Ομάδα 3η Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία

Α.βαθμός Β.βαθμός Γ.βαθμός Περιγραφή
30     Πελάτες
  30.01   Πελάτες - μη συνδεδεμένες οντότητες
    30.01.01 Πελάτες μη συνδεδεμένες οντότητες - ονομαστικό ποσό
    30.01.02 Μη δουλευμένοι τόκοι μη συνδεδεμένων πελατών
    30.01.03 Προκαταβολές μη συνδεδεμένων πελατών
    30.01.04 Απομείωση μη συνδεδεμένων πελατών
  30.02   Πελάτες - συνδεδεμένες οντότητες
    30.02.01 Συνδεδεμένοι πελάτες - ονομαστικό ποσό
    30.02.02 Μη δουλευμένοι τόκοι συνδεδεμένων πελατών
    30.02.03 Προκαταβολές συνδεδεμένων πελατών
    30.02.04 Απομείωση συνδεδεμένων πελατών
       
31     Αξιόγραφα εμπορικών απαιτήσεων
  31.01   Αξιόγραφα εμπορικών απαιτήσεων - μη συνδεδεμένες οντότητες
    31.01.01 Αξιόγραφα εμπορικών απαιτήσεων μη συνδεδεμένων οντοτήτων - ονομαστικό ποσό
    31.01.02 Μη δουλευμένοι τόκοι αξιογράφων εμπορικών απαιτήσεων μη συνδεδεμένων οντοτήτων
    31.01.03 Απομείωση αξιογράφων εμπορικών απαιτήσεων μη συνδεδεμένων οντοτήτων
  31.02   Αξιόγραφα εμπορικών απαιτήσεων - συνδεδεμένες οντότητες
    31.02.01 Αξιόγραφα εμπορικών απαιτήσεων συνδεδεμένων οντοτήτων - ονομαστικό ποσό
    31.02.02 Μη δουλευμένοι τόκοι αξιογράφων εμπορικών απαιτήσεων συνδεδεμένων οντοτήτων
    31.02.03 Απομείωση αξιογράφων εμπορικών απαιτήσεων συνδεδεμένων οντοτήτων
       
32     Χορηγηθέντα δάνεια
  32.01   Δάνεια χορηγηθέντα σε συνδεδεμένες οντότητες
  32.02   Δάνεια χορηγηθέντα στο προσωπικό και στη διοίκηση
  32.03   Λοιπά χορηγηθέντα δάνεια
  32.04   Απομείωση χορηγηθέντων δανείων
       
33     Λοιπές απαιτήσεις
  33.01   Έσοδα από πάσης φύσεως συμμετοχές εισπρακτέα
    33.01.01 Έσοδα από πάσης φύσεως συμμετοχές εισπρακτέα - ονομαστικό ποσό
    33.01.02 Απομείωση - έσοδα από πάσης φύσεως συμμετοχές εισπρακτέα
  33.02   Άλλες απαιτήσεις από συνδεδεμένες οντότητες
    33.02.01 Άλλες απαιτήσεις από συνδεδεμένες οντότητες - ονομαστικό ποσό
    33.02.02 Απομείωση - άλλες απαιτήσεις από συνδεδεμένες οντότητες
  33.03   Άλλες απαιτήσεις από μη συνδεδεμένες οντότητες
    33.03.01 Άλλες απαιτήσεις από μη συνδεδεμένες οντότητες - ονομαστικό ποσό
    33.03.02 Απομείωση - άλλες απαιτήσεις από μη συνδεδεμένες οντότητες
  33.04   Εγγυήσεις
       
34     Επενδύσεις
  34.01   Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις
    34.01.01 Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις - ονομαστική αξία
    34.01.02 Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις - συμπληρωματικά ποσά
    34.01.03 Απομείωση διακρατούμενων έως τη λήξη επενδύσεων
  34.02   Διαθέσιμα για πώληση
    34.02.01 Διαθέσιμα για πώληση
    34.02.02 Απομείωση διαθέσιμων για πώληση
  34.03   Εμπορικό χαρτοφυλάκιο
       
35     Χρηματοοικονομικά στοιχεία για αντιστάθμιση
  35.01   Χρηματοοικονομικά στοιχεία για αντιστάθμιση εύλογης αξίας
  35.02   Χρηματοοικονομικά στοιχεία για αντιστάθμιση ταμειακών ροών
       
36     Συμμετοχές
  36.01   Συμμετοχές σε θυγατρικές
    36.01.01 Συμμετοχές σε θυγατρικές
    36.01.02 Απομείωση συμμετοχών σε θυγατρικές
  36.02   Συμμετοχές σε συγγενείς
    36.02.01 Συμμετοχές σε συγγενείς
    36.02.02 Απομείωση συμμετοχών σε συγγενείς
  36.03   Συμμετοχές σε κοινοπραξίες
    36.03.01 Συμμετοχές σε κοινοπραξίες
    36.03.02 Απομείωσης συμμετοχών σε κοινοπραξίες
       
37     Προπληρωμένα έξοδα και δουλευμένα έσοδα περιόδου
  37.01   Προπληρωμένα έξοδα
    37.01.01 Προπληρωμένα έξοδα σε μη συνδεδεμένες οντότητες
    37.01.02 Προπληρωμένα έξοδα σε συνδεδεμένες οντότητες
  37.02   Δουλευμένα έσοδα περιόδου
    37.02.01 Δουλευμένα έσοδα περιόδου από μη συνδεδεμένες οντότητες
    37.02.02 Δουλευμένα έσοδα περιόδου από συνδεδεμένες οντότητες
       
38     Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
  38.01   Ταμείο
  38.02   Καταθέσεις όψεως
  38.03   Καταθέσεις προθεσμίας
  38.04   Λοιπά ταμειακά ισοδύναμα
       
39     Αναβαλλόμενοι φόροι ενεργητικού
       

Σημείωση:
Όταν τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία παρακολουθούνται στο κόστος κτήσης, ο λογαριασμός 34 αναλύεται στους υπολογαριασμούς:
34.1 Χρεωστικοί τίτλοι
34.2 Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι
34.3 Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία
Οι ανωτέρω υπολογαριασμοί αναλύονται σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε οντότητας.

Ευρετήριο τουριστικής νομοθεσίας

Δείτε αναλυτικά τον οδηγό τουριστικής νομοθεσίας ανά κλάδο

Κλίμακες φορολογίας εισοδήματος 2021

Δείτε αναλυτικά όλες τις κλίμακες φορολογίας εισοδήματος που ισχύουν για το φορολογικό έτος 2021