Λογ/σμός 61 - Αμοιβές και έξοδα τρίτων

Α.βαθμός Β.βαθμός Γ.βαθμός Περιγραφή
61     ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
  61.00   Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος
    61.00.00 Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων
    01 Αμοιβές και έξοδα συμβολαιογράφων (όταν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος)
    02 Αμοιβές και έξοδα τεχνικών
    03 Αμοιβές και έξοδα οργανωτών - μελετητών - ερευνητών
    04 Αμοιβές και έξοδα ελεγκτών
    05 Αμοιβές και έξοδα ιατρών
    06 Αμοιβές και έξοδα λογιστών
    07 Αμοιβές φοροτεχνικών
    ..............  
    61.00.99 Αμοιβές και έξοδα λοιπών ελεύθερων επαγγελματιών
  61.01   Αμοιβές και έξοδα μη ελεύθερων επαγγελματιών υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος
    61.01.00 Αμοιβές συνεδριάσεων μελών διοικητικού συμβουλίου
    01 Αμοιβές και έξοδα διαφόρων τρίτων
    02 Αμοιβές σε εταιρίες μελετών Τεχνικών Έργων εξωτερικού
      (Γνωμ. 252/2244/1995)
    ..............  
    61.01.99  
  61.02   Λοιπές προμήθειες τρίτων
    61.02.00 Προμήθειες για αγορές
    01 Προμήθειες για πωλήσεις
    02 Προμήθειες εισπράξεως τιμολογίων και φορτωτικών εγγράφων
    03 Μεσιτείες
    ..............  
    61.02.99  
  61.03   Επεξεργασίες από τρίτους
    61.03.00 Επεξεργασίες (Facon)
    01 Αμοιβές μηχανογραφικής επεξεργασίας (Service)
    ..............  
    61.03.99  
  61.04    
  .........    
  61.90   Αμοιβές τρίτων μη υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος
      (Γνωμ. 252/2244/1995)
    61.90.00 Αμοιβές σε εταιρίες μελετών τεχνικών έργων
      (Γνωμ. 252/2244/1995)
    01 Αμοιβές για έρευνα αγοράς
    02 ........................................
    03 Αμοιβές Γραφείων επιλογής προσωπικού
    04  
  61.91   Πνευματικά και καλλιτεχνικά δικαιώματα τρίτων επί πωλήσεων
      (Γνωμ. 95/1694/1992)
  61.92   Εισφορές υπέρ τρίτων για ελεύθερους επαγγελματίες
    61.92.00 Εισφορές Ταμείου Νομικών έμμισθων δικηγόρων (άρθρο 37 Ν. 2145/1993)
    61.92.01 Εισφορές Τ.Σ.Α.Υ. έμμισθων ιατρών
    02 .................................
  61.93   Αμοιβές υπερβολάβων εκτελέσεως εργασιών τεχνικών έργων
      (Γνωμ. 252/2244/1995)
  61.94   Εισφορές υπέρ Ασφαλιστικών Οργανισμών για κατασκευαζόμενα Τεχνικά Έργα (Γνωμ. 252/2244/1995)
    61.94.00 Εισφορά ΙΚΑ προσωπικού υπεργολάβων εκτελέσεως εργασιών Τεχνικών Έργων
    61.94.01 Δωρόσημο οικοδόμων υπεργολάβων εκτελέσεως εργασιών Τεχνικών Έργων
    61.94.02 ..............................................
    61.94.05 Κρατήσεις - Εισφορές υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
    61.94.06 Κρατήσεις - Εισφορές υπέρ Τ.Π.Ε.Δ.Ε.
    61.94.07 Κρατήσεις - Εισφορές υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.
    61.94.08 .....................................
      κ.λπ.
    ...............  
  61.98   Λοιπές αμοιβές τρίτων
    61.98.00 Χρήσεις δικαιωμάτων (Royalties)
    01 Αποζημιώσεις για φθορά ειδών συσκευασίας προμηθευτών
    ....  
    ..............  
    61.98.99  
  61.99   Προϋπολογισμένες - Προπληρωμένες αμοιβές και έξοδα τρίτων
      (Λ/58.61)
       

 

2.2.605 Λογαριασμός 61 «Αμοιβές και έξοδα τρίτων»

 

1. Στους υπολογαριασμούς του 61 καταχωρούνται οι αμοιβές που λογίζονται από την οικονομική μονάδα για εργασίες τρίτων, οι οποίοι Δε συνδέονται με αυτή με σχέση εξαρτημένης εργασίας.


2. Οι αμοιβές τρίτων που δεν περιλαμβάνονται στους υπολογαριασμούς 61.00-61.03 καταχωρούνται στο λογαριασμό 61.98 «λοιπές αμοιβές τρίτων». Στο λογαριασμό αυτό καταχωρούνται και τα ποσά που λογίζονται ή καταβάλλονται σε τρίτους κάθε χρόνο για την παραχώρηση της χρήσεως π.χ. σημάτων, μεθόδων παραγωγής ή διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Αν τα ποσά αυτά προκαταβάλλονται για τη χρήση δικαιωμάτων και προνομίων για περισσότερα χρόνια, χρεώνονται οι οικείοι υπολογαριασμοί του λογαριασμού 16, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην παρ. 2.2.110.

 

Σημείωση: Εξυπακούεται ότι οι αμοιβές των τρίτων, των οποίων οι προσφερόμενες στην επιχείρηση υπηρεσίες αφορούν κατασκευή πάγιων στοιχείων (αρχιτεκτόνων, μηχανικών, μελετητών κ.λπ.), καταχωρούνται στους οικείους λογαριασμούς του παγίου και όχι στους υπολογαριασμούς του 61 (για διευκόλυνση καταρτίσεως της σχετικής φορολογικής δηλώσεως κ.λπ., δύνανται να καταχωρούνται στον 61 και αμέσως - με αντιλογιστική εγγραφή - να μεταφέρονται στο πάγιο).

Όταν έξοδα των τρίτων δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου, αποχωρίζονται των αμοιβών και καταχωρούνται στον 64.98.  (Α.Υ.Ο. 1116200/885/0015/ΠΟΛ. 1282/30-10-96)

 

Ευρετήριο τουριστικής νομοθεσίας

Δείτε αναλυτικά τον οδηγό τουριστικής νομοθεσίας ανά κλάδο

Κλίμακες φορολογίας εισοδήματος 2021

Δείτε αναλυτικά όλες τις κλίμακες φορολογίας εισοδήματος που ισχύουν για το φορολογικό έτος 2021