Λογ/σμός 69 - Οργανικά έξοδα κατ' είδος υποκαταστημάτων ή άλλων κέντρων

Α.βαθμός Β.βαθμός Γ.βαθμός Περιγραφή
69     ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΤ' ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
      (Όμιλος λογαριασμών προαιρετικής χρήσεως)
  690   ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
      Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ. 60
  691   ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
      Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ. 61
  692   ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
      Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ. 62
  693   ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ
      Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ. 63
  694   ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ
      Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ. 64
  695   ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ
      Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ. 65
  696   ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ
      ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
      Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ. 66
  697   ........................................
  698   ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
      Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ. 68
       

 

2.2.613 Όμιλος λογαριασμών 69 «Οργανικά έξοδα κατ' είδος υποκαταστημάτων ή άλλων κέντρων» (όμιλος λογαριασμών προαιρετικής χρήσεως)

 

1. Σχετικά με τον τρόπο αναπτύξεως κάθε πρωτοβάθμιου λογαριασμού (690-698) ισχύουν όσα καθορίζονται στην περίπτ. 1 της παρ. 2.2.113.


2. Σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των πρωτοβάθμιων λογαριασμών 690-698 ισχύουν, αντίστοιχα, όσα καθορίζονται παραπάνω στις παρ. 2.2.600 έως και 2.2.612 για τους πρωτοβάθμιους λογαριασμούς 60-68.

 

 

Ευρετήριο τουριστικής νομοθεσίας

Δείτε αναλυτικά τον οδηγό τουριστικής νομοθεσίας ανά κλάδο

Κλίμακες φορολογίας εισοδήματος 2021

Δείτε αναλυτικά όλες τις κλίμακες φορολογίας εισοδήματος που ισχύουν για το φορολογικό έτος 2021