Λογ/σμός 65 - Τόκοι και συναφή έξοδα

Α.βαθμός Β.βαθμός Γ.βαθμός Περιγραφή
65     ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ
  65.00   Τόκοι και έξοδα ομολογιακών δανείων
    65.00.00 Τόκοι και έξοδα δανείων σε € μη μετατρέψιμων σε μετοχές
    01 Τόκοι και έξοδα δανείων σε € μετατρέψιμων σε μετοχές
    02 Τόκοι και έξοδα δανείων με ρήτρα Ξ.Ν. μη μετατρέψιμων σε μετοχές
    03 Τόκοι και έξοδα δανείων με ρήτρα Ξ.Ν. μετατρέψιμων σε μετοχές
    04 Τόκοι και έξοδα δανείων σε Ξ.Ν. μη μετατρέψιμων σε μετοχές
    05 Τόκοι και έξοδα δανείων σε Ξ.Ν. μετατρέψιμων σε μετοχές
    ..............  
    65.00.99  
  65.01   Τόκοι και έξοδα λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
    65.01.00 Τόκοι και έξοδα Τραπεζικών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων σε €
    01 Τόκοι και έξοδα Τραπεζικών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων σε € με ρήτρα Ξ.Ν.
    02 Τόκοι και έξοδα Τραπεζικών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων σε Ξ.Ν.
    03 Τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων προς Ταμιευτήρια
    04 Τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων προς συνδεμένες επιχειρήσεις σε €
    05 Τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων προς συνδεμένες επιχειρήσεις σε Ξ.Ν.
    06 Τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων προς εταίρους και διοικούντες
    07 Τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων γραμματίων πληρωτέων σε €
    08 Τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων γραμματίων πληρωτέων σε Ξ.Ν.
    09 Τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων προς το Δημόσιο από φόρους
    10 Τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων προς ασφαλιστικά ταμεία
    .............  
    65.01.98 Τόκοι και έξοδα λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων σε Δρχ.
    65.01.99 Τόκοι και έξοδα λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων σε Ξ.Ν.
  65.02   Προεξοφλητικοί τόκοι και έξοδα Τραπεζών
  65.03   Τόκοι και έξοδα χρηματοδοτήσεων Τραπεζών εγγυημένων με αξιόγραφα
  65.04   Τόκοι και έξοδα βραχυπρόθεσμων Τραπεζικών χορηγήσεων για εξαγωγές
  65.05   Τόκοι και έξοδα λοιπών βραχυπρόθεσμων Τραπεζικών
  65.06   Τόκοι και έξοδα λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
  65.07   Ειδικός φόρος τραπεζικών εργασιών και χαρτόσημο συμβάσεων δανείων και χρηματοδοτήσεων
  65.08   Έξοδα ασφαλειών (π.χ. εμπράγματων) δανείων και χρηματοδοτήσεων
  65.09   Παροχές σε ομολογιούχους επί πλέον τόκου
  65.10   Προμήθειες εγγυητικών επιστολών
  .........    
  65.90   Τόκοι και έξοδα εισπράξεως απαιτήσεων με σύμβαση Factoring
      (Γνωμ. 216/2176/1994)
  .........    
  65.98   Λοιπά συναφή με τις χρηματοδοτήσεις έξοδα
    65.98.00 Εισπρακτικά γραμματίων εισπρακτέων
    ...............  
    65.98.99 Διάφορα έξοδα τραπεζών
  65.99   Προϋπολογισμένοι - Προπληρωμένοι τόκοι και συναφή έξοδα (Λ/58.65)
       

 

2.2.609 Λογαριασμός 65 «Τόκοι και συναφή έξοδα»
 

1. Στο λογαριασμό 65 καταχωρούνται οι τόκοι και τα συναφή με αυτούς έξοδα που αναφέρονται στο χρηματοοικονομικό κύκλωμα της οικονομικής μονάδας. Στους λογαριασμούς τόκων (65.00-65.06) καταχωρούνται, εκτός από τους τόκους, και οι προμήθειες που συνυπολογίζονται με αυτούς, καθώς και τα κάθε είδους παρεπόμενα με αυτούς έξοδα (π.χ. Φ.Κ.Ε., χαρτόσημο τόκων).


2. Στο λογαριασμό 65.09 «παροχές σε ομολογιούχους επί πλέον τόκου» καταχωρούνται οι τυχόν πρόσθετες παροχές που δίνονται σε ομολογιούχους της οικονομικής μονάδας επιπλέον του τόκου των τοκομεριδίων, σύμφωνα και με όσα καθορίζονται στην περίπτ. 13 της παρ. 2.2.504.


3. Στο λογαριασμό 65.98 «λοιπά συναφή με τις χρηματοδοτήσεις έξοδα» καταχωρούνται όλα τα έξοδα που αφορούν το χρηματοδοτικό κύκλωμα και δεν εντάσσονται σε οποιοδήποτε από τους λοιπούς δευτεροβάθμιους λογαριασμούς του 65. Εξαίρεση αποτελούν τα έξοδα που έχουν σχέση με τις συμμετοχές και τα χρεόγραφα, τα οποία καταχωρούνται στον υπολογαριασμό 64.10, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην περίπτ. 9 της παρ. 2.2.608.

 

Ευρετήριο τουριστικής νομοθεσίας

Δείτε αναλυτικά τον οδηγό τουριστικής νομοθεσίας ανά κλάδο

Κλίμακες φορολογίας εισοδήματος 2021

Δείτε αναλυτικά όλες τις κλίμακες φορολογίας εισοδήματος που ισχύουν για το φορολογικό έτος 2021