδιοπαραγωγή
       
81     Δοσοληπτικοί λογαριασμοί υποκαταστημάτων αυτοτελούς παρακολούθησης
  81.01   Χρεωστικοί δοσοληπτικοί λογαριασμοί υποκαταστημάτων / κεντρικού
  81.02   Πιστωτικοί δοσοληπτικοί λογαριασμοί υποκαταστημάτων / κεντρικού
       
82     Αποτέλεσμα (κέρδη ή ζημίες) περιόδου
  82.01   Συγκέντρωση αποτελεσματικών λογαριασμών
  82.02   Καθαρό κέρδος περιόδου (μετά από φόρους)
  82.03   Καθαρή ζημία περιόδου (μετά από φόρους)
       

Σημείωση για τα έξοδα σε ιδιοπαραγωγή
1) Τα έξοδα σε ιδιοπαραγωγή είναι το μέρος των εξόδων της περιόδου που αφορά ιδιοπαραγωγή πάγιων στοιχείων. Τα έξοδα σε ιδιοπαραγωγή είναι τεκμαρτό έσοδο που μειώνει τα έξοδα τα οποία εμφανίζονται με το συνολικό τους ποσό στην ομάδα 6.

Ευρετήριο τουριστικής νομοθεσίας

Δείτε αναλυτικά τον οδηγό τουριστικής νομοθεσίας ανά κλάδο

Κλίμακες φορολογίας εισοδήματος 2021

Δείτε αναλυτικά όλες τις κλίμακες φορολογίας εισοδήματος που ισχύουν για το φορολογικό έτος 2021