Λογ/σμός 64 - Διάφορα έξοδα

Α.βαθμός Β.βαθμός Γ.βαθμός Περιγραφή
64     ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ
  64.00   Έξοδα μεταφορών
    64.00.00 Έξοδα κινήσεως (καύσιμα - λιπαντικά - διόδια) ιδιοκτητών
      μεταφορικών μέσων
    01 Έξοδα μεταφοράς προσωπικού με μεταφορικά μέσα τρίτων
    02 Έξοδα μεταφοράς υλικών - αγαθών αγορών με μεταφορικά μέσα τρίτων
    03 Έξοδα μεταφοράς υλικών - αγαθών πωλήσεων με μεταφορικά μέσα τρίτων
    04 Έξοδα διακινήσεων (εσωτερικών) υλικών - αγαθών με μεταφορικά μέσα τρίτων
    05  
    ..............  
    64.00.99  
  64.01   Έξοδα ταξειδίων
    64.01.00 Έξοδα ταξειδίων εσωτερικού
    64.01.01 Έξοδα ταξειδίων εξωτερικού
    ..............  
    64.01.99  
  64.02   Έξοδα προβολής και διαφημίσεως
    64.02.00 Διαφημίσεις από τον τύπο
    01 Διαφημίσεις από το ραδιόφωνο - τηλεόραση
    02 Διαφημίσεις από τον κινηματογράφο
    03 Διαφημίσεις από τα λοιπά μέσα ενημερώσεως
    04 Έξοδα λειτουργίας φωτεινών επιγραφών
    05 Έξοδα συνεδρίων - δεξιώσεων και άλλων παρεμφερών εκδηλώσεων
    06 Έξοδα υποδοχής και φιλοξενείας
    07 Έξοδα προβολής δια λοιπών μεθόδων (π.χ. χρηματοδότηση αθλητικών εκδηλώσεων ή αγώνων Rally)
    08 Έξοδα λόγω εγγυήσεως πωλήσεων (συμβατικές υποχρεώσεις)
    09 Έξοδα αποστολής δειγμάτων
    10 Αξία χορηγούμενων δειγμάτων (Γνωμ. 44/1129/1989)
    ..............  
    64.02.99 Διάφορα έξοδα προβολής και διαφημίσεως
  64.03   Έξοδα εκθέσεων - επιδείξεων
    64.03.00 Έξοδα εκθέσεων εσωτερικού
    01 Έξοδα εκθέσεων εξωτερικού
    02 Έξοδα επιδείξεων
    ..............  
    64.03.99  
  64.04   Ειδικά έξοδα προωθήσεως εξαγωγών
    64.04.00 Ειδικά έξοδα εξαγωγών «δίχως δικαιολογητικά» (άρθρο 35 παρ. 3-5 Ν.Δ. 3323/1955, που εντάχθηκαν στο άρθρο 31 παρ. 2-5 Ν. 2238/1994)
    01 ...................................................
    ..............  
    64.04.99  
  64.05   Συνδρομές - Εισφορές
    64.05.00 Συνδρομές σε περιοδικά και εφημερίδες
    01 Συνδρομές - Εισφορές σε επαγγελματικές οργανώσεις
    02 Δικαιώματα Χρηματιστηρίου διαπραγματεύσεως τίτλων
    ..............  
    64.05.99  
  64.06   Δωρεές - Επιχορηγήσεις
    64.06.00 Δωρεές για κοινωφελείς σκοπούς
    01 Επιχορηγήσεις για κοινωφελείς σκοπούς
    02 Αξία δωρεών αποθεμάτων για κοινωφελείς σκοπούς
      (Γνωμ. 44/1129/1989)
    ..............  
    64.06.98 Λοιπές δωρεές
    64.06.99 Λοιπές επιχορηγήσεις
  64.07   Έντυπα και γραφική ύλη
    64.07.00 Έντυπα
    01 Υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων
    02 Έξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων
    03 Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων
    ..............  
    64.07.99  
  64.08   Υλικά άμεσης αναλώσεως
    64.08.00 Καύσιμα και λοιπά υλικά θερμάνσεως
    01 Υλικά καθαριότητας
    02 Υλικά φαρμακείου
    ..............  
    64.08.99 Λοιπά υλικά άμεσης αναλώσεως
  64.09   Έξοδα δημοσιεύσεων
    64.09.00 Έξοδα δημοσιεύσεως ισολογισμών και προσκλήσεων
    01 Έξοδα δημοσιεύσεως αγγελιών και ανακοινώσεων
    ..............  
    64.09.99 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων
  64.10   Έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων
    64.10.00 Προμήθειες και λοιπά έξοδα αγοράς συμμετοχών & χρεογράφων
      64.10.01 Προμήθειες και λοιπά έξοδα πωλήσεως συμμετοχών & χρεογράφων
    ..............  
    64.10.99 Λοιπά έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων
  64.11   Διαφορές αποτιμήσεως συμμετοχών και χρεογράφων
      (Από τη χρήση 1994 δεν χρησιμοποιείται ο 64.11, αλλά ο 68.01 «Προβλέψεις για υποτιμήσεις συμμετοχών και χρεογράφων».)
  64.12   Διαφορές (ζημίες) από πώληση συμμετοχών και χρεογράφων
    64.12.00 Διαφορές (ζημίες) από πώληση συμμετοχών
    01 Διαφορές (ζημίες) από πώληση σε συμμετοχών λοιπές πλην Α.Ε. επιχ/σεις
    02 Διαφορές (ζημίες) από πώληση χρεογράφων
    ..............  
    64.12.99  
  64.13    
  .........    
  64.91   Διαφορές (ζημίες) από πράξεις hedging (Γνωμ. 268/2272/1986)
  64.98   Διάφορα έξοδα
    64.98.00 Κοινόχρηστες δαπάνες
    01 Έξοδα λειτουργίας Οργάνων Διοικήσεως (π.χ. έξοδα Γ.Σ., Συμβουλίων ή Επιτροπών)
    02 Δικαστικά και έξοδα εξώδικων ενεργειών
    03 Έξοδα συμβολαιογράφων
    04 Έξοδα λοιπών ελεύθερων επαγγελματιών
    05 Έξοδα διαφόρων τρίτων
    ..............  
    64.98.99  
  64.99   Προϋπολογισμένα - Προπληρωμένα διάφορα έξοδα (Λ/58.64)
       

 

2.2.608 Λογαριασμός 64 «Διάφορα έξοδα»

 

1. Στους υπολογαριασμούς του 64 καταχωρούνται όλα τα κατ' είδος οργανικά έξοδα που δεν καταχωρούνται σε οποιοδήποτε άλλο λογαριασμό της ομάδας 6.


2. Σχετικά με το περιεχόμενο των υπολογαριασμών του 64.00 «έξοδα μεταφορών» διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

- Στο λογαριασμό 64.00.00 καταχωρούνται τα έξοδα κινήσεως των μεταφορικών μέσων της οικονομικής μονάδας, όταν τα μέσα αυτά ανήκουν κατά κυριότητα σ' αυτή.

- Στο λογαριασμό 64.00.01 καταχωρούνται τα έξοδα μεταφοράς του προσωπικού της οικονομικής μονάδας, όταν η μεταφορά γίνεται με μεταφορικά μέσα που ανήκουν σε τρίτους, οι οποίοι αναλαμβάνουν το έργο αυτό. Αν η μεταφορά γίνεται με μισθωμένα μεταφορικά μέσα, τα ενοίκια που καταβάλλονται ή λογίζονται καταχωρούνται στο λογαριασμό 62.04.03 «ενοίκια μεταφορικών μέσων».

- Στο λογαριασμό 64.00.02 καταχωρούνται τα έξοδα μεταφοράς των διάφορων υλικών - αγαθών που αγοράζονται από την οικονομική μονάδα, όταν η μεταφορά γίνεται με μεταφορικά μέσα που ανήκουν σε τρίτους, σύμφωνα με όσα ισχύουν στην παραπάνω δεύτερη υποπαράγραφο της περιπτώσεως 2.

Σημείωση: Πρόκειται για ειδικά έξοδα αγοράς, τα οποία είναι διαμορφωτικά της αξίας κτήσεως των αγοραζόμενων (βλ. και άρθρο 43 κωδ. Ν. 2190/1920) και καταχωρούνται στους οικείους υπολογαριασμούς του 32 «παραγγελίες εξωτερικού» ή στους λογαριασμούς της Ομάδας 2. Εδώ, στο λογαριασμό 64.00.02, καταχωρούνται, κατ' εξαίρεση, τα μεταφορικά εκείνα που (για διάφορους λόγους) λογιστικοποιούνται καθυστερημένα και τα αντίστοιχα αγαθά έχουν χρησιμοποιηθεί (οι πρώτες ύλες βιομηχανοποιήθηκαν & έχει υπολογισθεί το μηνιαίο κόστος παραγωγής, τα εμπορεύματα πωλήθηκαν και υπολογίστηκαν τα βραχύχρονα αποτελέσματα κ.λπ.), οπότε, κατ' ανάγκη, βαρύνουν τον λογαριασμό 97. (ΑΥΟ 1116200/885/0015/ΠΟΛ. 1282/30-10-96)

- Στο λογαριασμό 64.00.03 καταχωρούνται τα έξοδα μεταφοράς των διάφορων υλικών - αγαθών που πωλούνται από την οικονομική μονάδα, όταν η μεταφορά γίνεται με μεταφορικά μέσα που ανήκουν σε τρίτους, σύμφωνα με όσα ισχύουν στην παραπάνω δεύτερη υποπαράγραφο της περιπτώσεως 2.

- Στο λογαριασμό 64.00.04 καταχωρούνται τα έξοδα εσωτερικής διακινήσεως των υλικών - αγαθών της οικονομικής μονάδας, όταν η διακίνηση αυτή, από τη μία εγκατάσταση στην άλλη, γίνεται με μεταφορικά μέσα που ανήκουν σε τρίτους, σύμφωνα με όσα ισχύουν στην παραπάνω δεύτερη υποπαράγραφο της περιπτώσεως 2.


3. Σχετικά με το περιεχόμενο των υπολογαριασμών του 64.01 «έξοδα ταξιδίων» διευκρινίζεται ότι, στις περιπτώσεις που οι λογαριασμοί εξόδων ταξιδίων περιλαμβάνουν και αμοιβές πέρα από εκείνες που καλύπτουν τα έξοδα, π.χ.  κινήσεως, διατροφής ή διανυκτερεύσεως, οι επί πλέον αυτές αμοιβές διαχωρίζονται και καταχωρούνται στο λογαριασμό 60.00.11 «αμοιβές εκτός έδρας», όταν πρόκειται για έμμισθο προσωπικό ή μέλη της διοικήσεως, ή στο λογαριασμό 60.01.11 «αμοιβές εκτός έδρας», όταν πρόκειται για ημερομίσθιο προσωπικό.


4. Σχετικά με το περιεχόμενο των υπολογαριασμών του 64.02 «έξοδα προβολής και διαφημίσεως» ορίζονται τα ακόλουθα:

- Στο λογαριασμό 64.02.04 «έξοδα λειτουργίας φωτεινών επιγραφών» καταχωρούνται έξοδα συντηρήσεως, επισκευών και άλλα των φωτεινών επιγραφών της οικονομικής μονάδας. Σε περίπτωση μισθώσεως δικαιωμάτων εγκαταστάσεως και λειτουργίας φωτεινών επιγραφών, τα ενοίκια καταχωρούνται στο λογαριασμό 62.04.08 «ενοίκια φωτεινών επιγραφών». Τα αρχικά έξοδα κατασκευής και εγκαταστάσεως των φωτεινών επιγραφών, όταν πρόκειται για περιπτώσεις αποσβέσεώς τους σε περισσότερες από μία χρήσεις, καταχωρούνται στον οικείο υπολογαριασμό του 14.09 «λοιπός εξοπλισμός».

- Στο λογαριασμό 64.02.08 «έξοδα λόγω εγγυήσεως πωλήσεων» καταχωρούνται τα έξοδα που καταβάλλονται από την οικονομική μονάδα σε πελάτης της με βάση τις εγγυήσεις που δίνονται σ' αυτούς για τα πωλημένα αγαθά. Στον ίδιο λογαριασμό καταχωρούνται οι διαφορές από την ενεργοποίηση των εγγυήσεων προμηθευτών, δηλαδή οι διαφορές μεταξύ κόστους αποκαταστάσεως, από την οικονομική μονάδα, ζημιών πελατών της και ποσών που καταβάλλουν οι προμηθευτές της για συμμετοχή στις ζημίες αυτές.

- Στο λογαριασμό 64.02.09 «έξοδα αποστολής δειγμάτων» καταχωρούνται τα έξοδα αποστολής, σε πελάτες ή υποψήφιους πελάτες, δειγμάτων από τα προς πώληση αποθέματα.

- Στο λογαριασμό 64.02.99 «διάφορα έξοδα προβολής και διαφημίσεως» καταχωρούνται όλα τα παρόμοιας φύσεως έξοδα που δεν εντάσσονται σε οποιαδήποτε κατηγορία των λογαριασμών 64.02.00-64.02.98.


5. Σχετικά με το περιεχόμενο των υπολογαριασμών του 64.03 «έξοδα εκθέσεων - επιδείξεων» ορίζεται ότι στους υπολογαριασμούς αυτούς καταχωρούνται τα κάθε είδους έξοδα συμμετοχής σε εκθέσεις εμπορικές και άλλες, όπου εκθέτονται τα αγαθά που προορίζονται για πώληση (λογ. 64.03.00 και 64.03.01), και τα κάθε είδους έξοδα που πραγματοποιούνται κατά την επίδειξη με οποιοδήποτε τρόπο των αγαθών που προορίζονται για πώληση (λογ. 64.03.02).


6. Σχετικά με το περιεχόμενο των υπολογαριασμών του 64.04 «ειδικά έξοδα προωθήσεως εξαγωγών» ορίζεται ότι στους υπολογαριασμούς αυτούς καταχωρούνται τα ειδικά εκείνα ποσά που καταβάλλονται από την οικονομική μονάδα, σύμφωνα με ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά (όπως το ν.δ. 4231/1962).

Σημείωση: Σχετικά με το περιεχόμενο του υπολογαριασμού 64.06.02 Η αξία των δωριζομένων κινητών αγαθών δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα κατά τον υπολογισμό των φορολογητέων κερδών (άρθρο 31 παρ. 1 περ. α' υποπερ. γγ' ν. 2238/94).  (ΑΥΟ 1116200/885/0015/ΠΟΛ. 1282/30-10-96)


7. Σχετικά με το περιεχόμενο των υπολογαριασμών του 64.07 «έντυπα και γραφική ύλη» διευκρινίζεται ότι στους υπολογαριασμούς αυτούς καταχωρούνται τα έξοδα που πραγματοποιούνται από την οικονομική μονάδα για εκτύπωση και αγορά εντύπων (λογ. 64.07.00), για υλικά (π.χ. χαρτί) που προορίζονται για πολλαπλές εκτυπώσεις, είτε στις εγκαταστάσεις της οικονομικής μονάδας, είτε σε τρίτους (λογ. 64.07.01), για έξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων όταν αυτές γίνονται από τρίτους με υλικά που προέρχονται από την οικονομική μονάδα (λογ. 64.07.02) και για γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων (λογ. 64.07.03).


8. Σχετικά με το περιεχόμενο των υπολογαριασμών του 64.08 «υλικά άμεσης αναλώσεως» ορίζεται ότι στους υπολογαριασμούς αυτούς καταχωρούνται τα διάφορα αναλώσιμα υλικά τα οποία κατά την αγορά τους δεν εισάγονται στις αποθήκες των λογαριασμών αποθεμάτων της ομάδας 2.


9. Σχετικά με το περιεχόμενο των υπολογαριασμών του 64.10 «έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων» ορίζεται ότι στους υπολογαριασμούς αυτούς καταχωρούνται τα κάθε είδους και μορφής έξοδα που πραγματοποιούνται από την οικονομική μονάδα για την αγορά, πώληση και, γενικά, διαχείριση των συμμετοχών της παρ. 2.2.112 και των χρεογράφων της παρ. 2.2.305.


10. Σχετικά με το περιεχόμενο του λογαριασμού 64.11 «διαφορές αποτιμήσεως συμμετοχών και χρεογράφων» ορίζεται ότι στο λογαριασμό αυτό καταχωρούνται οι διαφορές ανάμεσα στη συνολική τιμή κτήσεως των συμμετοχών και χρεογράφων και στη συνολική τρέχουσα τιμή τους, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην περίπτ. 6-β της παρ. 2.2.112.


11. Σχετικά με το περιεχόμενο του λογαριασμού 64.12 «διαφορές από πώληση συμμετοχών και χρεογράφων» ορίζεται ότι στο λογαριασμό αυτό καταχωρούνται οι ζημίες που πραγματοποιούνται από την πώληση συμμετοχών και χρεογράφων, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην περίπτ. 5 της παρ. 2.2.112.


12. Σχετικά με το περιεχόμενο του λογαριασμού 64.98 «διάφορα έξοδα» ορίζονται τα ακόλουθα:

- Στο λογαριασμό αυτό καταχωρούνται τα έξοδα που δεν είναι δυνατό να ενταχθούν σε οποιοδήποτε άλλο δευτεροβάθμιο λογαριασμό του 64.

- Στους υπολογαριασμούς 64.98.03, 64.98.04 και 64.98.05 καταχωρούνται έξοδα τα οποία καταβάλλονται σε συμβολαιογράφους, σε λοιπούς ελεύθερους επαγγελματίες και σε διάφορους τρίτους, όταν για τα έξοδα αυτά δε γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος. Στις περιπτώσεις που γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος, τα έξοδα αυτά καταχωρούνται, μαζί με τις αμοιβές τρίτων, στους οικείους υπολογαριασμούς του 61.

 

Ευρετήριο τουριστικής νομοθεσίας

Δείτε αναλυτικά τον οδηγό τουριστικής νομοθεσίας ανά κλάδο

Κλίμακες φορολογίας εισοδήματος 2021

Δείτε αναλυτικά όλες τις κλίμακες φορολογίας εισοδήματος που ισχύουν για το φορολογικό έτος 2021